Ghi chú đến thành viên
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #36  
Old 03-08-2008, 08:50 PM
truongkimthang truongkimthang is offline
Phá Quan Hạ Sơn
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Tp.HCM
Bài gởi: 40
Thời gian online: 23 giờ 38 phút 57 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Hồi Thứ Ba Mươi SáuCủng quốc mẫu phá luôn phép báu
Kim Tử Lăng thoát khỏi trùng vâyNói về Tôn Tẩn sai tướng lén bày trận bát môn xong rồi bèn sai quan tổng binh là Châu Đạt, giữ cửa Tây môn, coi chừng hễ Quốc mẫu ra trận, đến khi giáp chiến, thì phải giục trống, đặng cho tám tướng đều là công việc, và sai Tôn Yên qua cửa phía Tây lược trận, hễ thấy Tử Lăng thua chạy thì đốt pháo làm hiệu. Sai khiến xong rồi, chúng tướng đều lãnh linh đơn, nai nịt tề chỉnh, đặng chờ nương nương ra trận.

Nói về Quốc mẫu nước Tề là Củng Kim Định, nai nịt khôi giáp, đem bửu bối tùy thân, từ biệt Tương Vương bước xuống đại điện, tay cầm đao cửu hườn, mình ngồi ngựa đào huê, ra khỏi cửa triều, Tương Vương thấy nương nương ra trận, oai nghi lẫm liệt, giống một viên dõng tướng thì cả mừng, song còn e Tử Lăng phép thuật cao cường, nếu có điều chi thì chẳng biết làm sao cho đặng, nên trong lòng chẳng an, nên chắp tay nói với Tôn Tẩn rằng: "Á phụ ôi! Nương nương ra trận, lòng trẫm chẳng an, vậy trẫm muốn cùng á phụ qua cửa Tây môn lược trận coi thế nào? " Tôn Tẩn nói: "Bệ hạ chớ lo, quốc mẫu đi phen này cờ ra thắng trận, ngựa đền nên công, nếu bệ hạ chẳng an lòng muốn ra lược trận, thiệt tôi chẳng dám bảo giá, e người xem thấy mà tiết lộ tin, hóa ra việc chẳng tốt". Tương Vương nói: "Á phụ không đi, vậy thì để trẫm ra lược trận". Nói rồi truyền đem ngựa, Tương Vương thót lên longcâu dẫn các quan chạy ngựa lên thành, Tương Vương ở trên địch lầu xem trận.

Nói về tám vị công gia, dẫn nhơn mã bảo hộ nương nương ra cửa Tây môn, quan tổng binh là Châu Thanh, lật đật mở hoác cửa thành thả điếu kiều, phát ba tiếng pháo, trên thành cờ phất lao xao, phải chi các tướng khác ra trận, hễ phát pháo phất cờ, thì kéo binh ra thành, song tám tướng này đều vâng mật kế của Nam quận vương, đâu dám đi bậy, ba tiếng pháo nổ cửa thành mở hoác, mà chẳng thấy binh mã xông ra, bên kia, Tử Lăng kêu đánh đã lâu, xảy nghe pháo nổ phất cờ, ngỡ là tướng giặc ra trận, ngước mặt xem coi, chẳng thấy một người một ngựa chi cả; đang lúc hồ nghi, bỗng nghe tiếng pháo nổ vang, kéo ra hai cây cờ xanh, dưới cờ một con ngựa xanh, ngồi một viên đại tướng giáp xanh, dẫn một đột binh xông qua điếu kiều, chạy qua phía Đông chiến trường sắp bày đội ngũ, coi rất oai nghiêm. Tử Lăng xem thấy trong bụng sanh nghi, nghĩ thầm: "Nếu tướng giặc đã ra thì sao chẳng đánhcùng ta, mà lại đóng binh phía Đông có khi nó muốn bày trận chi đó chăng? " Đang lúc suy nghĩ, nghe tiếng pháo nổ, có hai cây cờ đỏ, một con ngựa hồng, ngồi trên ngựa một tướng mão vàng, giáp vàng, dẫn một đạo binh, mường tượng một vùng mây đỏ, chạy qua phía Nam; nghe nổ luôn hai tiếng pháo nữa, xông ra hai đạo binh mã, tuốt ra phía Tây, phía Bắc, rồi nghe nổ luôn bốn tiếng xông ra bốn đạo binh, đứng phân bốn góc. Tử Lăng xem thấy tám đạo binh, tám viên tướng, phân bày trận thế bố ngũ hành phân bát quái, rất nên nghiêm chỉnh. Đang xem ngó xảy nghe một tiếng pháo, thấy hai cây cờ nhựt nguyệt hươi lên, có năm trăm quân ngự lâm phò một vị nữ tướng. Tử Lăng nói thầm rằng: "Người này chắc là chúa tướng điều binh đó". Bèn xốc mai huê lộc tới trước hươi trà điều trượng chỉ nên nói rằng: "Nữ tướng kia! Có ta chờ đây đã lâu, phải thông tên ta biết". Nương nương dừng ngựathấy một tên đạo nhân, thì biết Kim Tử Lăng, bà nạt rằng: "Ta là Đông tề quốc mẫu, họ Củng tên Kim Định, yêu đạo, mi có phải là Kim Tử Lăng đó chăng? Đất Đông Tề ta cùng với Tây địa Trường An phân chia bờ cõi, hai bên cách nhau, vì sao ngươi dám dấy binh đến lấn điều khi bạc; mau mau lui về, muôn việc đều thôi; nếu chậm trễ ắt vua tôi bây chết hết". Tử Lăng nghe rồi chúm chím cười nói: "Quý nhân là phận đàn bà chẳng thông thời vụ, xưa nay hễ là thuận trời thì còn nghịch trời phải mất, đất Tây địa vua Tần trên theo lẽ trời, dưới thuận lòng dân, tóm thâu sáu nước. Nàng coi nước Yên kia có Tôn Tẩn trái trời làm nghịch, rốt lại chẳng khỏi khổ lôi hoành, huống chi đất Lâm Tri này là nước nhỏ mọn, sao dám chống cự binh trời, ắt phải mang hại, nếu nghe lời ta thì mạng được yên, mà nước cũng còn bảo tồn được. Quý nhân là người chưởng quyền lớn trong cung, khổ gì chường mặt bày đầu làm cho kinh tiện quý thể, chi bằng quày ngựa trở về, khuyên Tương Vương sớm nạp tờ hàng cho khỏi sanh dân đồ thán". Nương nương giận lắm, mắng rằng: "Yêu đạo có tài chi mà nói phách". Nói dứt lời hươi đao chém tới, Tử Lăng hươi gậy ngăn đỡ. Châu Đạt trên thành xem thấy nương nương giao chiến, liền giục trống đánh lia; lúc ấy tám viên hổ tướng nghe trống đều ngậm linh đơn vào miệng kêu to một tiếng chạy qua cửa thành Lâm Tri. Tử Lăng thấy thế sinh nghi, nói thầm rằng: "Vì làm sao, tám viên tướng kéo rốc tới đây, một đao một thương chưa từng đánh tới mà lại bỏ đi thiệt chẳng rõ ý chi". Rồi ngó qua cửa Đông chẳng thấy binh mã chi hết, duy có một đội quân mã cùng một vị nữ tướng. Lúc ấy Nương nương hươi đao chém xuống, Tử Lăng cử trượng rước đánh, hai bên ra sức tranh hùng.

Nói về tám viên tướng Tề, vâng kế Nam quận vương quày về cửa Tây, rồi bố phương hướng lén vây Tử Lăng ở giữa, tám tướng miệng ngậm linh đơn, một tướng đi đầu che khuất ba quân, cho nên chẳng thấy hình dạng, chớ nói Tử Lăng chẳng thấy mà thôi, đến nỗi Nương nương cũng không thấy được. Lúc ấy hai người mắc đánh với nhau, không lòng xem kỹ, thấy bốn phương tám hướng bụi bay mù mịt, có đâu mà rõ được binh mã Lâm Tri.

Nói về tám tướng bố theo phương hướng, chờ nghe pháo hiệu thì lộ hình ra đánh Tử Lăng, còn Tử Lăng cũng như giấc chiêm bao, đâu rõ được mình mắc trong trận bát môn kim tỏa, cứ ráng sức tinh thần mà đánh với Nương nương.

Lúc ấy Tương Vương ở trên địch lầu lượt trận, trong bụng hoảng kinh, giựt dùi trống mà nói rằng: "Để trẫm đánh trống đặng trợ oai cho nương nương". Nói dứt lời đánh trống nghe vang dội trời đất. Nương nương đang lúc đánh vùi, nghe tiếng trống kêu vang, ngó lên thành, thấy cờ rồng phảng phất, lại có âm tán huỳnh la, còn Tương Vương bổn thân đánh trống, trong bụng nghĩ rằng: "Lúc này không ra tài còn đợi chừng nào? " Bèn nạt rằng: "Giỏi cho thằng yêu đạo". Rồi đem hết các nghề đao pháp của tiên truyền hươi múa lộn nhào, dường như một toà núi đao, không có chỗ nào trống hở, đánh vùi một hồi, làm cho Tử Lăng xoay trở chẳng kịp, khó bề chống cự, kéo trượng chạy dài. Nương nương quát: "Yêu đạo! Mi chạy đường nào, ta cũng quyết rượt theo". Liền giục Long mã rượt theo, Tử Lăng dòm thấy long mã rượt tới trong bụng rất mừng, lấy dây cửu long liệng lên không trung, xảy thấy chín con rồng vàng, trương nanh múa vuốt. Nương nương xem thấy cười lớn nói rằng: "Té ra đây là cửu long điều, có chi làm lạ". Liền thò trong túi, lấy ra một cây thần trượng dài chừng năm tấc lớn bằng ngón tay, vụt ra một cái, hào quang muôn đường sáng chói bay bổng trên không, nghe vang một tiếng, tức thì dây cửu long hiện ra nguyên hình là chín cái liên hoàn kim câu, mà rớt xuống đất. Nương nương thâu kim câu và cây thần trượng, rồi nạt lớn rằng: "Yêu đạo mi còn phép chi nữa, đem ra thử coi". Tử Lăng giận lắm mắng rằng: "Đồ tiện tỳ, sao dám thâu mất phép ta, mi chạy đâu cho thoát". Liền quày nai hươi gậy đánh tới, nương nương cử đao rước đánh, nai ngựa lăng xăng, gậy đao tở mơ, đánh hơn mười hiệp, Tử Lăng liệu sức khó hơn, và nghĩ rằng: "Con này phép thuật cao cường, nếu thạch đánh nó từ cái, e không nên việc, chi bằng lấy năm viên thần thạch, nhắm trên dưới hai bên, liệng nhầu một lượt làm cho nó trở tay không kịp, chắc phải thành công". Tính rồi tay thì đỡ đao, miệng niệm thần chú, lấy năm viên thần thạch liệng ra một lượt, xảy thấy năm vầng mây, xanh, vàng, đỏ, đen, trắng, năm sắc rỡ ràng, cát bay đá chạy, khói lửa mịt mù, nhắm ngay quốc mẫu đánh tới, nương nương xem thấy hoảng kinh liền cắn chót lưỡi phun ra mộts búng huyết, nạt rằng: "Năm thần ở đâu sao không thâu thần thạch cho ta, còn đợi chừng nào? " Nói chưa dứt lời, xảy thấy năm vị thần hiện ra thâu thần thạch tiêu mất, chẳng thấy hình dạng, khói tan lửa rụi, Tử Lăng thấy thần thạch chẳng linh, càng thêm giận lắm, hươi trượng tới đánh, nương nương cười ngất nói: "Yêu đạo, còn dám đánh nữa sao? Có tà thuật chi đem ra cho hết". Tử Lăng nghe nói tức giận căm gan, mặt đỏ phừng phừng, ráng hết sức bình sanh múa gậy nghe vùn vụt. Nương nương không hề rúng sợ, hươi đao rước đánh, Tử Lăng đánh vùi một hồi, hai tay bủn rủn, miệng đà thở dốc, ngăn đỡ không kịp phải thua chạy dài, nương nương giục ngựa rượt theo. Tử Lăng quay lại ngó thấy nói thầm rằng: "Đồ tiện tỳ không biết chết, mi phá đặng hai vật bửu bối của ta mà tự thị anh hùng, muốn rượt theo giết ta cho tuyệt, chớ mi đâu rõ trong mình ta còn một vật bửu bối chưa từng dùng đến". Nói rồi thò vào trong túi da beo, lấy ra một cái đồng la nhỏ, tên là hoảng hồn la, chẳng cần đánh gõ chi hết, hễ cầm nơi tay, giơ ngay tướng giặc, rung một cái thì cặp mắt tối đen, không thấy đường; rung hai cái thì hồn tan phách mất, rung ba cái liền chết tức thì, vốn đồ báu lạ của ông Hải Triều để lại cho Tử Lăng. Lúc ấy Tử Lăng bị nương nương rượt theo gấp lắm, liền quày nai trở lại, nhắm ngay mặt Củng quốc mẫu rung lên một cái. Quốc mẫu xem thấy kinh hồn thất sắc, vội vàng lấy ra một cái bửu bối, hai đầu nhỏ giữa lớn, tên làphá hồn thần châm, liệng giữa không trung bên kia Tử Lăng vừa muốn rung nữa, xảy thấy một lằn khí sáng, bay rớt xuống nhằm ngay cái hồn la, nổ vang một tiếng, bể ra tan nát, đâm thấu bàn tay lão thầy chùa già nhức đau không xiết, lật đật quày nai bỏ chạy.

Nương nương hươi đao ra sau lưng một cái, quan tổng binh Châu Đạt liền giục trống nghe như sấm nổ. Tôn Yên đứng trên thành, ngó thấy Tử Lăng thua chạy, bèn đốt pháo làm hiệu, tức thì Đông, Tây, Nam, Bắc tám viên tướng mạnh nghe thấy tiếng pháo nổ, liền nhả linh đơn xuống đất, bốn phương tám hướng, binh tướng lớn nhỏ, người người đều lộ hình ra, cờ xí nhộn nhàng, kiếm kích như gai, chẳng khác tường đồng vách sắt, Tử Lăng đang giục nai thua chạy, ngước mặt xem thấy kinh hồn nói:'khi nãy ta cùng con tiện tỳ giao chiến, thì chẳng thấy binh mã chi hết, vì sao làm trong nháy mắt, mà vây phủ ta như vầy, con tiện tỳ này đâu khứng dung ta, ta vốn là một tên học trò, núi cao đắc đạo, sống nào vui, thác nào sợ, nếu ta phá ra khỏi đặng thiệt là cái may muôn phần đó, còn như ta không khỏi, dẫu có chết đi nữa, thì cũng đặng tiếng tốt ngàn năm". Tính rồi nhắm phía Đông chạy trốn, bỗng nghe pháo nổ, xông ra một viên đại tướng, cầm búa đón đường, Tử Lăng xem thấy dừng nai nạt lớn rằng: "Tướng kia tên gì? Sao dám đón đường ta, hãy thông tên đã". Tên tiểu tướng nạt rằng: "Ta là con Bảo quốc công, họ Viên tên Cang, mi biết ta lợi hại mau mau xuống ngựa chịu trói cho sớm, khỏi nhọc công ta ra sức". Tử Lăng giận lắm nói: "Thằng con nít, nhắm bộ mi có tài chi giỏi, mà dám nói phách, coi ta chém mi đây". Liền xốc mai huê lộc, hươi trà điều trượng đánh xuống, Viên Cang cử búa rước đánh, hai bên khoe sức anh hùng, đánh vùi một trận, làm cho lão thầy chùa già ngăn đỡ không kịp, nai ngửa người nghiêng la lớn rằng: "Cha chả, thằng con nít thật giỏi, sức mạnh búa to, ta sao đánh lại". Bèn đánh bậy một trượng bỏ chạy, Viên Cang rượt theo, vốn con ngựa của Viên Cang chạy mau hơn con mai huê lộc, cho nên đầu ngựa đuôi nai kế khít, Viên Cang nghĩ: "Nếu ta xuống một búa, chắc thằng yêu đạo này bị xả làm hai khúc, cũng không lấy làm chi giỏi, chi bằng bắt sống nó đem về lãnh công". Tính rồi giở chân kẹp búa, xốc ngựa vọt tới, với tay chụp áo đạo bào của Kim Tử Lăng, ráng sức kéo qua, lão thầy chùa già hoảng kinh giựt lại, hai bên ra sức kéo trì, nghe một tiếng vạt áo đứt lìa nửa đoạn, lão thầy chùa già lật đật quất nai, nhắm phía Nam chạy trốn, Viên Cang dừng ngựa trở về phần đất trấn giữ.

Nói về Tử Lăng chạy qua phía Nam thở chưa hết mệt, trước mặt đi tới một viên đại tướng tay cầm trướng thương nạt rằng: "Yêu đạo! Có nhìn con Định quốc công là Độc Cô Giao hay không? Yêu đạo mi mật lớn bằng trời, cả gan dám phá đến chỗ ta giữ". Chẳng đợi phân nói, hươi thương đâm nhàu, Tử Lăng cử trượng rước đánh, hai bên ra tài võ nghệ, chẳng khác rồng đua cọp đánh, nguyên cây thương của Độ Cô Giao là cái nghề của ông cha truyền lại. Tử Lăng có đâu mà đánh lại, đánh hơn mười hiệp, ngăn đỡ chẳng kịp, cây trà điệu thương coi đà bấn loạn, Độc Cô Giao dùng thế bát thảo tâm xà đâm ngang sườn một cái, lão thầy chùa la chao ôi một tiếng, bị thương quày nai chạy tuốt. Độc Cô Giao chẳng rượt theo, Kim Tử Lăng thua chạy, quay lại không thấy tướng giặc rượt theo bèn dừng nai nghĩ rằng: "Sườn ta chẳng biết dấu thương thế nào? " Vội vàng cởi áo xem coi, bị mũi thương đâm nhằm, may vì rách ra chớ không lấy chi làm nặng, cột dải áo lại, rồi xách gậy cỡi nai chạy qua phía Bắc, xảy gặp một đạo binh đón đường, xông ra một viên đại tướng, tiếng la như sấm, kêu lớn rằng: "Yêu đạo! Chạy đâu, ông mi chờ đây đã lâu, mi chẳng biết ông lợi hại sao? " Tử Lăng nói: "Tôi cùng Triển tướng quân bình nhựt vốn chẳng cừu thù, hôm nay cũng không oan trái, chi bằng thả tôi ra khỏi trùng vây, thì tôi rất cảm ơn lớn của tướng quân". Triển Lân giận lắm nói: "Yêu đạo, sao dám kiếm lời dụ dỗ, mi chớ chạy, coi ta lấy đầu". Nói dứt lời hai tay hươi thương đâm tới. Tử Lăng cử trượng rước đánh, đánh đến mười hiệp, chẳng ai hơn thua. Triển Lân lén rút cây trước tiết cang tiên, cầm nhập với cây thương, kêu là điệp lý tàng huê, thương lý tàng bổng, xem thấy Tử Lăng hươi trượng đánh tới. Triển Lân trở thương đỡ khỏi, thuận tay giơ cây trước tiết cang tiên lên sáng ngời, nhắm đầu Tử Lăng đánh xuống. Tử Lăng xem thấy kinh hồn, liền cúi đầu trở qua bị cây roi đánh nhằm xương sống, làm cho Tử Lăng hộc máu chạy dài, quày nai tuốt qua phía Bắc. Triển Phụng giận lắm, mắng rằng: "Yêu đạo! Sao dám xâm phạm chỗ ta? " Rồi chẳng đợi phân trần, hươi đao nạt rằng: "Yêu đạo! Coi đao ta này!" Tử Lăng ngó thấy đao xuống gần đầu, lật đật trớ qua còn chân thì thúc nai vọt tới, cây đao chém nhằm đầu song cũng bay hồn mất vía, giụa nai tìm đường lánh nạn.

Lúc ấy có quan lược trận bên Tần thấy Tử Lăng bị vây nguy khốn, liền bay ngựa về dinh tâu cùng Thủy Hoàng. Lúc ấy có Vương Tiển, Chương Hàng, Triệu Cao nghe hết, chẳng kịp thỉnh lệnh, lật đật xuống trướng, tay cầm binh khí, thót lên ngựa, dẫn bộ quân binh ra khỏi cửa dinh, ráng sức phá vào trong trận, Tử Lăng ngó thấy rất mừng nói: "Mang ơn ba vị đến cứu, song việc không nên chậm trễ, phải phá khỏi trùng vây, mới có đường sống đặng". Ba tướng nói: "Lời quốc sư phân phải lắm". Rồi đó bốn người xông phá chạy ra.

Nói về Củng nương nương hay đặng binh Tần phát binh phá vào trùng vây cứu Kim Tử Lăng, thì trong lòng giận lắm, hươi đao cửu hườn, giục ngựa đào huê, tuốt qua phía bắc.

Lúc ấy bốn phía tám hướng, thấy cờ long phụng tợ sao bay chớp nháng, chạy xẹt qua hướng Bắc, người người đều giục ngựa tưng bừng, áp lại phủ vây tướng Tần, nước chảy chẳng lọt. Tử Lăng thấy Củng nương nương dẫn chúng tướng áp lại vây phủ không đường nào ra khỏi thì hoảng kinh, xảy nhớ trực lại, nói: "Mình đại chết thì thôi, nay bị vây, tánh mạng chết trong giây phút, sao chẳng ra phép đánh phá trùng vây còn đợi chừng nào? " Nói rồi miệng niệm chơn ngôn, thình lình giông gió nổi lên, cát bay đá liệng, ba quân mở mắt không ra. Tử Lăng rất mừng, kêu chúng tướng: "Phải chạy theo ta mà ra cho mau". Nhơn lúc đó, Triệu Cao, Vương Tiển, Chương Hàng ráng sức đánh ra khỏi hàm rồng hang cọp, thoát đặng trùng vây, lật đật như cá ra khỏi lưới, tuốt về dinh Tần.

Nói về Củng nương nương đang thôi thúc chúng tướng vây phủ dinh Tần, chẳng dè Tử Lăng lén làm phép gió cát thoát khỏi trùng vây. Nương nương cả đặng toàn thắng, thâu quân dẫn chúng tướng về thành.

Lúc ấy Tương Vương đang ở trên lầu thành lược trận, thấy nương nương đắc thắng, thâu binh về thành, trong lòng mừng rỡ, dẫn chúng tướng văn võ xuống thành, đến cửa phía Tây tiếp rước. Giây phút thấy cờ xí lăng xăng, ba quân hớn hở, gióng chiêng trở về. Tương Vương thấy nương nương về tới cửa thành, vội vàng bước ra. Nương nương xem thấy xuống ngựa, vợ chồng dắt nhau vào hành cung. Nương nương thay đồ nhung phục rồi làm lễ ra mắt. Tương Vương cười nói: "Hiền thê vì giang san của trẫm nên đánh đã trọn ngày, làm thua đặng Tử Lăng, thiệt công chẳng nhỏ, lòng trẫm cảm tưởng khôn cùng". Nương nương nói: "Một nhờ phước bệ hạ, hai là có chước diệu Nam quân vương, ba nữa là chúng tướng đồng lòng ra sức đánh lui người Tần, chớ thiếp có công chi? " Tương Vương cười nói: "Hiền thê thôi chớ khiêm nhường, trẫm kỉnh trước một chung rượu đặng mừng công hiền thê". Nói dứt lời kêu quân đemrượu, tả hữu rót đầy chén vàng, hai tay dâng lên. Tương Vương tiếp chung rượu cúi mình nói: "Hiền thê trên ngựa nhọc nhằn hãy uống một chung rượu này cho rõ tấm lòng trẫm yêu mến vô cùng". Nương nương vội vàng quỳ xuống nói: "Thiếp có đức chi, làm nhọc đến bệ hạ ban thưởng". Rồi giơ tay tiếp lấy chung rượu, vốn nương nương là người chinh chiến nhọc nhằn, cả mình đều những mồ hôi, cất chung rượu uống vừa rồi, thình lình trước mặt tối đen sau lưng xây xẩm, tế nhủi ngã ngửa ra rớt nhào xuống đất, quăng chén bể tan. Tương Vương hoảng kinh, lật đật bước tới đỡ dậy, giây lâu mắt phụng mở dậy cả mình mồ hôi như tắm. Tương Vương thất kinh vội vàng dạy cùng quan phò nương lên tán phụng, đưa về cung Chiêu vương, thuốc thang điều trị. Rồi đó Tương Vương dẫn văn bá quan vừa muốn về triều xảy có quân báo nói: "Nam quận vương về triều, còn đứng ngoài thành hầu chỉ.s" Tương Vương nghe nói mừng khôn xiết, truyền chỉ phò vương thúc vào ra mắt. Điền Anh vào đến hành cung. Tương Vương đứng dậy nói: "Lúc nọ vương thúc ra trận bị giặc Tần nó ám toán, thua chạy phương nào, vì sao đi biệt vài ngày, mà đặng trở về đây? " Điền Anh đem việc bị thần thạch Tử Lăng đánh nhằm, thua chạy tới làng Ngọa Long, gặp con gái ông Hộ Quốc công, là Lý Phù Dung cứu sống, rồi cùng nhau kết làm chồng vợ, mà thuật hết đầu đuôi. Tương Vương nói: "Việc cũng là cái may muôn ngàn của vương thúc." Bèn truyền chỉ cho Vương Thiểm (là thím của vua) vào ra mắt. Lý Phù Dung vâng chỉ vào đến hoàng cung, tung hô ba lượt, làm lễ xong rồi. Tương Vương khiến đứng dậy, dạy cung quan sắm sửa kiệu tàn, đặng đưa vương thiểm về phủ, Lý Phù Dung tạ ơn lên tàn, thẳng qua vương phủ, Tương Vương lên xe vào đại điện, bày yến diên khao thưởng bá quan.

Nói về Kim Tử Lăng, lén hóa phép gió cát, xông ra khỏi kim tỏa, về đến dinh Tần, vào Huỳnh la bửu trướng ra mắt Thủy Hoàng xin tội. Thủy Hoàng nói: "Quốc sư bị vây mà về được là may, còn việc thắng bại binh gia là sự thường, trẫm đâu khứng làm tội. Song cùng Kim Định tuy rằng có tài mạnh mẽ, cũng chưa ắt là nó có chước hay như vậy, e có người tài phụ giúp, phép toán âm dương của quốc sư rất nghiệm, sao chẳng chiếm coi thử người nào bày trận kim tỏa lợi hại như vậy? " Tử Lăng dạy bàn hương án, rồi khấn vái một hồi, gieo tiền xủ quẻ, xem coi hào tượng, rồi thất kinh, làm thinh chẳng nói. Thủy Hoàng hồ nghi hỏi rằng:"Chẳng hay quốc sư chiếm quẻ biết chắc người nào hành binh bố trận, hoặc hung hoặc kiết, mau mau nói cho trẫm rõ, vì sao chẳng nói tiếng chi; xem coi hào tượng, mà có sắc kinh như vậy". Kim Tử Lăng bỏ tiền xuống tâu rằng: "Tôi ngỡ là Tôn Tẩn đã về núiThiên Thai rồi, không dè ở tại thành Lâm Tri, hôm nay lén bày trận Sát Môn, giúp cho Củng Kim Định; nếu không có phước lớn của bệ hạ, thì ắt phải mang tay độc của nó rồi". Thủy Hoàng nghe nói Tôn Tẩn còn ở nước Tề, thì lòng mật xé gan.
Tài sản của truongkimthang

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #37  
Old 03-08-2008, 08:53 PM
truongkimthang truongkimthang is offline
Phá Quan Hạ Sơn
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Tp.HCM
Bài gởi: 40
Thời gian online: 23 giờ 38 phút 57 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Hồi Thứ Ba Mươi BảyTử Lăng đốt hương cầu Lão tổ,
Tôn Tẩn ra phép đáng Mao BônNói về Thủy Hoàng nghe nói Tôn Tẩn còn ở nước Tề, lén bày trận thế, phụ giúp Củng Phi, thì cả kinh thất sắc, than vắn thở dài, nói: "Như vậy biết làm sao cho đặng". Tử Lăng tâu rằng: "Xin bệ hạ chớ lo, tôi tưởng lại, lúc nọ đánh nơi Dịch Châu, Hải Triều thánh nhân xuống núi, thỉnh ba giáo chủ bày hội bình linh, đang giữa ban đêm, dạy Tôn Tẩn về núi, nay có cãi trời, và trái nghịch mạng Tam giáo, ở nước Lâm Tri khuấy rối, nếu Hải Triều Thánh nhân hay được, có lẽ nào người không giận sao? Vậy để tôi đốt hương, bệ hạ kính thành đảo cáo, nếu lão tổ hay được sự tình, chắc làm sao người cũng giận xuống núi, thì có sợ gì Tôn Tẩn thần thông quảng đại". Thủy Hoàng mừng lắm nói: "Lời Quốc sư phân nhằm lẽ, truyền bày hương án cho mau". Tử Lăng đốt hương, Thủy Hoàng, cúi lạy, khấn vái một hồi, khói hương bay tuốt lên trên không, đến núi cao sơn cổ động.

Lúc ấy Hải Triều đang ngồi trong động, niệm Huỳnh kinh, xảy đâu một làn khói hương bay tới, lão tổ biết rõ sự tình, trong lòng giận lắm, nói: "Đáng giận thay thằng cụt, khi dễ ta, và trái nghịch ý trời, chẳng tuân pháp chỉ, vậy ta phải xuống trần một lần nũa mới xong, đặng đến Đông Tề cùng thằng cụt định phân cao thấp" Bèn dạy dẫn thanh mao hẩu vào động lập tức. Lúc ấy kinh động đến vị Đông Ba Đế quân, nên bước ra ngăn cản (vốn học trò của ông Hải Triều có hai mươi bốn người, trong đó có một vị Đông Ba Đế quân, làm đầu trong các thần tiên ấy). Đế quân thấy thánh quân nổi giận, vội vàng bước ra cúi đầu nói: "Tổ sư trong không lòng việc, đang học huỳnh kinh, vì sao trong lòng giận dữ muốn xuống núi, chẳng hay đi chỗ nào?" Hải Triều nói: "Hiền đồ chưa rõ, hôm nay Tôn Tẩn cãi trời làm quấy, không vâng lời tam giáo, lại ở Đông Tề, bày trận bát môn kim tỏa, đánhKim Tử Lăng thua chạy, ta lấy làm giận lắm, nay ta quyết xuống núi cùng Tôn Tẩn so tài cao thấp" Đế quân khuyên giải rằng: "Xin sư phụ bớt giận, nghe đệ tử tỏ phân đôi lời: Sư phụ dễ chẳng biết Tôn Tẩn ở Dịch Châu, cả đánh hơn hai trăm trận mỏi mệt, biết bao nhiêu công cán, còn không bắt nó đặng, có dễ dàng gì đâu mới thỉnh đặng tam giáo thánh nhơn xuống phàm cùng nó giảng hòa, nếu phen này sư phụ xuống hồng trần, mở lòng chém giết, thì chẳng biết này nào xong đặng, e lụy đến thánh đức, nay Tôn Tẩn ở Lâm Tri khuấy rối, chi bằng sai một vị thần tiên xuống bắt nó mà trị tội nghịch trời, chẳng là lưỡng tiện hơn". Hải Triều nói: "Hiền đồ phân nhằm lý". Bèn kêu Mao Bôn, hiệu là Ngũ lôi chơn nhơn mà nói rằng: "Ngươi hãy chịu phiền xuống núi, ra mắt Thủy Hoàng cùng Tôn Tẩn đối địch". Mao Bôn bước ra cúi đầu nói: "Xin vâng pháp chỉ". Hải Triều nói: "E ngươi không phải là tay đối thủ với Tôn Tẩn, ta cho ngươi hai cuốn thần thơ, nếu đánh hơn thì thôi, bằng đánh không lại sẽ coi thần thơ làm như vậy, như vậy..." Mao Bôn lãnh thiên thơ lạy ta, bước xuống điều trượng, mình ngồi mai huê lộc, bay bổng trên không, giá vụ đằng vân, trong nháy mắt đã đến Đông Tề. (Nguyên vị chơn nhơn này khác lạ hơn chúng, vốn người làm đầu trong ngũ lôi, khi đứng có dạng sấm gió theo mình). Quân kỳ bài bên Tần thấy một vị chơn nhơn bay trước cửa, người người đều kinh lòng vỡ mật bàn nói lăng xăng với nhau: "Tên cỡi nai đó, không biết thiệt người hay là quỷ, vì sao trên mặt đầy những lông đen, ai thấy mà không sợ". Có người nói: "Va là người tu hành, tưởng có khi cùng với quân sư ta có tình bằng hữu chi đây, nên đến mà thăm viếng cũng không biết chừng, để tôi kêu va một tiếng thử coi". Bèn kêu rằng: "Người thầy tu cỡi nai kia, chớ đi tới trước, đó là dinh của quân mã đến mà løàm chi?" Mao Bôn nói: "Ngươi mau báo cho Vương Tiển, Kim Tử Lăng hay rằng: Có Ngũ Lôi chơn nhân ở động Vân Quan đến đây". Quân vào đại trướng báo lại, Thủy Hoàng cả mừng, bèn dẫn văn võ mở hoác cửa dinh. Chơn nhơn vội vàng bước xuống mai huê lộc, Tử Lăng, Vương Tiển bước tới dắt mai huê lộc, tiếp gậy trà điều. Thủy Hoàng thấy tướng mạo tên chơn nhơn ấy khác thường, trong bụng mừng thầm, mời vào trướng phân ngôi chủ khách uống trà, chuyện vãn một hồi rồi Thủy Hoàng lui triều.

Nói về Củng nương nương bị chứng ngự giáp phong, bệnh khi mê khi tỉnh, thuốc trị chẳng lành. Tương Vương buồn bực lo rầu, xảy nghe quân nội thị báo nói: "Nam phụng vương cùng Lý vương phi vào cung". Tương Vương đứng dậy tiếp rước, Lý Phù Dung giường nằm ra mắt quốc mẫu, xem thấy Củng nương nương mê man chẳng biết, đổ mồ hôi từng chập, nằm ngay trên giường, bệnh thế trầm trọng. Lý Phù Dung coi rồi rõ biết chứng bệnh, bèn tâu cùng Tương Vương rằng: "Quốc mẫu bị chứng ngự giáp phong, bệ hạ chớ lo, tôi trị chứng ấy lành đặng". Tương Vương cả mừng nói: "Vương thiểm trị đặng bệnh ấy, xong chưa rõ dùng thuốc chi?" Lý Phù Dung nói: "Không dùng đồ phàm vật, có thuốc kim đơn của bà thánh mẫu cho tôi, hay trị đặng trăm chứng của người phàm gian: Nếu quốc mẫu uống rồi chắc liền thấy mạnh". Nói dứt lời lấy một hội linh đơn mài với nước, dạy cung nga đỡ quốc mẫu dậy, cạy răng đổ thuốc, tức thì thông xuống tam quan thấu qua cửu khiếu, đuổi tan phòng tà. Nương nương mở mắt, Tương Vương vui mừng chẳng xiết nói: "Mấy thuở đặng vương thiểm nhọc lòng, trẫm chẳng dám quên ơn". Phù Dung bước tới làm lễ ra mắt, nói: "Thiếp là con gái Hộ quốc công, tên Lý Phù Dung học trò bà Kim Quan thánh mẫu". Bèn đem việc cứu Nam phụng vương và kết làm chồng vợ, dùng linh đơn điều trị cho Quốc mẫu bịnh lành, mà thuật lại hết một hồi, Củng nương nương nghe nói, vui mừng chẳng xiết, vội vàng bước xuống long sàng nói: "Mang ơn vương thiểm cứu sống, chẳng dám quên". Liền dạy cung bày yến cùng vương thiểm ăn mừng.

Nói về Thủy Hoàng lên trướng, hỏi Tử Lăng rằng: "Quân sư chiếm quẻ nói Tôn Yên đang ở Lâm Tri, thì trẫm liệu khó hơn nó đặng, vậy chúng bay có kế chi cao kiến nếu có ai thắng đặng Tôn Tẩn thì đánh, bằng không có người kỳ năng dị thuật thì trẫm rút binh về nước, cho khỏi hao binh tổn tướng". Chúng tướng lẳng lặng làm thinh, không ai dám lại, lúc ấy Ngũ lôi chơn nhơn bước ra, Thủy Hoàng đứng dậy cười: "Chơn nhơn có kế chi lạ chăng?" Mao Bôn nói: "Bần đạo hôm nay xuống núi, xin đến Lâm Tri cùng Tôn Tẩn trách nó một phen, như nó chịu về núi thì thôi, bằng chẳng chịu, tôi sẽ cùng nó định tài cao thấp" Thủy Hoàng đứng dậy cười nói: "Chơn nhơn hãy tiểu tâm cẩn thẩn, chớ có bắt chước như Châu, Tần đạo nhơn, bày trận tru tiên, toan bắt Tôn Tẩn, chẳng những vô ích mà thôi, trở lại chết hết bấy nhiêu binh mã, xin đạo trưởng phải tâm tư rồi sẽ làm thì hay hơn". Mao Bôn tánh nhưlửa đốt, ưa khen chẳng ưa chê, nay nghe mấy lời Thủy Hoàng nói khích, có đâu nín đặng kêu lớn rằng: "Thánh chúa chớ giương chí khí người, mà dằn mất cái oai phong mình, bần đạo nào có sợ chi, nó ba đầu sáu tay, thần thông quảng đại, hễ đến nơi thì tôi bắt liền theo tay"Nói dứt lời hăm hở xuống trướng, xách trượng lên nai, chẳng đem quân mã một mình tuốt đến Lâm Tri kêu lớn rằng: "Bớ quân Tần, ta là học trò của ông Hải Triều Thánh nhân ở động Vân quan. Là Ngũ Lôi chơn nhơn đến đây mời Nam Quận Vương của nhà bây ra cho tao nói chyện". Quân tuần chạy ngựa vào triều phi báo. Lúc ấy Tương Vương cùng Tôn Tẩn đang lúc luận việc quân tình. Xảy nghe quân báo bèn hỏi Tôn Tẩn rằng: "Ngũ Lôi chơn nhơn là người bực nào mà nó dám kêu tên á phụ ra đánh?" Tôn Tần nói: "Ngũ Lôi chơn nhơn là học trò của ông Hải Triều, làm đầu trong đám độâng thần thông họ Mao tên Bôn. Va tánh như lửa đốt, thần thông huyền diệu. Liệu va đến đây, ắt việc chẳng lành, nay lại chỉ tên mời tôi chắc không ý tốt". Viên Cang nghe lời nói của Nam Quận Vương có ý khiếp sợ Mao Bôn trong lòng chẳng đẹp tức giận, vào ra mắt bẩm rằng: "Tổ Sư chẳng cần kinh sợ, để tôi là Viên Cang đây, tình nguyện ra trước, giết thằng yêu đạo, mới tiêu cái khí giận vô cùng của tôi". Tôn Tẩn nạt lớn nói: "Giỏi cho thằng nghiệt chướng! Mi có tài chi, dám nói lớn mật, nó không phải như quan binh đích tướng chi, đánh thiệt giết thiệt, mà mi hòng đánh đặng, chớ nó là học trò ômh Hải Triều, thần thông quảng đại, mi đâu phải tay đối thủ, sao không lui xuống cho mau". Tiểu gia đang lúc hứng chí hăng lòng, bị Nam Quận Vương nạt lui trở xuống.

Tôn Tẩn nạt lui Viên Cang rồi, trong bụng nghĩ rằng: "Nay Mao Bôn kêu đánh, ý muốn ra trận, lại sợ mắc nạn ngũ lôi, nếu không đi, thì bị chúng chê cười nói ta sợ nó, như vậy chẳng là đem cái thanh danh ngày trước mà thả xuống dòng trôi, ta nghĩ lại, ba năm tai nạn cũng đã qua khỏi rồi, bây giờ có khi không đến nỗi điều chi đại hại". Nghĩ rồi nói: "Bệ hạ chớ lo, để tôi ra bắt sống Mao Bôn". Tương Vương cả mừng nói: "Nếu đặng á phụ ra đánh, thì trẫm cao gối chẳng lo". Tôn Tẩn từ giã vua xuống trướng dạy Tôn Yên hết lòng phụng đãi quý nhơn, thuốc thang cho thường không đặng xa lìa Đơn Phụng các, dặn rồi cỡi trâu, dẫn sáu tướng Toàn Sơn và bọn Viên Cang, mười bốm vị Ấm tập, phát ba tiếng pháo ra thành. Mao Bôn hươi trượng xốc tới, chỉ Tôn Tẩn mà hỏi lớn rằng: "Người tới đó có phải là Nam Quận Vương chăng? Xin dừng lại, có ta chờ đây". Tôn Tẩn dừng trâu vòng tay nói: "Ngũ Lôi chơn nhơn! Ta chào đó, xin hỏi chơn nhơn sao không ở động Vân quan mà học tập tu chơn đến đây có việc chi chăng? Mao Bôn nói: "Ta không phãi ý riêng mà xuống núi, nay đến đây, có lời khuyên tỏ cùng ngươi". Tôn Tẩn hỏi: "Có lời chi, nói cho ta nghe thử".

Mao Bôn cười nói: "Liễu nhứt chơn nhơn, vốn ngươi thông sáng, há chẳng biết thuận thiện giả tồn nghịch thiên giả vong, Vương Tiển phò giúp vua Tần, gồm thâu sáu nước là bởi mạng trời đã định, vì sao Chơn nhơn cãi trời ở đất Dịch Châu, cả đánh mấy năm, hao tốn sinh linh vô số có thầy ta tới bày hội bình linh thỉnh ba giáo chủ cùng ngươi giảng hòa, lẽ là ngươi phải về núi, vì sao còn ham luyến hồng trần, lại ở Đông Tề mà sanh sự, lén bày trận bát môn kim tỏa, vấy khốn Tử Lăng, nay ta vâng mạng thầy xuống núi nếu ngươi nghe theo lời ta khuyên bảo, lập tức trở về cổ động, bỏ trốn hồng trần sát giới, bọn ta là người tu hành, không phải chỗ tới, chẳng hay ý Nam quận vương thế nào?" Tôn Tẩn nói: "Chơn nhơn phân nói chuyện nào cũng phải hết, tôi đâu dám chẳng tuân, duy còn một việc chẳng biết chơn nhơn có khứng dung nạp chăng?" Mao Bôn nói: "Có chuyện gì xin phân ta rõ". Tôn Tẩn nói: "Tôi dễ chẳng biết Vương Tiển bình thâu sáu nước, phò giúp Thủy Hoàng, vốn là vâng sắc chỉ ngọc đế vì đất Lâm Tri, số trời mười một năm chưa mãn, tuy rằng phước trời đã định, nhiều một ngày cũng không đủ sống, thiếu một ngày cũng không đủ chết, ấy là điều thứ nhứt, hai nữa là mẫu thân tôi ở Lâm Tri đương thọ (là còn sống) hãy còn ba tháng, chờ trăm năm lìa thế, mai táng xong rồi, chừmg đó tôi về núi chẳng quản Lâm Tri còn mất, xin chơn nhơn rộng dung cho tôi chín tháng, ấy là cái ơn đức của chơn nhơn đó". Mao Bôn ngẫm nghĩ rằng: "Chín tháng cũng chẳng bao xa gì, song vì trong dinh Tần, ngày tốn ngàn vàng, hai nữa thánh nhơn sai khiến, đâu dám tự chuyên". Nghĩ rồi nói với Tôn Tẩn rằng: "Lời ngươi phân đó sai rồi, ngỡ là một tháng nửa tháng chi còn khá dung đặng, chớ ngoài trăm ngày, việc lâu sanh biến, vốn là ngươi chối từ, chẳng khứng về núi, ta đâu dám chịu". Tôn Tẩn nói: "Nếu chơn nhơn chẳng chịu thì ắt hai bên không tiện, nếu ngươi y lời ta nói thì hai bên trọn tốt, chẳng lỗi tình đồng đạo". Mao Bôn giận nói : "Làm sao mà không tiện, có khi ngươi dám cùng ta đáng chăng?" Tôn Tẩn mỉm cười nói: "Trước mặt chẳng vị tình hễ có tài thì sống, không tài thì chết". Mao Bôn giận lắm nói: "Dám cả gan cho thằng cụt! Người đồn mi lòng gian dối trá, thiệt chẳng hư truyền, ta đã xuống đây đâu khứng tha ngươi". Nói dứt lời giục mai huê lộc, tay múa trà điều, nhắm ngay đầu Tôn Tẩn đánh xuống, Tôn Tẩn hươi gậy rước đánh, đến hai mươi hiệp. Mao Bôn ngăn đỡ chẳng kịp, kéo trượng chạy dài. Tôn Tẩn gật đầu chỉ nạt rằng: "Giỏi cho Mao Bôn mi chạy đường nào?" Bèn quất trâu rượt theo, Mao Bôn ngó thấy mừng thầm, liền với sau lưng rút cây nhiếp hồn kỳ, xoay qua Tôn Tẩn phất lên một cái làm cho cặp mắt tối đen, phất luôn ba cái choáng váng mặt mày,la: "Không xong, nó là cờ nhiếp hồn, nếu phất thêm ít lần nữa, ắt phải hao tán tinh thần, mà lại tánh mạng cũng khó gìn". Bèn lật đật rút gươm nga my, hớp chơn khí mặt trời, thổi lên ngọn gươm cháy lên rầm rầm ào tới trước mặt Mao Bôn; lúc ấy Mao Bôn đang phất cờ, chẳng đề phòng, bị một trận thần hỏa bay tới, làm cho bộ lông đen nơi mặt đều cháy tiêu hết, phồng da lở thịt, đau nhứt khó chịu có đâu tưởng đến sự phất cờ nữa, hai tay vò mặt lăng xăng bỏ cây cờ xuống đất, bị lửa cháy tiêu, Mao Bôn lấy làm buồn bực nghĩ thầm rằng: "Ta không dè thằng cụt, biến hóa lửa đốt cờ nhiếp hồn, cũng không đến nỗi bị ngặt, vì mất phép Hải Triều lại đốt cháy hết lông mặt ta, biểu làm sao mà về thấy người cho đặng". Càng nghĩ càng giận liền quày nai lại đánh. Tôn Tẩn cười ngất: "Chớ giận ta, đốt bộ lông mặt người rồi bây giờ coi càng xin tôi hơn nữa" Mao Bôn nghe nói tức giận hét lớn rằng: "Chướng cho thằng cụt, tức chết ta chưa, mi chạy đâu". Giục nai hươi trượng đánh tới, Tôn Tẩn tránh khỏi, cặp gậy trên dưới múa lăng xăng đánh riết làm cho Mao Bôn cứ đỡ lo gạt, chớ không sức đâu đánh lại.

Mao Bôn nghĩ rằng: "Phép gậy thằng cụt rất nên giỏi lắm, chi bằng dùng phép báu, giết nó xong hơn". Nghĩ rồi dùng phép sư tử khuyên chờ cho gậy Tôn Tẩn đánh xuống liền xốc tới vài bước, liệng ngũ lôi thần tháp lên giữa không trung, xảy thấy gió ào ào, khí mờ mịt. Tôn tẩn nói: "Không xong, vốn là ngũ lôi thấn tháp bay xuống chẳng luận tiên phàm, hễ đè nhằm tan nát, ta đâu cự nổi". Nói vừa dứt lời, Mao Bôn liệng chưởng tâm lôi nổ lên một tiếng, tức thì thần pháp chớp nháng ngời ngời, nổ tưng bừng vang trời động đất rớt xuống ngay đầu Tôn Tẩn, người và trâu đều bị đè hết. Chúng học trò xem thấy hoảng kinh, mắt ngó trân trân miệng không nói đặng. Mao Bôn quày nai đến trước cái tháp kêu nói rằng: "Tôn Tẩn, người anh hùng cái thế, nay phải bị tháp đè mà chết, trước lúc mi tung hoành không ai đánh lại, đến nỗi thầy ta xuống núi cũng không làm chi ngươi đặng, hôm nay ngươi gặp thằng Mao Bôn này ấy là vừa kỳ ngươi hết mạng; vả chăng ta cùng ngươi vốn không cừu hận, lời tục có nói: "Mắng người chớ xoi việc tệ, đánh người không đánh nơi mặt rất đỗi mặt kia còn không đánh, vì sao ngươi xuống tay độc mà đốt một bộ lông ta cháy hết, ta nổi nóng lên nên mới liệng thần pháp đè ngươi, hễ là trả người thì người trả lại, mi chớ trách ta"Nói rồi đọc thần chú thâu thần tháp về, giở coi thi hài Tôn Tẩn, vùng thất thanh nói: "Giỏi cho thằng cụt! Vì sao nó chạy thoát khỏi mà bỏ cái hình giấy lại đây làm cho nhọc nhằn bấy nhiêu khí lực của ta; nguyên là để một cái hình trâu và người đều bằng giấy cả thảy, thằng cụt lại đi đâu mất rồi". Xảy nghe tiếng người nói: "Chẳng cần nhọc lòng, Tôn Tẩn ở đây". Mao Bôn nghe nói xoay mặt bốn phía xem coi, thấy một người đội mão tam xoa, mặt áo thanh bào rõ ràng Tôn Tẩn đang đứng trước mặt. Mao Bôn xem thấy thất kinh, hồn bất phụ thể. Tôn Tẩn chỉ Mao Bôn mà cười lớn rằng: "Ta năm nạn ba tai đều qua khỏi chết, thần tháp làm sao mà hại ta cho đặng, nếu ta không tài phép, thì đâu dám cùng Hải Triều đối địch, bất quá ta tốn ít tờ giấy, cho ngươi liệng tháp đè ta" Mao Bôn nghe nói tức giận đỏ mặt nạt lớn rằng: "Giỏi cho thằng cụt, mi làm yêu phép gì? Thiệt rất giận thay". Nói dứt lời hươi gậy, xốc nai tới đánh ngang đầu Tôn Tẩn, Tôn Tẩn tay tả đỡ, tay hữu đánh, Mao Bôn vội vàng ngăn đỡ, liều chết đánh nhàu, đến mười hiệp, cự không lại thua chạy. Tôn Tẩn nói: "Ta coi thằng yêu đạo mi chạy đâu cho biết". Liền rút hạnh huỳnh kỳ cầm nơi tay, miệng niệm chơn ngôn chỉ lên, tức thì giữa trời mây vần sấm nổ, lục đinh lục giáp bốn vị công tào đến trước mặt, cúi mình hỏi rằng: "Chơn nhơn sai chúng tôi vệc gì?" Tôn Tẩn nói: "Nay tôi muốn cho gậy Mao Bôn, xin chúng thần đóng chặtnăm cửa, trên bố thiên la, dưới giăng địa võng, chớ cho chạy thoát". Chúng thần vâng chỉ, phân phát trên dưới bốn phương đón giữ, Tôn Tẩn thỉnh thần sai khiến xong rồi, liền giục thanh ngưu đuổi theo, Mao Bôn day đầu ngó thấy rất gần, trong bụng mừng thầm, bèn lấy ra một cái bửu bối, đầu trên lớn đầu dưới nhỏ, dài chừng ba tấc, lớn trương ngón tay, tên là Lôi tước thần, vật dụng dùng để đánh người. Mao Bôn liệng chưởng tâm lôi, nổ lên một tiếng. Lôi tước thần nghe nổ bay bổng trên không, Tôn Tẩn đang rượt, xảy thấy mây đen mịt mịt, khí lạnh lạ lùng, có một vật bửu bối lớn, trương bánh xe, sấm nổ vang dầy, chớp nháng rớt xuống ngay đầu. Tôn Tẩn ngó thấy với tay rút cây hạnh huỳnh kỳ, chỉ giữa thinh không nạt rằng: "Sao chẳng lui về còn đợi chừng nào?" Nói chưa dứt lời xem thấy giữa trời mù tan mây vẹt.

Lôi tước bây trở lại, rớt đè Mao Bôn, bên kia Mao Bôn thấy cây hạnh huỳnh kỳ, làm cho lôi tước thần baytrở lại, thì hoảng kinh liền lấy ngũ lôi thần giáp đưa lên, số là vật đều có chủ, nên Lôi tước thần tháp, bèn hiện ra nguyên hình. Tôn Tẩn giục trâu chạy tới, đánh xuống. Mao Bôn quay đầu ngó thấy, gậy xuống ngay đầu, đang muốn dùng phép, không kịp cúi đầu tránh qua, bị gậy đánh nhằm lưng gần rớt xuống lộc, ôm yên hộc máu chạy dài. Tôn Tẩn quất trâu rượt theo, Mao Bôn ngó lại thất kinh, lật đật quất nai nhảy qua phía Tây trốn chạy. Vị công tào phía Tây cầm cờ chỉ nạt lớn rằng: "Ngũ lôi chơn nhơn không được tới trước, ta vâng phép chỉ của Tuần thiên đô úy sứ trấn giữ phía này, chờ đợi đã lâu, ngươi chớ có trông ra chỗ ta được". Mao Bôn thấy công tào đón đường, tính bề khó ra khỏi được, lại thấy Tôn Tẩn ở sau rượt tới, túng phải quày nai chạy qua phía Bắc, bỗng thấy xông ra một vị thần, mình mặc giáp vàng, chống gươm phất cờ, đón ngăn đường chạy, trong lòng giận lắm, kêu lớn rằng: "Vị thần nào ở đây ngăn trở đường ta?" Công Tào đáp rằng: "Tri nhứt công tào là ta đây, vâng chỉ Tuần thiên đô úy trấn giữ chỗ này, ngươi khó trông ra khỏi được". Mao Bôn quày nai chạy qua phía Đông, lại gặp thiên thần ngăn đón, chẳng cho đi, túng chạy qua phía Nam, cũng bị thiên thần ngăn đón muốn bay lên trời, bị có thiên la, tính chun dưới đất, trước bày địa võng bốn phía bịt bùng, không đường ra được. Tôn Tẩn rượt tới rất gần, kêu lớn rằng: "Mao Bôn! Mi lạc đường rồi, cớ sao chạy vòng hoài như vậy, ta chẳng rượt mi, mi hãy chậm rãi mà đi". Mao Bôn nghe nói hổ ngươi và giận, mắng thầm rằng: "Thằng cụt! Ta đã thua chạy thì sợ mi rồi, mi lại muốm dứt tình, ngăn đón năm cửa, làm cho ta ra không được, có khi phải chết chỗ này chăng? Tính lại đánh thìđánh không lại nó, còn chạy thì chạy không được, thôi, phải cầu xin thằng cụt này, may mới sống được". Tính rồi bỏ gậy xuống yên, đứng lại bên đường. Tôn Tẩn ngó thấy chúm chím miệng cười, lấy gậy trầm hương chỉ tới, nạt rằng: "Mao Bôn! Mi đánh với ta có thua thì chạy về trong dinh, làm sao không chạy, lại xuống ngựa đứng bên đường, chờ đợi giống chi đó? Hay là chờ hết phải không?" Mao Bôn nghe nói thẹn thùng đỏ mặt, thưa rằng: "Tôn chơn nhơn ở trên, xin nghe tôi phân một đôi lời: Vốn tôi vâng mạng thầy sai khiến, bị lửa đốt lông mặt, gậy đánh trên lưng, tôi cũng không dám trả hờn, cầu xin tha tội một cái đường sống trở về dinh Tần, đặng khuyên vua Tần thâu binh, cầu xin chơn nhơn là thầy tôi là Hải Triều và cái tình đồng đạo, xin dừng tay quý, dưới gậy siêu sanh, tôi hết lòng cám ơn".
Tài sản của truongkimthang

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #38  
Old 03-08-2008, 08:55 PM
truongkimthang truongkimthang is offline
Phá Quan Hạ Sơn
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Tp.HCM
Bài gởi: 40
Thời gian online: 23 giờ 38 phút 57 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Hồi Thứ Ba Mươi Tám.Giở thần thơ, Mao Bôn bày trận,
Hiện chơn hồn, Vương Tiển như sayNói về Mao Bôn không đường ra khỏi, túng phải năn nỉ cầu xin tha mạng. Tôn Tẩn nói: "Mi hết lòng cầu khẩn, ta cũng không nỡ hại mi, một là vì Hải Triều thánh nhơn, hai là tưởng tình đồng đạo, ba nữa mi quả nhiên, khuyên dỗ vua Tần, thâu binh về nước, thì ta dung cho khỏi chết". Mao Bôn nói: "Như thiệt chơn nhơn khứng tha tôi khỏi chết, tôi ra trận xin tình nguyện khuyên bảo vua Tần, rút binh về nước". Tôn Tẩn hỏi: "Chừng nào lui binh?" Mao Bôn nói: "Nội trong ba ngày". Tôn Tẩn gật đầu, liền niệm chơn ngôn thâu phép, đưa các thần lui về xong rồi nói với Mao Bôn rằng: "Chơn nhơn hãy chạy đi". Mao Bôn nghe nói, cầm gậy nhảy lên lưng nai, bôn ba chạy ra khỏi trận tuốt về dinh Tần.

Nói về Tôn Tẩn gậy đánh Mao Bôn, cả đặng trọn thắng, bèn dạy sáu tên học trò, cùng mấy vị ấm tập, đánh trống thẳng trận về thành, thì Tương vương đã dắt võ quan viên ra rước, Nam quận vương vào đến cửa ngọ môn, cùng các quan xuống ngựa, vào đến đại điện, thì có tiệc đã dọn saÜn ăn mừng.

Nói về Mao Bôn thua về đến dinh ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng rước vào trướng phân ngôi chủ khách. Hai bên van võ đều đủ, ngó thấy lão thầy chùa già, thì lắc đầu với nhau mà nói xầm xì rằng: "Lão thầy chùa này, thế thị thua sao, nên trên mặt không còn chút lông". Có người lại nói: "Có khi bị Tôn Tẩn bắt đốt cháy hết lông rồi, thả về đây". Mao chơn nhơn thấy bộ tịch các quan làm như vậy, thì nghĩ biết lấy làm hổ thẹn. Thủy Hoàng đã biết rồi nói: "Chơn nhơn ra trận thế nào?" Mao Bôn run sợ tâu rằng: "Chớ nói đến Tôn Tẩn, thiệt là thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, tôi liệng luôn mấy bửu bối, mà không hề động đến nó chút nào, trở lại bị nó đốt hết lông mặt, và bị một gậy trên lưng, tôi phải độn thổ về đây". Thủy Hoàng nói: "Té ra chơn nhơn thất cơ thua chạy, mà thương tích có nặng cùng chăng?" Mao Bôn nói: "Không hề chi? Thủy Hoàng cười nói: "Chơn nhơn xin chớ lòng hờn, trẫm có lời khuyên bảo, lúc trước ở Dịch Châu, cùng Tôn Tẩn cả đánh hai trăm dư trận, đều thua chẳng biết mấy lần, chẳng có ai hơn, kế cầu Hải Triều thánh nhơn xuống đánh mấy trận cũng không hơn được Tôn Tẩn, phải đi thỉnh ba giáo giảng hòa, chi bằng xin chơn nhơn trở về cổ động, dưỡng tính tu chơn để trẫm binh thâu binh về nước, khỏi ở đây mắc mắc tay Tôn Tẩn làm hại". Mao Bôn nghe nói, hổ thẹn trăm bề, nói: "Lúc tôi xuống núi thầy tôi có cho tôi hai cuốn thiên thơ dặn rằng: Như đánh hơn Tôn Tẩn thì thôi, bằng đánh không lại nó thì coi sách thiên thơ này mà làm, xin kiếu bệ hạ, để tôi vào xem thiên thơ, thì tự nhiên có kế hay, mà bắt Tôn Tẩn". Thủy Hoàng hỏi: "Nếu có thần thơ sao không làm cho sớm". Bèn truyền dạy tiệc chay đặng cùng chơn nhơn uống rượu Mao Bôn nói: "Bệ hạ chẳng cần đãi yến, để tạm lo việc gấp" Nói rồi từ biệt xuống trướng quan dinh Vương Tiển, một mình ngồi giữa bên tả có Kim Tử Lăng, bên hữu có Vương Tiển ngồi hai bên, gia tướng dâng trà uống rồi, Mao Bôn dạy bày hương án bèn rút trong túi gấm lấy ra hai cuốn thiên thơ để trên ghế lấy cuốn thứ nhất, giở ra xem rõ ràng đề ngũ lôi thần binh trận, có phù chú lục giáp linh văn, đều những ấn quyết thỉnh phần, cuốn thứ hai biên chép lập đài, và đồ để ứng dụng, chia cửa phân nẻo, bốn phía phương hướng và biên nói trận ấy dùng người phàm không được, và cũng không đánh được người oha2m, chuyên đánh người tiên, chẳng luận là tu luyện bao lâu, hễ vào trận thì bị sét đánh Chơn nhơn coi rồi mừng rỡ, liền nhắm trên không lạy tạ Hải Triều, rồi đem sách cất, đứng dậy vào trướng, nói với Vương Tiển rằng: "Vốn là Hải Triều cấp cho hai cuốn thiên thơ, là ngũ trận lôi binh, chuyên đánh kẻ thần tiên, ta tưởng lại TônTẩn vào trận này, ắt là đại la thần tiên Mất ngôi, chẳng khỏi sét đánh, không phải lòng độc ác, ấy là tại thằng cụt nó làm nhiều điều hung dữ". Kim Tử Lăng, Vương Tiển nghe qua rất mừng nói: "Ấy là cái phước lớn của vua Tần bằng trời, mới được sư huynh xuống giúp, song chẳng biết dùng vật chi yểm trấn, để sai người đem đến cho saÜn". Mao Bôn nói: "Y theo phép trong thần thơ chỉ bảo, thì trận này đều là thần kỳ, cùng các ngôi sao trên trời, chẳng dùng một mảy đồ trấn yểm, ngoài dinh kiếm một chỗ gò cao, làm hai tòa đài, rộng chừng một mẫu, bề cao ba trượng, ba thước chính giữa làm riêng một cái đài cao ba trượng, cao hai trượng bốn thước, bốn góc thì làm bốn cái cửa, chia ra Đông, Tây, Nam, Bắc, để thỉnh bốn ông Đại nguyên soái, trấn giữ bốn cửa ấy, trên mỗi tòa dùng năm cái đẩu, cộng là hai mươi lăm cái, án theo Đông, Tây, Nam, Bắc chính giữa phân làm năm đầu, mỗi cái trên miệng giắt một cây cờ, giữa đài Dựng một cây cờ đại độc huyền kỳ, bề cao hai trượng, dưới cờ để năm cái trống dọn bày nhang đèn, bông huê, châu sa, , giấy vàng, và hai mươi tám cây cờ, theo hai mươi tám vì sao, chia ra năm sắc, cắm phân bốn phía, phải làm cho mau không được chậm trễ". Vương Tiển vâng lệnh, liền sai hai người làm theo hai việc, chẳng bao lâu pháp đài làm xong hết, những lá cờ xí, giấy vàng, châu sa các món đều đủ. Mao Bôn bèn viết năm đạo bùa tránh thổ, nói với Tử Lăng rằng: "Quốc sư hãy đem năm lá bùa của ta, đến chỗ đài mới lập, Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi phía đốt một đạo, đặng phá uế trừ tà, thỉnh thần cho dễ". Tử Lăng lãnh bùa ra đi, Mao chơn nhơn xuống trướng, vào trước huỳnh la, ra mắt Thủy Hoàng, Thủy Hoàng nghiêng mình hỏi rằng: "Chẳng hay chơn nhơn coi sách thần thơ thế nào?" Mao Bôn tâu rằng: "Tôi coi theo thần thơ, bày ra một trận kêu là Ngũ lôi thần binh trận. Phen này Tôn Tẩn vào trận, chắc không khỏi chết". Thủy Hoàng cười nói: "Chẳng biết chơn nhơn muốn dùng vật chi yểm trấn?" Mao Bôn nói: "Trận này không phải tầm thường đâu, đều là các vị thần thánh, các ngôi sao trên trời, chẳng nên khinh dễ, xin mượn bốn vật của bệ hạ, đặng tôi ứng dụng". Thủy Hoàng hỏi: "Muốn mượn vật chi? đặng trẫm lấy ra?" Mao Bôn nói: "Mượn mão xung thiên, áo long bào, đia bích ngọc, giày vô ưu của bệ hạ". Thủy Hoàng nghe nói, bèn dạy thái giám vào cung, đẩy áo mão, đai giày, đem đến trướng cho chơn nhơn dùng.

Mao Bôn đứng dậy cáo từ lui về dinh mình, rồi hỏi: "Bây giờ canh mấy?" Vương Tiển nói: "Đầu canh một". Chơn nhơn nói: "Ngươi lấy năm cái lồng đèn lớn đem đến đài ngũ lo6ia1n theo sau thất tinh mà treo". Vương Tiển lánh mạng ra đi, giây phút trở về hịch lệnh, Mao Bôn dặn: "Đến canh hai, ngươi lấy cái áo pháp y của ta và áo mão, đai giày mượn về đó, đem lên đài trung ương, ngươi chớ đem thương mã, duy cầm cây gươm thiên la, đứng dưới đài chờ đó". Vương Tiển vâng lời, bèn lấy các món đồ ra cửa dinh, thẳng tới trước trận, Mao Bôn xuống trướng, ngước xem coi, thấy sao ốc dời, sao đẩu xoay, trống trở canh ba bèn ra cửa dinh, thót lên mai huê lộc, đi phía Tây vào trận, đến trước đài lộc, nhìn xem năm tòa, bốn phía thước tấc chẳng sai, phương hướng đều y thứ tự, cờ xí cặm bày nhằm phép, trong bụng nghĩ đến việc lợi hại trong trận, thì có ý cười thầm, rồi tay bắt ấn, niệm chơn ngôn nhắm ngoài tường mà chỉ, xảy thấy một ông gìa, tay cầm gậy, lăng xăng đi đến trước đài hỏi rằng: "Chơn nhơn đòi tiểu thần đến có việc chi sai khiến?" Mao Bôn nói: "Không việc thì tôi chẳng kêu, vì tôi có lập cái trận, đều những thần tiên trên trời, ngươi hãy đuổi những du hồn, oan quỷvà những đồ dơ uế đi hết, chớ cho xung phạm đến thiên thần, bằng trái lệnh ta thì bị biếm". Thổ địa cúi đầu vâng chỉ, hóa ra một luồng gió bay đi mất. Vương Tiển xem thấy rất mừng vui nói: "Hay lắm! Hay lắm! Sư huynh thần thông rất lớn, nên đòi lão thổ địa già, sai khiến chạy bay". Mao Bôn lên đài, giữa trung ương mồ kỷ thổ. Vương Tiển theo sau. Mao Bôn nói: "Sư đệ, người lấy mão, áo, đai, giày này mặc vào". Vương Tiển thất kinh nói: "Mão xung thiên, áo tập long là đồ của thiên tử ngự dùng, hôm nay ở torng trận mặc vào, ngày sau nếu có vị quan nào tâu, nói tôi có lòng toan mưu phản chúa, thì tội chẳng nhỏ đâu". Chơn nhơn nói: "Việc ấy không hại gì, ta có tâu với Thủy Hoàng, không bắt tội ngươi đâu, vả lại không có điện tây hầu, thì không nên việc; thôi đừng chậm trễ mà sai giờ khắc, hãy mau mặc vào, tay trái cầm cờ, tay mặt cầm gươm, đứng dưới đài độc kỳ, làm thinh lẳng lặng, không nên động thủ, tự nhiên có chước dùng rất hay". Vương Tiển chẳng dám trái lệnh, bèn lột áo tạo la bào, đai tư trang, mao thiết bộc, giày lục chiến, rồi đội mão xung thiên, mặc áo tập long, cột dây ngọc đái mang giày vô ưu, tay hữu cầm gươm thiên la, tay tả cầm cờ ngũ lôi, đến dưới đại độc ký, đứng dụm chân chữ bát. Mao chơn nhơn đầu bỏ tóc xoã, cầm gươm đến trước mặt Vương Tiển kêu rằng: "Hiền đệ, ngươi nhắm mắt lại, đặng ta làm phép" Vương Tiển nói: "Hay cho anh này khéo gạt tôi nhắm mắt đặng anh cho một gươm tế dài". Mao Bôn nói: "Ngươi chớ nói xàm, mau mau nhắm mắt". Mao Bôn bắt ấn, miệng Niệm chơn ngôn lấy linh phù đốt trên đầu mũi gươm, rồi lấy mũi gươm đưa ngay mặt, mắt và lỗ tai, trước bụng sau lưng Vương Tiển, viết ít đạo linh phù, xem thấy mặt Vương Tiển như giấy vàng, hai con mắt chẳng thấy đường, như say như dại, ấy là Mao Bôn ngăn lắp ngũ hành của Vương Tiển (nguyên trong mình con người ta có ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ở trong tâm, can, tỳ, phế, thận) đặng chờ cho chơn hồn ra ngoài, rồi đó Mao Bôn đi đến trước pháp đài để bửu kiếm xuống, miệng niệm chú, tay vẽ bùa, chân đạp tinh đẩu, đánh lịnh bài một tiếng, đốt bùa lên, miệng phun nước phép, lấy gươm chỉ lên, xảy thấy trời trong trăng tỏ, giây phút mù đen mịt mịt, giữa không mây vần xao động, bay xuống một vị tôn thần, tay cầm thẻ ngà, mặt trắng râu dài, tới trước đài hỏi: "Chơn nhơn đòi ta có việc chi sai khiến?" Mao Bôn nói: "Tôi vâng sách thần kỳ, của ông Hải Triều thánh nhơn bày trận ngũ lôi, xin cậy Tào quan xem xét các thần, chớ cho Tôn Tẩn ra khỏi trận, chừng thành công rồi, tôi đem tên tâu qua Thượng đế". Tào quan vâng chỉ cỡi mây, tra xét các thần, chơn nhơn đốt lá bùa thứ hai, giữa trời bay xuống một vị thần kỳ, đầu đội mũ ô san, tay cầm thẻ ngà, mặt xanh râu đỏ, đứng trước đài chờ lịnh.

Mao Bôn nói: "Xin cậy tào quan xem xét tám cửa, chớ cho tà ma quỷmị vào trận, nếu trái lệnh bị biếm". Tào quan đi rồi, chơn nhơn lại đốt lá bùa thứ ba, tay đánh lịnh bài, bay xuống một vị tào quan, mặt như trăng tròn, năm chòm râu dài đuột, đứng trước đài, cúi mình thi lễ. Mao Bôn nói: "Xin cậy tôn thần cai quản năm tòa lâu đài, chớ cho Tôn Tẩn chạy thoát". Mao Bôn phân khiến ba vị tào quan xong rồi đốt bùa thứ tư, tay đánh lịnh bài, giây phút thấy mây bay phới phới, mù sa mịt mịt, bay xuống năm vị nguyên soái: Vị thứ nhứt, mình ngồi ngựa trắng, tay cầm đao ba mũi, ấy là vị thần nhị long, vị thứ hai, tay cầm gươm, râu đỏ, tóc hồng, vốn là ông Hỏa đức tinh quân; vị thứ ba, tay cầm kim tháp, ấy là Thiên vương Lý Tịnh; vị thứ tư: Tóc bới hai chòm đạp xe phong hỏa, thái tử Na Tra; bốn vị nguyên soái đều xuống trước đài. Mao Bôn cúi mình nói: "Chẳng có việc tôi đâu dám thỉnh tôn thần, Tay Tôn Tẩn vào trận ngũ lôi xin cậy bốn vị tôn thần trấn giữ bốn cửa ngũ lâu đài, ai giữ phần nấy, chớ cho chạy thoát". Chơn nhơn sai khiến bốn vi nguyên soái xong rồi bèn đốt năm đạo linh phù, tay xách lịnh bài, giơ bốn phía và giữa trung ương, đánh nghe rang rảng. Xảy thấy kim quang muôn đường bay xuống trước đài hiện ra trước đài đông đẩu tô gia, trung đẩu gia gia, cúi mình nghe lịnh. Mao Bôn chắp tay nói: "Nay có Tôn Tẩn vào trận, xin cậy oai linh, của chúng vị tinh quân, ở trên đài ngũ lôi, ai trấn theo hướng nấy, giữ năm cái miệng đấu, trong mỗi đấu, có một cây cờ để ếm Tôn Tẩn, không trốn ra đặng, xin cậy tinh quân bố theo ngũ hành, khiến hai mươi tám vì sao, ở dưới đài vây cầm Tôn Tẩn". Mao Bôn đốt bùa niệm chú, đánh lịnh bài vài cái xảy thấy Đặng, Tân, Trương, Vương, Bàn, Lưu, Tuân, Tất, tám vì sao, ngươi người đều xuống trước đài.

Mao Bôn nói: "Xin cậy tôn thần, trấn theo tám cửa: Càn, khản, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, chớ cho Tôn Tẩn chạy thoát". Các thần vâng lệnh lui ra. Mao Bôn bèn đánh lệnh bài, vài chập đốt hết linh phù, giây phút các vì tinh tú, cùng là thiên hạ, địa sát, đằng xà, bạch hổ, huyền võ, thanh long, châu tước, cân trận, yết đế gìa lam, lục đinh lục giáp, hết thảy các vị tinh tú trên đời, đều kéo đến trước đài nghe lịnh. Mao Bôn nói: "Xin các vị tôn thần gìn giữ pháp đài, trước sau tả hữu, trên dưới tám phương bốn phía chớ cho Tôn Tẩn chạy thoát, và xin lục đinh lục giáp, thần tướng yết đế gìa lam, trên bố thiên hạ, dưới bày địa võng, rạng ngày Tôn Tẩn vào trận làm cho nó lên trời không ngõ, xuống đất không đường, nếu để cho Tôn Tẩn chạy thoát, thì cứ thiên thơ biếm truất Mao Bôn đốt bùa đánh lịnh bài một chặp, xảy thấy chớp giăng nhấp nháng, sấm sét vang trời, vẹt mây bay xuống, các vị lôi bộ tôn thần, đứng trước đài nghe lịnh, Mao Bôn nói: "Trong trận có năm tòa lôi đài trên đài có năm cái trống, xin cậy tôn thần, thì làm sấm sét mà đánh nó, trên đài có người chủ quản các vị Tôn Thần, là Cửu thiên ứng Ngương thiên tôn ở đó". Năm vị lôi thần vâng chỉ, đều tới pháp đài chờ làm công việc. Mao Bôn thỉnh thần xong rồi, trở lại dưới cây cờ Đại độc ký, thất Vương Tiển mê man bất tỉnh đứng sững trân trân, bèn lấy tay lột mão xung thie6nquan, đầu xổ tóc rẽ hai, miệng đọc thần chú, lấy tay vỗ trên đầu Vương Tiển hào quang xông lên hiện ra một vị Ngươn thần mình mang kim giáp năm chòm râu, ba con mắt, ngồi ngọc kỳ lân, tay cầm kim tiên, đến trước đài nghe lịnh. Mao Bôn chắp tay nói: "Sáng ngày có Tôn Tẩn vào trận, cậy Tôn thần sai khiến lôi bộ nổi sét đánh Tôn Tẩn chẳng đặng trái lịnh". Thiên Tôn gật đầu, rồi vỗ con kỳ làm một cái bay Giữa không trung, các vị lôi thần đều đến ủng hộ. Mao Bôn lập trận xong rồi bới đầu đội mão bước xuống pháp đài, cầm gươm cỡi lộc, về đến dinh Tần. Kim Tử Lăng ra rước vào trướng bàn luận việc trận đồ, chẳng bao lâu trời sáng, Thủy Hoàng lên trướng, nhóm đủ văn võ bá quan. Chơn nhơn vào trướng huỳnh la, ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng đứng dậy hỏi rằng: "Khi hôm đã bày trận chưa?" Mao Bôn nghiêng mình nói: "Trận ngũ lôi tôi đã bày hết, đến xin bệ hạ đặng tôi qua Lâm Tri khiêu chiến, dẫn cho thằng cụt vào trận, liệu nó tháp cánh cũng khó trốn khỏi đặng". Nói rồi từ giã xuống trướng ra khỏi dinh, cầm gậy lên nai, dẫn năm trăm quân binh, giục nai chạy tới cửa phía thành Lâm Tri dùng nai hươi gậy chỉ lên nạt rằng: "Quân tuần thành kia ngươi vào nói với Ngũ lôi chơn nhơn đến đánh, hãy kêu Tôn Tẩn ra đây nạp mình". Quân kỳ bài nghe nói, hay ngựa đến ngọ môn thông báo. Vừa buổi chầu sớm mai Tương vương ra khách, đông mặt văn võ bá quan, có quan Huỳnh môn vào lạy tâu rằng: "Nay có quân kỳ bài cửa tây báo nói: Trong dinh Tần có tên thầy chùa già bị thua hôm qua đến khiêu chiến nữa, mà chỉ tên Nam quận vương ra đánh, xin bệ hạ liệu định". Tương vương nghe tấu thất kinh truyền chỉ đến đơn phụng các, thỉnh á phụ lên điện nghị việc.

Nói về Yên Đơn công chúa, từ đó bịnh đến nay, đau trầm trầm, thuốc thang chẳng bớt, Tôn Yên sớm tối chầu chực chẳng lìa, song việc đại hạn, duy có một mình Tôn Tẩn biết, mẹ còn sống có năm ngày nữa mà thôi, dẫu có linh đơn cũng không cứu đặng, cứ sa nước mắt thầm, xảy thấy cung quan quỳ bẩm nói: "Nam quận vương! Ở trên tiên quan vâng chỉ mời Nam quận vương vào triều nghị việc". Tôn Tẩn vội lấy một lá thiệp trong tay áo trao cho Tôn Yên, dặn rằng: "Ngươi phải hết lòng phụng thờ tô mẫu không nên ra khỏi đơn phụng các, bà ngươi tối sớm có điều chi bất trắc, thì coi trong lá thiệp mà làm". Dặn rồi tới trước giường quỳ xuống kêu mẹ ôi! Nước mắt vùng chảy tuôn theo, nói: "Xin mẹ an lòng dưỡng nuôi quý thể tự nhiên bịnh tiêu mình nhẹ, bởi con bất hiếu không hầu nuôi mẹ đặng, vì thánh thượng có chỉ đến đòi, nên con phải vào lạy từ mẫu thân". Yên Đơn công chúa nghe nói vùng mở mắt ra nói: "Con trẻ đứng dậy, nếu có chỉ đòi nghị việc con phải đi đi, chớ có tưởng mến chi ta, là một người tuổi đã tàn rồi, nay có Tôn Yên phụng đãi, miễn là chú cháu con đặng toàn trung hiếu thì thôi, mẹ là một người già cả, chết về chín suối cũng ngậm cười vui vẻ, thôi con hãy đi cho mau". Tôn Tẩn nghe nói mà nước mắt tuôn như xối, chẳng dám buông tiếng khóc than, song biết mẹ con cách xa lần này thì khó thấy mặt nữa đặng, mạng vua chẳng biết nài sao, rồi chẳng dằn lòng nín khóc lạy từ sầu sầu thảm thảm ra cửa đơn phụng các, vào đến đại điện làm lễ ra mắt, bẩm rằng: "Thánh thượng đòi tôi có việc chi sai khiến". Tương vương lật đật đứng dậy lấy tay đỡ Tôn Tẩn mà nói rằng: "Á phụ đứng dậy, thôi đừng làm lễ, khi nãy cửa phía Tây vào báo nói: Có Mao đạo nhơn bên dinh Tần đến kêu đánh nữa, mà chỉ tên á phụ kêu ra đối địch, việc này biết tính làm sao?" Tôn Tẩn Tâu rằng: "Thằng giặc đó bị tôi đánh một gậy, năn nỉ khẩn cầu, nên tôi tha về khỏi chết, vì nó có hứa với tôi ba ngày thì lui binh, đến nay vừa đặng hai ngày, chưa thấy lui binh trở lại kêu đánh, liệu có khi nó không dám, hay là trong đình nó có người tài năng cũng chưa biết, để tôi đoán quẻ thử coi". Nói rồi lần tay rõ biết trong bụng sợ thầm, cúi đầu than thở hồi lâu, nói không ra tiếng. Tương vương thấy diện mạo đổi sắc thì hỏi rằng: "Chẳng hay á phụ chiếm quẻ kiết hung thế nào, mà có sắc kinh sợ như vậy?" Tôn Tẩn tâu rằng: "Không xong, tôi ở Lâm Tri sanh ra một cái họa lớn nữa rồi, nay nó đến đây không phải dễ đâu, vì tôi đánh Mao Bôn một gậy, nên nó cưu lòng hờn giận, bày trận ngũ lôi, toan hại tánh mạng tôi, vì vậy trong lòng kinh sợ". Tương Vương nói: "Vậy thì á phụ đã biết trận thế của nó lợi hại thì chớ đến phá mà lâm vào bẫy lưới, để trẫm viết tờ Hàng thơ đặng hai nước bãi binh thôi đánh, thì tự nhiên vô sự". Tôn Tẩn nói: "Xin bệ hạ chớ lo, nếu tôi không đến phá trận, thì còn chi danh tiếng; thiên hạ nghe biết nói: Tôi khiếp sợ, chẳng là để tiếng chê cười ngàn thuở, huống chi tôi tai nạn đã hết rồi, chắc không co điều chi đại hại, song ực Đại la thần tiên tôi không kể đến, quyết cùng Mao Bôn cho thấy tài cao thấp" Nói rồi dạy quân dẫn thanh ngưu đến từ biệt Tương vương, thót lên trâu ra khỏi cưa triều, dắt sáu tên học trò, mười bốn vị ấm tập bay ngựa đến dưới thành phát pháo phất cờ, xông ra cửa Tây, Mao Bôn thấy hai cánh cửa mở xông ra một đội nhơn mã hai cây cờ dẫn tiên bay phất phới, dưới cờ có vài viên đại tướng, khôi giáp rỡ ràng, Tôn Tẩn ngồi trâu qua khỏi điếu kiều phân bày đội ngũ rất nên tề chỉnh. Mao Bôn coi ro62ila61y trà điều trượng chỉ nạt lớn rằng: "Tôn Tẩn chớ đến, có Ngũ lôi chơn nhơn Chờ đây đã lâu". Tôn Tẩn lấy gậy trầm hương chỉ lại nói: "Hay cho Mao Bôn, hôm qua dưới gậy ta dung tình, một là vì Hải Triều thánh nhơn, hai là thấy mi khóc lóc nên ta tte6cho khỏi chết, mi lại hẹn với ta ba ngày thì lui binh, vì sao mà thất tín, tráo trơ không chừng, lại đến đây kêu đánh". Mao Bôn nghe nói vừa giận, vừa hổ người nói: "Hay cho thằng cụt dám nói phách, ta nay chẳng thèm cùng ngươi đấu phép lực, ta có lập một cái trận nơi góc phía Tây, ngươi dám đến phá chăng? Nếu ngươi dám đến phá trận ta, thì ta cùng Thủy Hoàng, giảng hòa thiên hạ, còn ngươi không dám phá thì chịu ta đánh ít trượng đặng trả cái thù một gậy". Tôn Tẩn mỉm cười nói: "Mi chớ khoe miệng, để ta coi thử trận gì?" Nói rồi quay đầy đầu qua phía Tây xem coi, chúng tướng cũng đều ngó theo nói với Tôn Tẩn rằng: "Cái này coi không giống là cái trận mường tượng một tòa thành nhỏ, bốn phía đều những vách Tường, chưa có làm cửa bốn góc, bốn tòa đài cao, chắc là muốn cất địch lầu, có khi trong để binh mã nhiều lắm". Tôn Tẩn nói: "Ngươi đâu rõ đặng, ấy không phải vách tường, là vách tường ngũ lôi đài ở trên tường đó kêu là ngũ lôi, trong đó chẳng có binh mã đều những thần tướng trên trời". Còn đang nói chuyện, bên kia Mao Bôn kêu lớn hỏi rằng: "Ngươi có nhìn nhận trận này chăng?" Tôn Tẩn cười nói: "Ấy là trận ngũ lôi thần binh, lẽ nào coi không biết". Mao Bôn cười lớn: "Biết trận rồi, ngươi dám vào chăng?" Tôn Tẩn nói: "Ngươi đã bày trận ta lại chẳng dám phá sao? Thôi ngươi đi trước ta sẽ đi theo sau". Nói rồi Mao Bôn quày nai đi trước, Tôn Tẩn cỡi trâu rượt theo. Tôn Tẩn quay đầu ngó thấy chúng tướng đi theo sau thì nạt lớn rằng: "Bày là đồ nghiệt chướng, muốn đi đâu vậy?" Chúng tướng nói: "Chúng tôi theo tổ sư phá trận". Tôn Tẩn hươi gậy ra sau một cái, nói: "Bây trở Lại cho mau, cái trận này chúng ngươi đi không đặng".
Tài sản của truongkimthang

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Từ khóa được google tìm thấy
, , , , , hoi thu 12, , , , , , , , phong kiem xuan thu 4vn, phong kiem xuan thu.4vn

Ðiều Chỉnh


©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™