Xem bài viết đơn
  #1029  
Old 03-02-2011, 01:19 AM
Vô Tình's Avatar
Vô Tình Vô Tình is offline
Đội Xung Kích
Phong Trần Lãng Tử

Lãnh Diện Tuyệt Tình
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Đất Võ Anh Hùng
Bài gởi: 4,805
Thời gian online: 1282989
Xu: 0
Thanks: 24
Thanked 24,257 Times in 1,771 Posts
Đại Ma Vương
Tác giả: Nghịch Thương Thiên

Chương 1027:Trận Cuối Cùng


Dịch: workman
Biên tập: donquichotte
Nguồn: TTV


Tài sản của Vô Tình
Dong Binh Thánh Cấp Dong Binh Thánh Cấp
Chữ ký của Vô Tình

Bæ ngaïn hoa khai nhaát thieân nieân, hoa dieäp vónh caùch baát töông kieán. . .
Bieät vaán thieân nhai nhaát tuyeán khieân, ñieàu ñieàu daï thaâm maïc canh haøn. . .
Duyeân phaän laø thöù giuùp hai ngöôøi xa laï ñeán ñöôïc vôùi nhau!!!你 发如雪纷飞了眼泪 我等待苍老了谁
红尘醉微醺的岁月 我用无悔刻永世爱你的碑
Đã có 15 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Vô Tình
Danh sách cám ơn quá dài, bấm vào đây để ẩn/Hiện