#Hùng Bá had just pruned the shoutbox#
*Hùng Bá vô đối *
[18-05 11:12 PM] tyngsai: hkhkh
[28-05 03:18 PM] hiepga: đỉnh cấp lưu manh
[02-06 09:07 PM] amthien: Tiên nghịch
[03-06 01:59 PM] Lưu Manh: Ta kỹ năng có điểm không đứng đắn - Độc Nãi Tái Cao
[05-06 10:15 PM] Tiểu Anh:
[15-06 03:45 AM] Hoathuy: :220: