Ghi chú đến thành viên
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #11  
Old 24-07-2008, 08:44 PM
truongkimthang truongkimthang is offline
Phá Quan Hạ Sơn
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Tp.HCM
Bài gởi: 40
Thời gian online: 23 giờ 38 phút 57 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Hồi Thứ Mười MộtGiả thân hình khuấy chơi Vương Tiển,
Hóa nước lửa đốt phá dinh Tần.Nói về Vương Tiển đánh với Tôn Tẩn một hồi, quày ngựa bỏ chạy, Tôn Tẩn quất trâu rượt theo. Vương Tiển quay đầu ngó thấy rất mừng, miệng đọc thần chú, rút bửu kiếm liệng lên, nạt lớn rằng: "Thằng cụt chân, không được làm dữ, coi bửu kiếm của ta kia kìa". Tôn Tẩn dừng trâu ngước mặt lên, xem thấy vầng mây chói ánh, hiện ra ngọn gươm sáng ngời nhắm ngay dầu bay xuống, liền rút cây Hạnh huỳnh kỳ, miệng niệm chú phất lên nạt rằng: "Bửu kiếm sao không trở lại, còn đợi chừng nào". Tức thì cây gươm bay trở lại đầu Vương Tiển. Vương Tiển ngó thấy bửu kiếm cách đầu chẳng xa, thất king hồn bất ph5u thể, liệu bề tránh không khỏi nhắm mắt chờ chết mà thôi. Tôn Tẩn thấy vậy nghĩ thầm rằng: "Nếu mình giết Vương Tiển thì được rồi, song sợ e ông Hải Triều tháng nhân quở trách, thì lấy lời chi nói được". Nghĩ rồi bèn lấy Hạnh huỳnh kỳ chỉ lên, cây gươm bay tuốt qua dinh Tần, dướicây cờ lớn có một viên phó tướng tên là Tất Tịch chết ngay trước mắt mà không hay, bỗng thấy cây gươm thình lình bay tới, đầu rơi xuống đất, lúc ấy cây gươm có máu rồi bay trở lại Vương Tiển thâu về. Tôn Tẩn nạt rằng: "Vương Tiển! Mi có phép chi hãy đem ra cho hết: "Vương Tiển thất kinh, ngó thấy cây gươm chém không được Tôn Tẩn mà trở lại giết chết một tên phó tướng của mình, thì giận lắm, hươi mâu đâm tới, Tôn Tẩn hươi gậy rượt đánh, hai người đánh vùi đến ba mươi hiệp. Vương Tiển nghĩ rằng: "Thương pháp của mình vốn không lập công được, duy nhờ cây bửu kiếm mà thôi, khi nãy là tại ta kêu chỉ cho nó, nên nó biết trước giữ gìn, nên không giết được bây giờ ta lén liệng bửu kiếm, chắc nó trở tay không kịp". Ấy là:

Gió vàng chưa động ve đã biết,
Gươm lên thình lình chết chẳng hay.

Nghĩ rồi một tay hươi mâu đánh đỡ, còn một tay thì rút bửu kiếm liệng lên, bên kia Tôn Tẩn cười và nói rằng: "Tần tặc, khi nãy ta tha giết mi, sao mi muốn lén hại ta như vậy".

Nói rồi bèn xuất hồn thiệt ra khỏi xác, lúc ấy Vương Tiển đang đánh, ngó thấy Tôn Tẩn chẳng đề phòng, trong lòng mừng lắm, nạt lên một tiếng, hươi mâu đâm tới, Tôn Tẩn vừa cử gậy lên đỡ, thì cây gươm đã chém, đầu rơi xuống đất. Vương Tiển rất mừng, quày ngựa lại, lấy thủ cấp Tôn Tẩn, nhưng ngó thấy cái thây không đầu, hãy còn ngồi trên lưng trâu, tay thì cầm gậy. Vương Tiển khen rằng: "Thằng cụt chân quả có nửa phần tiên thể, nên cái thây không đầu, mà chẳng hề rớt xuống đất". Vương Tiển bước lại gần mà coi, ngó thấy trên cổ Tôn Tẩn sôi lên một cái bọt, thì nghĩ thầm rằng: "Thằng cụt này, ngày thường ăn những đồ chay, nên chết không có máu". Giây phút bọt ấy lớn bằng cái đầu, Vương Tiển thất kinh nói: "Thằng cụt rất nên quái lạ, bèn lấy cán mâu hất cái bọt ấy, tức thì trên cổ mọc ra một cái đầu, cười mà rằng: "Vương Tiển, chớ nên vô lễ, sao mi đâm cán mâu nhằm con mắt ta như vậy". Vương Tiển hồn phi thiên ngoại, phách tán cửu tiêu, quày ngựa thối lui, run lập cập và nói rằng: "Khi nãy rõ ràng thấy bửu kiếm ta chém đầu ngươi đứt rồi, sao lại mọc ra đầu khác?" Tôn Tẩn cười lớn nói: "Vương Tiển a! Mi chém đầu ta chẳng được đâu, làm cho mệt mỏi tinh thần". Tôn Tẩn nói: "Chẳng giấu chi ngươi, trong mình ta tám muôn bốn ngàn lẻ lỗ chân lông, thì có tám muôn bốn ngàn cái đầu, dẫu cho mi có chém đến sang năm, ta cũng chẳng sợ, nếu ngươi có tài nghệ chi, thì chém cho ta rớt xuống thanh ngưu, mới gọi là người giỏi". Vương Tiển nghe nói giận lắm nạt rằng: "Thằng cụt, mi dùng tà thuật gạt ta, ta cũng liều sống chết với ngươi mà thôi". Nói dứt lời, hươi mâu đâm tới, Tôn Tẩn cử gậy lên đỡ, Tôn Tẩn cười lớn rằng: "Tần tặc, mi có tài nghệ chi, đem ra cho hết, nếu ta không vị cái tình Hải Triều thánh nhơn thì chẳng một mi mà thôi,dẫu có trăm ngàn thằng Vương Tiển đi nữa, cũng phải chết dưới tay ta". Nói rồi nghĩ thầm rằng: "Chi bằng nhơn kế mà ra mưu trước làm cho nó vui mừng, sau rõ tài ta lợi hại". Nghĩ rồi hươi gậy nhắm ngay đầu Vương Tiển đánh xuống, Vương Tiển cử mâu gạt khỏi, xốc ngựa lướt tới, với tay bắt sống Tôn Tẩn để qua lưng ngựa mình, Tôn Yen xem thấy lật đật giục ngựa xốc ra. Tôn Tẩn bèn dùng phép định thân, làm cho chúng tướng không đi được, lúc ấy Tôn Yên thấy ngựa không nhúc nhích chút nào, thì giận lắm nói rằng: "Lạ cho con ngựa này, vì sao lại sanh chứng như vầy kìa". Vừa muốn hươi kích mà đánh con ngựa thình lình tay giở không lên. Tôn Yên hoảng kinh kêu lớn rằng: "Chúng vị tướng quân, chú tôi bị giặc bắt rồi, sao không ra mà tiếp cứu". Chúng tướng nói: "Tiểu tướng quân hãy ra mau mà cứu, chớ anh em tôi tay chân giở lên chẳng đặng, và con ngựa cũng sanh chứng không đi". Lý Tòng nói: "Cha chả, vì sao mà hai chân tôi cũng cứng như mọc rễ nữa, bước đi cũng chẳng được".

Nói về Vương Tiển bắt sống Tôn Tẩn, giục ngựa chạy về dinh, bỏ Tôn Tẩn xuống đất, hối quân trói lại vào báo cho Nguyên soái hay. Chương Hàng bèn tâu cùng Thủy Hoàng rằng: "Điện tây hầu bắt được Tôn Tẩn còn ở ngoài cửa chờ lệnh". Thủy Hoàng nói: "Lúc đầu bắt Tôn Yên, thì sanh ra cái họa lớn như vậy, nay bắt Tôn Tẩn nữa, chưa biết giả thiệt thế nào". Bèn truyền chỉ cho vào, Vương Tiển vào đến bửu trướng, lạy ra mắt, mặt vui hớn hở tâu rằng: "Nhờ phước lớn của bệ hạ, nên tôi ra trận bắt sống được Tôn Tẩn, mà đem về đây". Thủy Hoàng nói: "Tôn Tẩn thiệt hay là Tôn Tẩn giả đó?" Vương Tiển tâu rằng: "Tôi đánh với nó hơn hai trăm hiệp, bắt sống trên lưng trâu, nào có giả đâu". Thủy Hoàng rất mừng, truyền đem rượu mà thưởng công Điện tây hầu. Vương Tiển vui mừng hớn hở, uống ba chung rượu lạy tạ ơn, rồi truyền dẫn Tôn Tẩn vào. Thủy Hoàng xem thấy một người tướng mạo tươi tốt, mặt tợ trăng tròn, môi như thoa mỡ, đầu đội mão tam sa, mình mặc áo bát quái, lưng mang Huỳnh tư đái, chân đi giầy da cá, tay cầm cây gậy trầm hương, lưng thắt cờ hạnh huỳnh, Thủy Hoàng xem rồi, có ý khen thầm, Tôn Tẩn cúi mình tâu rằng: "Bệ hạ ở trên, bần đạo xin ra mắt". Thủy Hoàng đáp lễ nói: "Nam quận vương miễn lễ, lúc trước trẫm tuy có gặp một hai phen, song chưa đặng sớm tối gần nhau, nay Nam quận vương bị bắt, trẫm há nỡ giết sao, nếu chịu quy hàng nước trẫm, chừng dẹp an thiên hạ rồi, trẫm sẽ gia phong quyền tước, chẳng biết ý Nam quận vương thế nào?" Tôn Tẩn nghe nói, sa nước mắt tâu rằng: "Tôi mang ơn bệ hạ tha tôi mà nạp dung, thiệt cảm ơn chẳng xiết, bệ hạ rộng ơn, vì cha, anh tôi cả nhà chết rất thảm thương, thân thể chẳng toàn, xin mở ơn trời đất, mà đem thủ cấp của cha, anh tôi, đặng tôi thấy một chút, cho trọn niềm hiếu đạo". Thủy Hoàng gậtđầu nói: "Nếu Nam quận vương có lòng đầu trẫm, thì trẫm nào có tiếc chi mấy cái xương mục". Bèn truyền đem mấy cái thủ cấp của họ Tôn vào. Kim Tử Lăng tâu rằng: "Bệ hạ chẳng nên tin người ấy, vốn va đạo phép vô cùng, sợ e người lấy mất đi chăng?". Thủy Hoàng cười rằng: "Quân sư chớ lo, nay nó ở giữa muôn quân, có lẽ nào bay đâu cho khỏi". Bèn truyền chỉ đem vào cho mau. Thừa tuyên quan liền đem bốn cái thủ cấp đến trước mặt Tôn Tẩn, Tôn Tẩn xem thấy ruột gan đứt đoạn mà khóc rống lên.

Nói về Tôn Tẩn thiệt ở bên dinh, rõ biết sự tình, miệng niệm chơn ngôn, thỉnh bốn vị Công tào, Công Tào hỏi rằng: "Chẳng hay chơn nhơn đòi chúng tôi có việc chi sai khiến chăng?" Tôn Tẩn nói: "Xin cậy Tôn thần qua dinh Tần, lấy bốn cái thủ cấp về đây cho ta". Công tào vâng lịnh bay tuốt lên mây, xem thấy Tôn Tẩn giả đang ở trong dinh Tần khóc lóc, liền bay xuống lấy bốn cái thủ cấp, đem về giao cho Tôn Tẩn. Tôn Tẩn bèn rút gươm, chỉ lên, miệng đọc thần chú giải phép định thâu. Lúc ấy Tôn Yên, Lý Tòng cùng mười hai vị học trò, tay chân chuyển động như thường, vừa muốn giục ngựa phá dinh Tần, xảy nghe trong dinh mình truyền lịnh đòi về, Tôn Yên lấy làm lạ nói rằng: "Khi nãy chú mình giặc Tần bắt rồi, vì sao lại ở trong dinh mà truyền lịnh". Bèn cùng chúng tướng vào trướng ra mắt xong rồi, kinh nghi chẳng xiết. Tôn Tẩn nói: "Chúng ngươi về dinh chờ lịnh, còn Tôn Yên thì đemthủ cấp này vào thành". Tôn Yên quay đầu ngó thấy quả thiệt là đầu ông, cha chú và em mình, thì nửa buồn nửa vui, mới hay chú mình có chước diệu kế mầu, dẫu cho quỷ thần cũng không biết đặng, bèn lật đật đem vào phủ, rồi trở về chờ lịnh.

Nói về Thủy Hoàng ngó thấy bốn cái đầu vùng bay bổng trên không, liền hối quân hiệu uý rượt theo, không thấy hình dạng, Thủy Hoàng hỏi Tôn Tẩn rằng: "Thiệt nhà ngươi chịu đầu trẫm không?" Tôn Tẩn cười nói: "Bây giờ không thấy thủ cấp của anh, cha tôi, thì biểu tôi làm sao mà đầu cho đặng". Vương Tiển đứng một bên giận lắm, rút gươm xốc tới sau lưng Tôn Tẩn chém một đao, đứt làm hai đoạn. Thủy Hoàng than thở rằng: "Tiếc thay vị Đại la thần tiên, cũng phải chịu đau khổ như vậy". Vương Tiển ngó thấy thây không ra máu, bọt lại sôi lên, thất kinh nói: "Không xong, nó muốn làm như khi nãy nữa rồi". Hai tay cầm gươm đứng giữ cái thây, chờ có ráp lại thì đặng chém. Thủy Hoàng thấy vậy hỏi rằng: "Tôn Tẩn đã chết rồi, sao Tiên hành quan còn cầm gươm đứng giữ làm chi vậy?". Vương Tiển nói: "Tuy chém nó rồi song cũng chưa hết lo, vì e nó ráp lại nữa chăng?". Thủy Hoàng cười nói: "Một cái thây xả làm hai, có lẽ nào hiệp lại đặng". Vương Tiển nói: "Thằng cụt rất nên quái lạ, khi nãy bị bửu kiếm của tôi chém nó, đầu rơi xuống đất, tức thì nơi cổ mọc lên một cái bọt trắng, tôi lấy cán mâu gạt hất liền ra một cái đầu, làm cho tôi kinh sợ chẳng xiết, nên bây giờ phải phòng bị nó mới xong". Thủy Hoàng nghe nói sự lạ như vậy, lấy làm hồ nghi, ngó chừng lom lom, chúng tướng cũng đứng vây chung quanh cái thây mà coi, giây lâu chẳng thấy cựa quậy chi hết. Vương Tiển rất mừng nói: "Phước Bệ hạ lớn bằng trời, cho nên phen này Tôn Tẩn quả thiệt chết rồi". Liền truyền quân đem thây ra ngoài mà bỏ, gia tướng vâng lịnh, áp lại ra tay vừa muốn kéo thây, tức thì cái thây cục cựa, vùng đứng dậy ráp lại mà đi, làm cho vua tôi nhà Tần hoảng kinh, và mạnh ai nấy chạy, trốn hết, bỏ một mình Vương Tiển với cái thây chết ở lại đó mà thôi. Vương Tiển lấygươm chém xả làm hai, mỗi bên thì một tay, một chân, một con mắt, tay cầm gậy trầm hương rượt theo Vương Tiển, kêu biểu: "Thường mạnh cho ta" Vương Tiển lật đật vừa muốn chạy ra ngoài, bị thây chết rượt theo, nắm áo kéo lại. Vương Tiển hoảng kinh xô ngã xuống đất, thì nửa cái thây khác rượt tới níu lại. Vương Tiển trong lòng bối rối than rằng: "Người đồn rằng thằng cụt lợi hại, quả nhiên chết mà còn dữ như vậy, có khi ngày nay không tốt, phạm nhằm ngày thiên địa trùng tang, cho nên thằng cụt mới hiện hồn như thế".

Nói rồi quay lại ngó thấy Kim Tử Lăng ở trong đó ló đầu lên dòm ra, liền kêu lớn rằng: "Quân sư ạ! Tôi bị hồn ma níu kéo, sao người để vậy mà coi, người ngày thường hay bắt thần sai quỷ,sao nay chẳng thỉnh thần đuổi cái oan hồn đi". Tử Lăng nói: "Có người nhắc, chớ không thì ta đã quên phức đi rồi, thôi Điện hầu chớ lo, để tôi bắt cái thây thằng cụt, mà đày nó qua núi Minh Sơn cho rồi". Nói dứt lời chân đạp la đẩu, miệng đạp thần chú, còn đang làm phép, bên kia Tôn Tẩn ở trong dinh, đã biết rồi liền niệm chú đòi Thành Hoàng, thổ địa, đến trướng, nói rằng: "Nay có Kim Tử Lăng đòi chúng ngươi đến, vậy chúng ngươi hãy lýp tới dinh nó mà nói như vầy... Như vầy...bằng trái lịnh cứ theo luật trị tội". Hai thần lãnh lịnh, tuốt qua dinh Tần, ra mắt KimTử Lăng, nói rằng: "Chẳng hay Tôn sư đòi tôi có việc gì chăng?". Tử Lăng nói: "Nếu việc khác thì chẳng dám phiền nhọc đến Tôn thần, vì Điện tây hầu Vương Tiển chém Tôn Tẩn chết, mà cái oan hồn thiên tiên chẳng tan, quấy rối trong dinh, làm cho tướng sĩ kinh sợ, xin phiền Tôn thần xua đuổi quỷ hồn, cho khỏi tai họa". Hai thần đáp rằng: "Tiểu thần đâu dám bắt cái hồn ấy, nguyên va Liễu nhứt chơn nhơn, tu thành tiên thiên, trên hay ba mươi từng trời, dưới quản mưới tám từng địa phủ, dẫu người có chết đi nữa, thì cũng cai trị bọn tôi, chúng tôi đâu dám bắt, nay oan hồn chẳng tan, vậy để tôi năn nỉ với người, coi người có chịu cùng chăng". Nói rồi hai thần bước ra đại trướng, giây phút trở vào. Tử Lăng hỏi: "Chẳng hay oan hồn Tôn Tẩn thế nào?" Thành hoàng, Thổ địa đáp rằng: "Chúng tôi nhiều phen cầu xin, song Liễu nhứt chơn nhơn chẳng khứng y lời, người nòi họ Tôn lớn nhỏ bốn mạng, đều chết nơi ray Vương Tiển, thì cái thù ấy chẳng đội trời chung, quyết chẳng chịu thôi; như muốn cho oan hồn giải tan, thì phải bắt Vương Tiển mổ lấy tim, mà tế tiên linh, người mới an lòng, nếu chẳng vậy thì người làm cho binh tướng dinh Tần chẳng đặng an sanh". Nói rồi hai thần từ biệt trở về. Tử Lăng thuật lại Vương Tiển nghe nói giận lắm nạt rằng: "Rất chướng cho oan hồn, buông lời bá láp, ta là người sống, há đi sợ con quỷ chết sao?" Nói rồi bước tới nắm nửa cái thây chết, rút bửu kiếm chặt nhào xuống đất, thì nửa cái thây kia hươi gậy đánh tới, Vương Tiển tránh khỏi, chặt luôn mộm gươm ngã xuống đất, bằm thây tan nát, cơn giận hãy còn, lấy tay chỉ mà nói rằng: "Phen này sao mi không giỏi đòi nhân mạng với ta nữa". Bèn thỉnh Thủy Hoàng lên trướng, Thủy Hoàng xem thấy đống thịt thì than rằng: "Một vị Đại la thiên tiên thịt nát như bùn, chết rất thảm thương". Vương Tiển dạy quân lấy giỏ tre, hốt những xương thịt đem ra ngoài mà bỏ, gia tướng vâng lịnh, người người áp lại cúi lưng vừa muốnđộng thủ, vùng nghe trong đống thịt, kêu lớn nói rằng: "Sao mà chặt đứt tay ta, chặt đứt lưng ta, làm cho ta đứng không được". Gia tướng hoảng kinh, quăng giỏ đâm sầm chạy hết.

Vua tôi Thủy Hoàng hãi kinh thất sắc, mắt ngó trân, miệng không nói được. Vương Tiển giận lắm hối quân lấy củi chất đốt, gia nhân vâng lịnh, giây phút đốt lên rần rần, xảy nghe trong lửa chửi mắng om sòm, Vương tiển càng giận lắm, nói rằng: "Thằng cụt rất nên lợi hại, đốt như vậy mà mắng chửi chẳng thôi". Dạy quân chế dầu đốt cho xương sọ nó tiêu nát ra tro, coi thằng cụt còn dám làm ma quỷ nữa chăng? Bên kia Tôn Tẩn biết rằng: Vương tiển dùng lửa đốt thây, bèn lấy Hạnh huỳnh kỳ nhắm Tây bắc chỉ lên, kêu rằng: "Phong bá sao không đến cho mau, còn đợi chừng nào?". Xảy đâu giông gió ầm ầm, bụi mây mù mịt, lửa gặp gió lửa càng thêm mạnh, gió có lửa gió lại càng hung, làm cho dinh Tần lủa cháy tưng bừng, Thủy Hoàng thất kinh, hối quân cứu lửa, ba quân lớn nhỏ rần rộ, kẻ gàu, người thùng, nhắm trên lửa tưới vào, nước nhiều lửa tắt. Thủy Hoàng trong lòng bớt sợ, xem lại đống thây Tôn Tẩn chẳng còn một mảy, giây phút trong dinh mây đen mù mịt, nước lên cuồn cuộn. Thủy Hoàng hỏi rằng: "Trong dinh nước ở đâu chảy vậy?". Vương Tiển nói: "Nước lửa khi nãy đó". Thủy Hoàng dạy quân lấy đất, đắp ngăn mấy chỗ thấp, đắp chừng nào nước tràn lên chừng nấy trong dinh nước chảy ào ào, dường như khai suối, mênh mông lầy nhầy, vua tôi hoảng kinh, lật đật lên ngựa thì nước đà tới rún, quân binh chạy lên mấy gò cao mà tránh nước, bị một trận nước lụt, chết hơn muôn người, bên kia Tôn Tẩn truyền lịnh cho Tôn Yên, Lý Tòng tới dinh kêu đánh, phải làm như vầy...như vầy... Không được trái lịnh. Hai tướng lãnh lịnh ra đi, Tôn Tẩn niệm chú, nước dinh Tần rút hết, khi ấy vua tôi mới dám về trại, Thủy Hoàng lên trướng, các quan đến hỏi thăm, điểm quân mã chết hơn một muôn. Thủy Hoàng đang lúc lo rầu, xảy nghe quân báo nói: "Nay có binh tướng Tôn Yênđến kêu đánh". Thủy Hoàng nghe báo thở dài mà nói rằng: "Thây chết phá mới vừa rồi, người sống lại tới nữa, cũng là chước quỷ mưu thần của Tôn Tẩn đó, chi bằng rút binh về nước tránh nó mới xong". Vương Tiển vội vàng tâu rằng: "Xin bệ hạ chớ mặc, chớ lo sợ, để tôi ra trận, qutết bắt cho đặng Tôn Yên, đem về mà trả thù". Thủy Hoàng giận nói rằng: "Thôi, thôi, ngươi chớ nói phách, bởi tại ngươi đem về dinh, làm cho cây đá đáng chết quân binh, cũng vì ngươi bắt người đá mà đem về, sau lại bắt Tôn Tẩn, mới sanh ra cái tai nước lửa như vầy, lại thêm hao binh mã dư muôn, bây giờ thở chưa hết mệt, Tôn Yên lại đánh nữa, không biết thằng Tôn Yên đó, nó là người đá, hay là người sắt, chớ nên chọc đến nó, mà sanh tai họa, chi bằng dở trại về nước thì xong". Vương Tiển tâu rằng: "Xin bệ hạ chớ lo, để tôi ra đó, trước thăm nghe Tôn Tẩn thế nào, sau nữa coi Tôn Yên thiệt giả". Thủy Hoàng nói: "Ngươi muốn ra trận thì ta đóng cửa dinh lại mới xong, hễ là người bên Lâm Tri, thì không nên bắt nó đem về dinh". Vương Tiển lạy tạ, rồi dẫn Vương Bôn cùng năm trăm gia tướng, đề mâu lên ngựa, xông ra trước trận, ngó thấy Tôn Yên thì giận lắm, nói rằng: "Thằng con nít, không biết gì, mi có nghề bao nhiêu, mà dám ra trận hoài như vậy, nay ta quyết bắt cho đươ5c mi, phân thây muôn đoạn, mới hết nư giận của ta". Tôn Yên nạt rằng: "Thằng mặt đen mi hại cả nhả ta chết bốn mạng, cái thù ấy sâu như biển, vì vậy nên ta lên núi Thiên Thai, thỉnh chú ta xuống đây, hôm qua ra trận, lại bị mi bắt đem về dinh, mi phải nói cho thiệt, đem chú ta ở đâu, thì phải đốt nhang lạy mà đưa cho mau, nếu diên trì thì ắt thây ngươi phải nằm dưới ngựa". Vương Tiển nghe nói trong bụng mừng thầm đáp rằng: "Bớ thằng nhỏ kia, mi hỏi thằng cụt chân của mi phải không? Ta không nói,thì mi đâu rõ đặng, chú mi bị ta bắt đem về dinh, thì chúa ta cũng muốn dung tha tánh mạng cho người, vì tại nơi người dùng tà thuật lấy mất bốn cái thủ cấp, nên vua ta giận chém quách người đi". Tôn Yên cười rằng: "Mi khéo gạt ta, chú ta vốn là Đại la thần tiên, có đâu mà bị giết được, bây giờ thây bỏ chổ nào", Vương Tiển nói: "Chú mi quả thiệt có phép thần thông, chết rồi còn hiện hồn, làm cho trong dinh ta rối loạn, bây giờ thây người đã đốt cháy tiêu". Tôn Yên nghe nói, nhíu mặt nhăn mày, mà nạt rằng: "Thằng mặt đen! Sao ngươi dám cả gan mà hại chú ta như vậy, ta cùng mi chẳng đứng chung trời". Nói dứt lời, hươi kích đâm nhầu, Vương Tiển cử mâu đỡ khỏi, hai người đánh vùi với nhau, bụi bay mù mịt, trời đất tối tăm, Tôn Yên đâm một kích giả thua bỏ chạy, Vương Tiển rượt theo rất gần, bèn nhắm cửa dinh chạy tuốt. Vương Tiển rượt tới, không thấy Tôn Yên, bỗng nghetrong dinh tiếng pháo nổ vang xông ra một đạo binh, đi đầu một viên đại tướng, giáp vàng, bào đỏ, tay cầm đại đao, mình cao một trượng, giục ngựa như bay, nạt rằng: "Thằng đen, mi chạy đi đâu, hãy trả lại thầy cho ta. Ta là hổ tướng Lý Tòng đây". Vương Tiển cười rằng: "Mi khí lực bao nhiêu, dám ra đây đòi thầy của mi, thằng cụt chân đã đi đầu thai rồi, mà chưa biết chổ nào". Lý Tòng giận lắm, hươi đao chém sả, Vương Tiển rước đánh, đánh đến mười hiệp, xảy nghe ba tiếng pháo nổ rền trời, quân la hét dậy, mười hai tên học trò, áp một lượt phủ vây bốn phía, kêu nói với nhau rằng: "Chớ cho Vương Tiển chạy thoát, hãy bắt sống nó mà trả thù cho Nam quận vương". Vương Tiển nghe nói hãi kinh, chẳng dám đánh, bèn cùng Vương Bôn xông phá, khai đường huyết lộ, chạy tuốt ra đồng hoang. Tôn Yên, Lý Tòng cùng chúng tướng hiệp nhau rượt theo.
Tài sản của truongkimthang

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 25-07-2008, 07:48 PM
truongkimthang truongkimthang is offline
Phá Quan Hạ Sơn
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Tp.HCM
Bài gởi: 40
Thời gian online: 23 giờ 38 phút 57 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Hồi Thứ Mười HaiPhá Dịch Châu, Tử Lăng khiển tướng,
Dẹp binh Tần, Tôn Tẩn ra mưuNói về Vương Tiển bị Tôn Yên, Lý Tòng và mười hai tên học trò, đánh một trận cả thua chạy dài. Vương Tiển quay đầu ngó thấy năm trăm gia tướng bị chết rất nhiều, coi lại còn vài mươi người, thì sa nước mắt. Vương Bôn khuyên giải rằng: "Nghĩa phụ (là cha nuôi) xin chớ lo rầu, việc binh gia thất bại là sự thường, song con nghe chắc Tôn Tẩn chết thiệt rồi thì thành Dịch Châu chẳng bao lâu phá đặng, bây giờ phải tìm đường trở về dinh". Vương Tiển nói: "Ta đánh trọn một ngày, người ngựa mỏi mệt, chi bằng đến trước cụm rừng nghỉ ngơi một chút, và sai quân đi kiếm người ở chổ này, hỏi thăm đường sá". Quân binh vâng lệnh ra đi, giây lâu trở lại, thưa rừng: "Chỗ này bốn phía đều là núi hoang đồng trống, chẳng có nhân dân, cũng không có nhà cửa chi hết". Vương Tiển nghe nói, thêm lo sợ, lúc ấy ác vàng chen lặn, bỗng nghe phía Bắc, tiếng sấm vang trời, thình lình mây đen mù mịt chelấp mặt trăng, trời đất tối tăm, giông gió ầm ầm, giây phút cuồng phong cả dậy, sấm chớp tưng bừng, trời mưa như xối. Vương Tiển cùng chúng tướng đang ở giữa rừng bị một trận mưa lớn gió to, cả mình ướt át, khôi giáp dầm dề, đến canh ba trời vừa ngớt hột, mưa tạnh gió êm, xem thấy ngoài rừng đèn xanh leo lét, lửa quỷ chói lòa, khi lu khi sáng, hoặc không hoặc không, bốn phía văng vẳng có tiếng ma quỷ khóc than, bỗng đâu lại nghe trâu rống ba tiếng, đi sạt sạt dường như Tôn Tẩn cỡi trâu khua gậy, cát bay đá liệng tưng bừng, làm cho Vương Tiển, Vương Bôn thất kinh hồn vía, không nơi trốn núp, Vương Tiển chạy trở ra, xảy thấy một viên đá bay rớt ngang tai vùn vụt, thất kinh hồn bất phụ thể, lật đật chạy trở vào rừng. Vương Bôn nói: "Không xong, ở trong này tối đen như mực, phần thì cây đá liệng quăng chịu sao nổi? Chi bằng chạy ra hay hơn". Vương Tiển nói: "Cát đá quăng lênrầm rầm khó bề ngăn đỡ, lại thêm thằng cụt ở ngoài kêu đòi nhân mạng, biết liệu làm sao bây giờ?" Vương Bôn nói: "Sao chẳng khấn vái một phen đặng cho oan hồn tiêu tán thì ra mới khỏi rồi sẽ kiếm đường mà trở về dinh". Vương Tiển nghe theo liền quỳ xuống đất, vái rằng: "Tôn Bá Linh chơn nhơn, vốn là người tiên thể, nay việc đã tiêu giải, chừng tôi trở về dinh, tụnh kinh siêu độ cho người lên chốn thiên đình". Vái rồi lại lạy lia lịa.

Nói về Tôn Tẩn đang ở trong dinh làm phép, xảy nghe mấy lời Vương Tiển khấn vái, thì tức cười thầm, bèn thâu phép thần thông.

Lúc ấy cha con Vương Tiển, cùng vài mươi quân binh đang quỳ lạy dưới đất, đến chừng ngước mặt lên thất kinh như ngây như dại, coi lại chẳng có rừng bụi chi cả, vẫn là một nơi đường cái đất bằng, mặt trời đứng bóng, đang nửa giờ ngọ, chúng nhân đều lồm cồm đứng dậy. Vương Tiển rất hổ thẹn, đỏ mặt tía tai bèn nói rằng: "Khi nãy rõ ràng bị quỷ hồn thằng cụt, làm cho trời đất tối tăm, cát bay đá chạy, chẳng biết quân lýnh có bị thương tích cùng chăng?" Vương Bôn nói: "Không có thương tích chi hết". Vương Tiển nói: "Thôi chúng ta tìm đường mà về dinh cho chóng". Nói rồi dẫn binh lên đường lộ tuốt về dinh, bẩm cùng Nguyên soái, vào ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng hỏi: "Chẳnh hay Tiên hành quan thắng bại thế nào?" Vương Tiển đem việc đánh với Tôn Yên rồi bị mười học trò của Tôn Tẩn, ra sức đánh trả thù, khi ấy tôi vừa chạy vào rừng, lại gặp hồn Tôn Tẩn làm cho bối rối, mà tỏ hết nguồn cơn. Thủy Hoàng rất mừng nói: "Quả thiệt Tôn Tẩn chết rồi, thì trẫm cao gối chẳng lo, lấy thành Dịch Châu dễ như thổi lửa". Truyền bày tiệc đặng vua tôi uống rượu thái bình cùng nhau, đang lúc ăn uống, quân vào báo nói: "Quân mã đất Lâm Tri, đóng dinh cửa phía Tây thành Dịch Châu thình lình đi mất chẳng còn một người, chưa rõ đi đâu, nên tôi phải vào phi báo". Thủy Hoàng dạy tên quân ấy do thám lại cho chắc, rồi hỏi chư tướng rằng: "Chẳng hay binh nó, vì cớ nào mà đi đâu vậy?" Kim Tử Lăng tâu rằng: "Bệ hạ há chẳng nghe lời tục nói:Hễ là, rắn không đầu thì làm sao đi được, chim không cánh lấy gì mà bay, nay Tôn Tẩn bị Tiên hành quan chém chết, thì ba quân không chúa, tự nhiên như ngói lở giá tiêu có ai mà khứng giúp cho nước Yên, có khi chúng nó dỡ trại trốn về Đông Tề rồi". Thủy Hoàng rất mừng nói: "Nếu vậy thì nước Yên đâu có người tài ra phụ giúp" Tử Lăng tâu rằng: "Nước Yên vốn không người giỏi, duy có một mình Tôn Yên, tuy có sức anh hùng mặc dầu, song một mình nó, cô chưởng nan minh, chẳng đủ lo gì, để đêm nay tôi xem thiên văn, coi thử kiết hung họa phước thế nào". Thủy Hoàng nói: "Quân sư hãy hết lòng xem coi cho kỹ". Tiệc xong rồi, các quan tạ ơn, ai về dinh nấy.

Lúc ấy ác vàng vào núi, thỏ bạc ló lên, mây trong gió lặng, sao tỏ sáng ngời. Kim Tử Lăng ra trướng ngước mặt ra xem, ngó thấy ngôi sao của vì tướng trong các xứng, tỏ sáng chói ngời, duy sao bổn mạng Tôn Tẩn chẳng có, bèn xem lại thành Dịch Châu, thì vương khí (là khí tượng vua) lờ mờ, còn nơi dinh Tần khí đỏ xông lên mịt trời, nói thầm rằng: "Quả thiệt lòng trời phụ giúp dấy nên cho nhà Tần". Coi rồi vào trướng nghỉ ngơi, qua ngày thứ, Thủy Hoàng lên trướng hỏi quân sư rằng: "Chẳng hay khi hôm quân sư xem coi tinh tú thế nào?" Tử Lăng tâu rằng: "Tôi xem ngôi càn tượng (là xem thiên văn) thì sao bổn mạng Tôn Tẩn chẳng thấy hình dạng chi hết, liệu có khi va chết thiệt đi rồi". Thủy Hoàng nói: "Nếu Tôn Tẩn chết rồi, sao chẳng phát binh đánh thành, lấy tờ hàng thơ của vua nước Yên cho sớm?" Tử Lăng tâu rằng: "Xin bệ hạ để đêm nay, tôi ra kế phá thành Dịch Châu, mà bắtChiêu Vương, đặng có bảo hộ bệ hạ vào thành an nghỉ". Thủy Hoàng cả mừng, đáp rằng: "Nhờ chước diệu mầu của quân sư, mặc tình muốn điều chi, thì cho trẫm biết". Tử Lăng cúi đầu từ tạ lui về trướng, đánh trống nhóm tướng quân lớn nhỏ, nghe trống kéo vào ra mắt, phân đứng hai hàng. Tử Lăng vòng tay nói chúng tướng rằng: "Lời xưa có nói: Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một thuở, đêm nay phải cho hết sức đồng lòng phá Dịch Châu duy tại trận này". Chúng tướng đáp rằng: "Xin nghe theo lời quân sư sai khiến". Tử Lăng lấy một cây lệnh tiễn, nói với Chương Hàng:'Xin phiền Nguyên soái dẫn ba ngàn binh, chờ đến canh ba, nghe tiếng pháo nổ, bắc thang hãm thành, vào cửa phía nam". Lại sai Triệu Cao, Bạch Khỉ, đem ba ngàn binh mai phục, hễ nghe pháo nổ thì đánh thẳng vào cửa phía Tây, không được trái lệnh. Vương Tiển thì lãnh một muôn binh, chờ đến canh ba, binh kia đánh vô thành thì phải tiếp ứng ba phía mà ngăn ngừa việc xảy đến, còn Mông Điềm thì lãnh lệnh tiễn vào năm dinh, tuyển lựa người mập mạp cao lớn, sức lực mạnh mẽ, trong một ngàn thì lấy một trăm, trong một trăm chọn lại mười người, trong mười lựa lấy một người, cộng là ba mươi tên rồi dạy thợ vẽ dùng màu xanh, đỏ, trắng, vàng, mà vẽ mặt mấy tên quân ấy, còn nơi mình mặc áo ngũ sắc, chân đi giày cao gót, tay cầm búa lớn giả dạng Thiên thần, đến canh ba chia ra mỗi cửa mười tên, hễ nghe súng nổ làm hiệu phải ra sức trèo trước vào thành, làm cho quân giữ thành thất kinh vỡ chạy, đặng tiện bề quân sĩ công phá, chẳng nên chậm trễ, và sai Nhân Chơn qua cửa phía Đông, cất một toà pháp đài (chỗ để làm phép) bề cao ba trượng sáu thước, và một cây cờ trắng, hai mươi bốn cái trống lớn, hai mươi bốn tên quân đánh trống, hai tấm kiếng, và cặp bạch châu sa, giấy vàng cho saÜn. Tử Lăng bài tríxong rồi, chúng tướng chia tay nhau ra đi, ai lo việc nấy.

Nói về Tôn Tẩn dùng phép độn giáp che khuất binh mã cho nên Tử Lăng xem sao, thì ngỡ là Tôn Tẩn ngỡ thiệt chết nơi tay Vương Tiển rồi, bèn sai tướng phát binh chờ đến canh ba, đặng cố ra sức phá thành, không dè Tôn Tẩn xem thấy trong dinh Tần, sát khí xông lên, lần tay đoán quẻ, trước biết nguồn cơn, trong lòng rất mừng nói rằng: "Để đêm nay ta phá binh Tần, hầu giết cho chúng nó manh giáp chẳng còn, mới rõ chước diệu của người tiên". Nói rồi lên trướng. Truyền đòi hết mười hai tên học trò vào ra mắt. Tôn Tẩn viết ít lá thiệp, nói với chúng học trò rằng: "Hiền đồ! Đêm nay đến canh ba, thì có binh Tần kéo tới đánh thành, vậy chúng tướng phải hết lòng phòng giặc, nếu trái lệnh hãy theo quân pháp chẳng dung". Chúng tướng đều xá nói: "Xin vâng theo quân lệnh". Tôn Tẩn cầm một cây lệnh tiễn và một lá thiệp, kêu Tôn Yên hãy ra mà lãnh thiệp cùng lệnh tiễn vào thành coi theo đó mà làm. Tôn Yên lãnh lệnh lui ra, về trướng giở xem, trong thiệp dạy rằng: "Vào thành tâu cùng hoàng thượng, trên thành cửa phía Bắc, chứa nước cho nhiều, đến canh ba tự nhiên có chỗ dừng, còn cửa bên Nam, phải thêm cây gỗ đá gạch cho thật nhiều, tới canh ba, binh Tần tới đánh, thí trên áp liệng lăn xuống, trên cửa thành phía Tây, thì dựng một cây cờ trắng, dưới cờ cắm những gươm đao kiếm kích cho nhiều, cấm không cho người qua lại nơi ba cửa ấy". Tôn Yên xem rồi chạy ngựa vào thành, coi theo đó mà làm. Tôn Tẩn rút hai cây lệnh tiễn, hai tấm thiệp, kêu Mã Thăng, Giải Tính dạy rằng: "Hai người lãnh thiệp này coi theo đó mà làm, không được trái lệnh". Hai người vâng lệnh lui ra, giở thiệp xem coi, trong thiệp của Mã Thăng dạy rằng: "Vào thành tâu cùng hoàng thượng bắt quân đem hết cỏ khô trong kho ra ngoài, cách thành Dịch Châu năm dặm rải khuất ba cửa, bề rộng năm dặm". Thiệp của Giải Tính thì dạy rằng: "Kíp mau vào thành tâu cùng hoàng thượng, đái lãnh một ngàn binh mã, đem thuốc pháo, diêm tiêu lưu hoàng rải khắp trên cỏ khô, mỗi tên quân phải đem một sợi dây dẫn hỏa, coi chừng trên dịch lầu, thành Dịch Châu, hễ lửa cháy, thì đâu đó đều nổi lửa lên, và dặn quân đến khi lửa cháy rồi, phải chạy phía dưới thành mà lãnh mạng chẳng được trái lệnh". Hai người xem rồi đều tuốt vào thành, ai lo việc nấy. Tôn Tẩn lại sai Tôn Long, Ngụy Hổ, dẫn một ngàn binh ra phía Nam thành Dịch Châu, nơi rừng Giả trừ mai phục chừng canh ba lửa dậy phải đốt pháo la hét trợ oai, nếu để cho binh Tần chạy thoát, thì chém quách chẳng dung; lại sai Ngô Năng, Ngô Thắng, lãnh một ngàn binh, mai phục ngoài cửa phía Tây, hễ binh Tần hãm thành, lửa hiệu đốt lên, thì dẫn binh la hét trợ oai gặp binh Tần bị ngập nước, bắt sống chớ cho chạy thoát, và sai Triển Đắc Năng, Ngô Đắc Thắng, Ân Đắc Hải lãnh ba trăm bộ binh, dùng câu liêm, câu móc, mai phục ba phía cửa thành, chờ đến canh ba, trong dinh Tần pháo nổ, thì có giả Thiên thần phá thành thì sẽ dùng câu liêm, câu móc giựt té nhào xuống, chém chết chẳng để cho sống một người, sai Lý Tòng, Triển Lực lãnh một ngàn binh, ra góc phía Đông thành, đào đất để mà địa lôi, binh Tần thấy ba phía lửa dậy, chắc làm sao cũng chạy sang nơi ấy, hễ nghe pháo hiệu nổ, liền đốt địa lôi, rồi dẫn binh tuốt lên pháo đài, chặt ngã cây cờ đen, và đánh pháp đài, tuy không bắt được Kim Tử Lăng, song nó cũng phải bay hồn mất vía, điều khiển xong rồi, mười hai tên học trò chia tay ra đi các nơi.

Nói về Kim Tử Lăng truyền lệnh canh một ăn cơm, canh hai nai nịt, canh ba khởi hành, người thì ngậm thẻ, ngựa thì cất lạc, sửa soạn phá thành, truyền lệnh rồi dẫn vài tên quân, từ biệt Thủy Hoàng, ra khỏi đại binh, trèo lên pháo đài, đốt hương vái lạy trời đất, dùng châu sa, họa đạo linh phù, còn đang vẽ bùa tỉnh tướng, bên kia Tôn Tẩn đà xách gậy cỡi trâu, bay bổng lên không, xem thấy Tử Lăng đang ở trên pháp đài làm phép thỉnh thần, thì nói thầm rằng: "Ta ở đây đặng coi nó làm sao cho biết". Xem thấy Tử Lăng đang ở trên pháp đài, miệng niệm chơn ngôn, chân đạp la đẩu, đốt một đạo linh phù mà thỉnh thần, lúc ấy Tôn Tẩn ở trên mây, liền tiếp lấy đạo binh phù, Tử Lăng thỉnh một hồi lâu không thấy thần tướng đến, trong bụng hồ nghi, bèn đốt luôn đạo bùa thứ hai, cũng bị Tôn Tẩn tiếp lấy. Tử Lăng thấy bùa phép chẳng linh trong lòng cả giận, đầu xõa tóc ra, tay cầm gươm, miệng đọc chơn ngôn, Tôn Tẩn đang ở trên không xem thấy tức cười và mà nghĩ thầm rằng: "Chi bằng ta nhơn kế ra mưu, chẳng cần ta phá phép nó làm chi". Giây phút trời đất tối tăm, bỗng thấy năm vị ngũ lôi (là thần làm sấm sét) bay tới. Tôn Tẩn hỏi: "Chẳng hay các Tôn thần đi đâu đó vậy?" Lôi thần vòng tay cúi mình đáp rằng: "Không có việc, tôi đâu dám đi bậy, vì có pháp chỉ Kim Tử Lăng đòi chúng tôi, chưa biết việc chi". Tôn Tẩn nói: "Xin phiền Tôn thần đến canh ba tới cửa cửa thành Dịch Châu, bên Bắc nổi trận sấm sét, chẳng nên trậm trễ". Lôi thần đáp rằng: "Xin vâng phép dạy". Tôn Tẩn nói: "Nếu có Kim quân sư đòi các vị, thôi hãy đi đi cho chóng". Chúng thần từ biệt Tôn Tẩn, rồi hạ mây bay xuống pháp đài hỏi rằng: "Chẳng hay pháp sư đòi chúng tôi có việc chi sai khiến chăng?". Tử Lăng nói: "Không có việc đâu dám làm nhọc đến Tôn thần, xin phiền Tôn thần nổi trận sấm sét, dẫn động hai mươi bốn cái trống đến ba cửa thành Dịch Châu, làm hôn mê quân sĩ nước Yên, đặng dễ phá thành". Các thần vâng lệnh bay đứng trên mây, qua đến canh ba, bên dinh Tần, người thì ngậm thẻ, ngựa đều cất lạc, cuốn cờ dứt trống, im lìm ra đi. Mông Điềm dẫn ba mươi tên quân mạnh mẽ, giả dạng Tôn thần, đến phía Nam, phía Bắc, phía Tây, ba cửa trèo lên hãm thành, ở sau thì có binh bộ, vác thang đặng bắc trèo vào, đương cơn tăm tối, đều kéo đến dưới thành, nghe một tiếng pháo nổ, ba cửa bắc thang áp trèo lên, ra sức phá thành. Tử Lăng dạy hai mươi bốn tên quân nổi trống lên, và dùng hai tấm kiếng liệng giữa thinh không, rất nên lợi hại, tấm bay lên, tấm bay xuống nhấp nháy đường như nhớp sáng bủa giăng, tiếng trống đánh vang dậy, khác nào sấm vang chuyển động. Tử Lăng ở trên tháp đài, đánh cái lệnh bài thức thì lôi công (là lôi thần) Điền mẫu là bà chớp) đều dậy lên ầm ầm, dường như đất rúng trời lay làm cho thành Dịch Châu thiếu chút nữa hòng tan vỡ hết.

Nói về Tôn Yên ở trên thành phía Nam ngăn giữ, xảy nghe pháo nổ đánh thành liền xô cây lăn đá, liệng vãi tưng bừng. Chương Hàng lên không được, lúc ấy Triển Đắc Năng, dẫn quân cầm câu liêm móc, giựt thiên thần giả té nhào xuống đất mà giết hết.

Nói về Triệu Cao lãnh binh phá cửa phía Bắc, xảy nghe tiếng pháo nổ tợ sấm vang tai, bèn đốc quân trèo lên hãm thành, bỗng thấy mười tên quân giả thiên thần, bị Ngô Đắc Thắng, dùng câu móc liêm giựt té nhào xuống đất còn Tôn Tẩn ở cửa phía Bắc, lấy cờ Hạnh huỳnh kỳ chỉ lên, nạt rằng: "Lôi thần ở đâu". Các vị lôi thần liền đến cửa bên Bắc, sấm sét vang trời làm cho những đồ chứa nước, dội rúng bể tan, nước chảy cuồn cuộn chẳng khác nào suối Huỳnh Hà, chảy tràn xuống, binh tần ngập chết không xiết kể. Triệu Cao đánh liều chạy qua cửa phía Tây, lúc ấy Giải Tính xem thấy đạo binh Tần vào nơi hiểm địa, truyền dạy ba quân sửa soạn dây lửa saÜn sàng. Tôn Tẩn đưa lôi thần trở về, tưcù thì sấm sét lặng tang, rồi bắn xẹt tên lửa trên không làm hiệu, Giải Tính xem thấy chẳng dám chậm chễ, đốt lên một tiếng pháo, ba phía lửa dậy rần rần sáng rực trời đất, binh Tần xem thấy, hồn bất phụ xá. Chương Hàng đang ở phía Nam, vừa muốn dẫn binh bỏ chạy, bỗng nghe tiếng nơi rừng Giả trư, cờ phất lao xao, quân la hét dậy, thì không dám chạy tới, còn Triệu Cao bị nước ngập dẫn binh tàn trốn chạy qua cửa phía Tây đặng cố hiệp với Bạch Khỉ, chẳng dè giữa đàng lại gặp Triển Đắc Năng, Ngô Đắc Thắng, cả đánh một trận, vội vàng nhắm phương Bắc đào sanh, lại nghe tiếng la ó và phất cờ, chẳng dám tới trước.

Nói về Bạch Khỉ dẫn binh phá thành, đến nơi thì giả Thiên thần, đều bị Ân Đắc Hải chặt nhào, Bạch Khỉ ngước mặt lên xem ngó thấy trên thành cờ xí lăng xăng, gươm đao chơm chởm, thì nghĩ thầm rằng: "Nguyên tại thành này đã có phòng bị rồi". Lúc ấy Tôn Tẩn ở giữa thinh không, miệng niệm chơn ngôn tức thì những gươm giáo, đao thương bay múa tưng bừng, như muôn vầng bông huệ, gió thổi lộn nhào. Bạch Khỉ xem liền dẫn binh liều bỏ chạy, xảy đây lại gặp một người cỡi trâu cầm gậy, Bạch Khỉ hoảng kinh thối lui vài bước, hồn phách đều bay, ngồi không vững, hai chân chầu trời, mình nhào xuống ngựa (Ấy là Tôn Tẩn mới ra mặt mà làm cho một vị lão tướng Tần, thấy kinh hãi chết tốt) thế lửa càng thêm lợi hại, binh tan không nơi trốn tránh, đều bị cháy phỏng trán, Chương Hàng, Triệu Cao, Mông điềm, hiệp binh một chỗ mà than thở cùng nhau.

Nói về Vương Tiển lãnh binh tiếp ứng ba nẻo, mình đã lâm vào chỗ hiểm, ba phía lửa dây tưng bừng, trong lòng hoảng kinh, liền dẫn chúng tướng hiệp với Triệu Cao, Chương Hàng, Mông Điềm, rồi nói với chúng tướng rằng: "Không xong, phen này trúng kế rồi, vậy chúng ta ráng sức đánh ra mới xong". Chúng tướng nói: "Ba phía lửa rần rần đường nào ra đặng". Còn đang bàn luận, bỗng nghe ba quân ở trước than khóc kêu vang, bị lửa cháy tanh hôi khó chịu, càng thêmbối rối. Vương Tiển nói: "Ba phía đều những lửa khó nổi đào sanh, duy có phía Đông không lửa, sao chẳng phá nơi ấy mà ra" Chương Hàng nói: "Nơi ấy không có lửa ắt có phục binh". Vương Tiển nói: "Tuy có phục binh hãy còn khá, hơn ở đây mà chịu chết, thôi hãy đánh ra cho mau". Nói rồi dẫn binh phá phía Đông mà chạy, ngỡ là trốn ra hang cọp, thoát khỏi miệng hùm.

Nói về Lý Tòng, Triển Lực, dẫn binh mai phục phía Đông, xảy nghe người reo ngựa hí, xông qua phần đất mình giữ, thì biết là binh Tần vào nơi hiểm địa rồi, liền đốt pháo nổ lên một tiếng, tức thì một ngàn binh bộ dùng lửa đốt địa lôi, bốn phía nổ lên ầm ầm, dường như trời lay đất rúng. Hỡi ôi! Vài ngàn binh, đều hóa ra khói đen tro lạnh. Vương, Triệu, Mông bốn tướng hồn phách tan mất, tìm đường lánh nạn.

Nói về Tử Lăng ở trên pháo đài xem thấy bốn phía lửa cháy hỏa hào. Thất kinh vừa rút gươm làm phép cứu lửa, xảy nghe dưới pháp đài có tiếng chào rào. Lý Tòng đi trước, tuốt lên pháp đài nạt lớn rằng: "Thằng yêu đạo, mi chạy đi đâu cho thoát!" Vừa nói vừa hươi đao xốc tới, nhắm ngay đầu Tử Lăng chém xuống. Lúc ấy tử Lăng đâu có làm phép cho đặng, vội vàng cử gươm lên đỡ. Lý Tòng hươi đao vùn vụt tợ mưa tuôn gió thổi, Tử Lăng đỡ sao cho lại, vốn va là học trò của Hải Triều thánh nhân, lâu thông ngũ đọn, thấy Lý Tòng mạnh mẽ dữ dằn bèn đâm bậy một đao, độn thổ chạy mất, Lý Tòng bắt hai mươi bốn tên quân giết sạch, rồi nổi lựa đốt đài cháy sáng ánh trời.

Lúc ấy Vương, Triệu, Chương, Mông bốn tướng còn đang tìm đường thoát thân, bỗng thấy bốn phía lửa cháy rần rần, không đường thoát khỏi, tức thì giận bừng lên, Tôn Tẩn ở trên không ngó thấy một lằn khí giận xung lên, thì gật đầu than rằng:Nay ta dùng lửa đốt binh, làm cho trái nghịch lòng trời, thôi thôi ta hãy dung tha mạng nó". Liền lấy cây quạt nga mi mà quạt, nộ khí bay tan, rồi rút cờ vàng nhắm lên không chỉ lên nạt rằng: "Sao không mưa xuống, còn đợi chừng nào". Nói dứt lời mưa như xối, lửa đều tắt rụi, bọn Vương Tiển rất mừng nói: "May nhờ có hoàng thiên phò hộ cứu mạng chúng ta" Bèn coi lại thì còn hơn một trăm quân cỡi ngựa theo mình đều bị thương tích hết, Chương Hàng nói: "Nhân lúc trời mưa, bọn ta phải trốn mà chạy cho mau". Triệu Cao, Mông Điềm nói: "Nay binh ta còn ít, phải giữ cho lắm, nếu sa vào bẫy rập khó nỗi thoát thân". Nói rồi quất ngựa chạy nhào, lật đật như chó nọ lạc nhà, vội vàng tợ cá kia thoát lưới, nhắm đồng hoang chạy miết, cách rừng Giả trư chẳng xa bỗng nghe pháo nổ vang. Tống Long, Ngụy Hổ hai người giục ngựa xông ra đón đường nạt lớn rằng: "Tần tặc, chớ chạy, ta vâng mạng Nam quận vương, chờ đây đã lâu, sao không xuống ngựa chịu trói cho rồi, kẻo nhọc ta ra sức". Các tướng nghe nói ba chữ Nam quận vương, thì thất kinh lấy mắt nhìn nhau nói: "Tại sao mà có Nam quận vương nữa kìa, vậy thì Tôn Tẩn chưa chết, hèn chi nó đốt bạn ta dữ tợn thế ấy". Bốn tướng thất kinh chẳng dám đánh, quày ngựa nhắm phương Bắc bỏ chạy. Tống Long, Ngụy Hổ rượt theo chẳng kịp, nên thâu binh trở lại. Vương Tiển tra binh tàn chết hơn năm trăm người, chưa đi mấy dặm đến rừng Hắc Long, xảy nghe một tiếng pháo nổ, Ngô Quang, Ngô tính xông ra đón đường nạt lớn rằng: "Tần tặc, sao không để thủ cấp lại, còn đợi chừng nào?" Vương Tiển chẳng dámđánh, quất chạy nhắm phía Tây chạy tuốt, bị Ngô Quang, Ngô Tính rượt đánh một trận cả thua chạy nhào đến sáng, bọn Vương Tiển chạy ra khỏi rừng, duy còn có mười bảy tên quân, và bốn viên chúa tướng cộng là hai mươi mốt người mà thôi.Vương Tiển lòng rầu chẳng xiết, cứ nhắm phía Tây chạy trốn, xảy nghe chiêng trống vang dậy, thấy một đạo binh đầu kia đi lại, có hai cây cờ lớn, ở giữa lộ ra một con trâu bàn đốc thanh ngưu, ngồi trên lưng trâu, một người đạo nhân tay cầm gậy trầmhương, quả thiệt Tôn Tẩn không sai, lúc ấy đường hẹn gặp nhau khó bề trốn lánh, bốn tướng quày ngựa nhắm phía Đông bỏ chạy, chưa đặng vài dặm lại nghe tiếng quân reo dậy. Vương Tiển than rằng: "Bốn phía đều có binh phục, dẫu có tháp cánh cũng khó bay khỏi được, chi bằng tự vận cho rồi". Nói dứt lời rút gươm đâm họng. Chương hàng vội vàng cản lại nói: "Tiên hành quan, xin đừng nóng nảy, đạo binh đi lại kia kìa, cờ đề Tây Tần, có khi nước ta sai đến tiếp cứu mình chăng". Vương Tiển nghe nói coi kỹ lại, quả thiệt cờ đề chữ tần, lòng rất vui mừng, giây phút đi lại một tướng bào đỏ, giáp vàng, quả thiệt Vương Bôn dẫn một đạo binh mã, rần rộ kéo đến, ngó thấy Chương Hàng, liền xuống ngựa nói rằng: "Mạt tướng đến chậm, cứu ứng không kịp, xin dung thứ tội". Chương Hàng nói: "Mang ơn tướng quân đường xa đến cứu". Các tướng hiệp binh một chỗ, vừa đến dinh Tần, Thủy Hoàng truyền chỉ đoài vào. Chương Hàng, Triệu Cao, Vương Tiển, Mông Điềm, vào quỳ dưới trướng. Thủy Hoàng hỏi: "Các khanh phá thành, chẳng hay thắng bại thế nào?" Bốn tướng cúi đầu tâu rằng: "Chúng tôi phá thành lầm vào bẫy rập, bị Tôn Tẩn dùng một trận lửa, đốt bọn tôi ở giữa, nếu không có trời xuống đám mưa, thì ắt bọn tôi cháy ra tro bụi, bọn tôi sa cơ thất trận xin chịu tội". Thủy Hoàng hỏi Vương Tiểnrằng: "Ngươi đã giết Tôn Tẩn rồi, sao lại còn Tôn Tẩn nữa?" Vương Tiển tâu rằng: "Nguyên vì Tôn Tẩn ngụy kế đa đoan, giả chết mai danh ẩn tích, chớ chưa thiệt chết". Thủy Hoàng nói: "Chết bao nhiêu nhơn mã?" Vương Tiển nói: "Tôi tôi đáng thác, ba ngàn binh, bị nước lụt, lửa cháy và địa lôi chết rất thảm thương, nay còn có mười ngàn mà thôi". Thủy Hoàng nghe nói khí giận xung lên, truyền chỉ bắt Chương Hàng, Vương Tiển. Triệu Cao, Mông Điềm dẫn ra viên môn chém đầu mà răn chúng. Võ sĩ xông ra bắt bốn tướng trói lại, dẫn ra viên môn.
Tài sản của truongkimthang

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 25-07-2008, 07:49 PM
truongkimthang truongkimthang is offline
Phá Quan Hạ Sơn
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Tp.HCM
Bài gởi: 40
Thời gian online: 23 giờ 38 phút 57 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Hồi Thứ Mười BaThẹn cả thua, Tử Lăng cầu cứu,
Giận cừu xưa, Huỳnh Thúc xuống non.Nói về Chương Hàng, Vương Tiểùnh đánh phá Dịch Châu, cả thua một trận hao hết ba ngàn binh mã. Thủy Hoàng nổi giận truyền chỉ bắt bốn tướng chém đầu răn chúng. Lúc ấy Cam La bước ra tâu rằng: "Xin bệ hạ dưới đao dung người, tôi cũng có nghe rằng: Ba quân dễ đặng, một tướng khó tìm, nay mà bốn tướng sa cơ thất trận, lẽ phải tránh theo phép nước, song bât giờ đang lúc bệ hạ gồm thâu sáu nước, một thành Dịch Châu này mà chưa phá đặng, nếu trước chém bốn đại tướng, tôi e làm như vậy thì e làm như vậy thì ngăn trở lòng quân, cầu xin bệ hạ ra ơn, tạm dung tội chết cho người chờ ngày sau lập công chuộc tội". Thủy Hoàng nhận theo lời tấu Quan đương giá, liền tha bốn tướng, bốn tướng vào trướng lạy tạ. Thủy Hoàng nói: "Trẫm vì tình Thừa tướng, dung thứ một phen, ngày sau phải hết lòng báo nước". Rồi hỏi rằng: "Bạch Khỉ ở đâu chăng thấy?" Vương Tiển tâu rằng: "Bạch tướng quân đánh ở phía tây, thua chạy giữa đàng lại gặp Tôn Tẩn, chẳng rõ vì cớ nào mà chết nơi giữa loạn quân". Thủy Hoàng nghe nói sa nước mắt mà rằng: "Tiếc thay! Một viên đại tướng chết không minh bạch". Lại hỏi: "Quân sư vì sao mà không thấy?" Chương Hàng tâu rằng: "Tử Lăng lên pháp đài làm phép chẳng biết đi đâu, có khi va bị hao binh tổn tướng, cho nên hổ thẹn chẳng mặt mũi nào về thấy bọn tôi, ắt là tới các danh sơn động phủ thỉnh người cao nhơn xuống núi trả thù cũng chưa biết chừng, xin bệ hạ hãy chậm rãi vài ngày xẽ tường cội rễ". Thủy Hoàng thở dài mà rằng: "Trẫm nay đã cỡi lên lưng cọp rồi, thế khó xuống đặng". Bèn dạy Mông Điềm lãnh chỉ, kíp về Trường An điều thủ cứu binh đến cho mau mà tiếp ứng. Mông Điềm lãnh chỉ ra khởi dinh, suốt đêm trở về Trường An cầu cứu.

Nói về Tôn Tẩn cả thắng về dinh miệng niệm chơn ngôn thâu phép độn giáp, rõ bày một tòa dinh bàn, rất nên tề chỉnh. Bèn lên trướng báo công, tôn Tẩn truyền lệnh kéo cờ phát pháo, theo ra thành giao chiến, truyền lệnh xong rồi, thót lên thanh ngưu, chúng tướng rần rộ theo sau, tuốt lên dinh Tần, dạy quân kỳ bài tới trước khiêu chiến. Quân vào phi báo, Thủy Hoàng thất kinh, nói: "Quả thiệt Tôn Tẩn chưa chết, trẫm nay binh hèn tướng ít, khó bề chống cự, chi bằng rút quân về nước, sau sẽ toan mưu khác". Vương Tiển nghe nói, trong lòng chẳng đẹp, bước ra tâu rằng: "Nước Tần ta là nước lớn đường đường, há đi sợ một nước nhỏ sao? Tôi tuy bất tài, xin ra trận này mà bắt thằng Tôn Tẩn trả thù". Thủy Hoàng mỉm cười nói: "Tiên hành quan, tuy có sức mạnh, song không phải là tay đối thủ với Tôn Tẩn đâu, ngày trước bị nó đánh manh giáp chẳng còn, nay không nên làm mất oai phong nước ta nữa". Vương Tiển nghe Thủy Hoàng chê mình, thì trong lòng bồi hồi, tâu rằng: "Tôi chẳng dám khoe khoang lỗ miệng, thiệt lòng cùng Tôn Tẩn thề chẳng chung đứng trong trời, nay tôi ra trận tình nguyện liều chết đánh nó, như thắng thằng cụt, thì công ấy sẽ chuộc tội kia, nếu có thua nữa, thì tôi cam hại tôi". Thủy Hoàng nghe Vương Tiển nài nỉ hoài, túng phải nghe theo. Vương Tiển lạy tạ luôn ra, trở về trướng nai nịt hẳn hòi, nói với chúng tướng rằng: "Ngày nay ra trận, không phải tầm thường như mấy trận trước đâu, quyết liều chết với Tôn Tẩn mà thôi, vậy chúng ngươi phải hết lòng bắt cho đặng thằng cụt chân, ta sẽ trọng thưởng". Chúng tướng đáp rằng: "Chúng xong rồi, để mâu lên ngựa dẫn chúng tướng ra dinh, ngó thấy Tôn Tẩn thì giận lắm, hươi mâu đâm nhàu, Tôn Tẩn hươi gậy rước đỡ, và cười lớn rằng: "Vương Tiển hãy dừng tay đã, ta muốn phân giải đôi lời, chẳng biết ngươi có khứng nghe chăng? Ngươi là người hảo hớn, thiên hạ thường khuyên rằng: "Nước Tần có Bạch Khỉ, Vương Tiển, nước Triệu có Liêm Pha, Lý Mục, dụng binh như thần, nay Liêm Pha, Lý Mục, Bạch Khỉ hồn đã về trời, còn một mình ngươi đó mà thôi, ngươi phải hiểu thông thời vụ, tri bỉ tri kỷ, trăm trận trăm thắng, ta lợi hại thế nào, ngươi điều rõ biết, chi bằng quày ngựa trở về, tâu với Thủy Hoàng rút binh về nước, cùng các nước giảng hòa, muôn việc điều thôi, nếu còn chậm trễ, ắt ngươi không chịu nổi một gậy của ta". Vương Tiển nghe nói nổi giận nạt rằng: "Thằng cụt sao dám buông lời nói phách". Nói rồi hai tay hươi mâu đâm tới, Tôn Tẩn rước đánh. Đánh đến vài mươi hiệp, Tôn Yên ở nước dinh lược trận, xem thấy khen thầm rằng: "Tam thúc mình (là chủ thứ ba), quả nhiên võ nghệ cao cường". Nhìn hai người đánh luôn đến ba mươi hiệp nữa, không phân thắng bại, mâu qua gậy lại, gậy đánh mâu đỡ nhộn nhàng, Tôn Yên cả giận, giục ngựa hươi kích xông ra tiếp đánh Tôn Tẩn, Tôn Yên đánh vùi, làm cho Vương Tiển mệt đà thở dốc, lúc ấy chúng tướng Toàn sơn áp ra một lượt phủ vây Vương Tiển. Vương Tiển đánh với Tôn Tẩn một người còn khó nỗi chống ngăn, có đâu mà cự cho lại một phe học trò của Tôn Tẩn. Hai bên quân binh cả giết một trận, binh Tần kêu khóc vang rân, bốn phía vỡ chạy. Vương Tiển đâm đỡ một mâu, đánh khai một đường huyết lộ chạy dài, Tôn Tẩn ở sau rượt tới kêu lớn rằng: "Vương Tiển mi chạy đi đâu". Rồi hươi gậy nhắm ngay đầu đánh xuống. Vương Tiển quay lại nhìn thấy, cả kinh trở không kịp, bị một gậy sau lưng té sấp trên yên, thổ huyết chạy dài. Tổn Tẩn thấy Vương Tiển chạy xa, truyền lệnh gióng chiêng thâu binh.

Nói về Vương Tiển thất cơ thua chạy, bị một gậy về dinh xuống ngựa. Vương Bôn cùng chúng tướng phò đỡ vào trướng, ra mặt Thủy Hoàng xin tội. Thủy Hoàng thấy Vương Tiển mặt như giấy vàng, cúi đầu mặt sắc, thì biết va bị thua về đây, bèn nói: "Trẫm đã đôi ba phen ngăn trở, mà ngươi gắng gượng đòi đi, nay đã bị thương, trẫm dung thứ tội, thôi hãy về đình điều dưỡng, thuốc thang mạnh rồim, sẽ ra mắt trẫm". Vương Tiển lại ta lui ra, về trướng mình điều trị vết thương.

Nói về Kim Tử Lăng lúc ở trên pháp đài làm phép, thì ngỡ là phá đặng thành Dịch Châu, không dè bị Tôn Tẩn đánh một trận hỏa công, làm cho binh tướng cả thua, và bị Triển Lực, Lý Tông đán lên pháp đài, cự không nổi độn thổ chạy mất, hổ thẹn trăm bề, không mặt mũi nào về thấy Thủy Hoàng, tính qua Đông Hải, động Vân quang, đặng cố thỉnh thầy mình xuống núi. Đang đi trên mây bỗng thấy một tòa nhà núi cao, mười phần hiểm trở. Tử Lăng có ý khen thầm, bèn bay xuống núi, xem khắp bốn phía, thấy tùng xanh liễu tía, cụm trước xum xuê, tiếng nước chảy, sóng bủa ba đào, luồng gió phất phơ, muôn hoa xao động, quả thật phong cảnh khen thầm, bèn tướng rằng: "Người sanh trong cõi, quan âm thấm thoát, dường như ngựa qua lỗ hở, tranh danh đoạt lợi, luống nhọc nhặn, tham luyến cõi trần, nào có ích chi, ta là Kim Tử Lăng đây non cao học tập, thành nhàn không việc, nhân vì bảo hộ Thủy Hoàng gồm thâu sáu nước, xuống nơi sát giới (là chỗ đau thương chém giết), trọn ngày chẳng được an ninh, lại bỏ thú vui chơi sơn thủy thanh nhàn, biết bao giờ ta được thành công, mà trở về động tiêu diêu thong thả". Than thở một hồi nghĩ thầm rằng: "Ta xem đã nữa ngày, mà không rõ nơi này tên núi là chi". Quay đầu nhìn thấy một tấm bia đá có khắc ba chữ: "Dược lâm sơn. Coi rồi vừa muốn dời gót ra đi, bỗng nghe tiếng người kêu, là ai biết ta mà kêu, chẳng dè Châu Huệ Trân đạo huynh đó mà". Liền vội vàng bước ra tới xá nói rằng: "Xin chào đạo huynh". Tên đạo nhân lật đật đáp lễ, hai người ngồi trên hòn đá ngọa ngưu. Tử Lăng hỏi rằng: "Đạo huynh, sao không ở trong động, tu chơn luyện tánh, lại đến chỗ này làm dạo chơi?". Tên đạo nhân cười rằng: "Tôi ở trong động không có việc chi, thường đến chỗ này cùng với một vị Chơn nhơn giải muộn, không dè ngày nay tình cờ lại gặp anh ở đây, thật rất vui mừng. Tôi nghe đạo huynh làm chức Quân sư, hưởng lộc giàu sang trong đời, vĩnh hiển biết là có việc chi chăng?". Tử Lăng thở dài một tiếng, mặt có sắc thẹn, đáp: "Đạo huynh đâu rõ việc bổn phận của tôi, tuy là tôi xuống núi, ở nơi trướng Thủy Hoàng, mặc áo mãng bào, lưng mang ngọc đái, làm chức Hộ quốc quân sư, ở dưới một người ngồi trên trăm họ, thiệt cũng vinh dự đó chút, nhưng mà anh đâu rõ được sự cực nhọc của tôi". Huệ Trân hỏi: "Anh ở bên nước Tần, chẳng hay có việc chi lo được chăng." Tử Lăng bèn đem việc binh thua Dịch châu, bị Tôn Tẩn che sao độn giáp, lén mai phục nhơn mã, dùng trận Hỏa công, đốt cháysáng trời, làm cho quân binh chẳng còn manh giáp, rất nên hổ thẹn, và đem hết các việc trước thuật lại một hồi. Châu Huệ Trân nói: "Nguyên hai tướng huynh chịu lấy cái giận ấy, nay toán đến chỗ nào?". Tử Lăng nói: "Làm người chẳng trả oán cứu ấy, uống chí đấng trượng phu, tôi nay tính trở về thỉnh thầy tôi xuống núi, bắt Tôn Tẩn trả thù rửa hận". Châu Huệ Trân nói: "Cắt cổ gà đâu dùng dao trâu, tôi tưởng lại Tôn Tẩn có tài nghệ chi cho lắm, mà làm khinh động đến Hải Triều thánh nhơn, bây giờ đây có một ông thầy cùng với thằng Cụt oán thù, vậy tôi cùng anh đến đó, thỉnh va xuống núi, mà bắt Tôn Tẩn, để như thò tay trong túi lấy đồ".

Tử Lăng rất mừng hỏi rằng: "Chẳng hay anh nói người ấy là ai, mà ở chốn nào?". Châu Huệ Trân nói: "Xa ước xa ngàn chăng?". Tử Lăng nói: "Thuở nay tôi chưa từng gặp mặt". Huệ Trân nói: "Hèn chi mà anh không hiểu, ngày trước ông thầy ở động này tên là Hùynh Bá Đương, bị Tôn Tẩn làm hại đến nay cứu ấy chưa trả được, em của người là Huỳnh Thúc Đương ở đây, tu chơn luyện tánh, nếu anh đến đó mà thỉnh người, thì chắc là người chịu đi". Tử Lăng cả đẹp, rồi hai người đứng dậy, dắt nhau qua khỏi vài đỉnh núi, xem thấy một cái cửa động, có tên đồng tử đang chơi trước cửa. Châu Huệ Trân tới bước hỏi rằng: "Thầy ngươi có ở nhà chăng?". Đồng Nhi đáp rằng: "Thầy tôi ở trong động, đang cùng Tẩn chơn nhơn đánh cờ". Huệ Trân nói: "Ngươi mau vào thông báo". Đồng Nhi nghe nói, liền vào trước mặt Huỳnh Thúc Đương thưa rằng: "Nay có Châu nhơn, ở Vân quan cùng với một Tẩn chơn nhơn xuống thềm nghinh tiếp. Thúc Dương hỏi rằng: "Vị này là ai?" Huệ Trân nói: "Người này vốn là học trò của ông Hải Triều thánh nhơn, ở động Vân quanh vâng sắc mạng xuống phó tá Tây Tần, gồm thâu sáu nước, làm quan Hộ quốc quân sư, họ Kim hiệu là Tử Lăng". Thúc Đương nói: "Nguyên lai Kim Tử Lăng đạo huynh đósao? . Tôi có lòng trông tưởng đã lâu". Bốn người đều phân chủ khách mà ngồi uống trà, Huỳnh Thúc Đương nói: "Tử lăng đạo huynh, anh đã ở nơi Trường An lộc giàu sang trong đời, vì sao mà đến núi hoang này, có việc chi chăng?". Tử Lăng đứng đậy đáp rằng: "Đệ tử (là tiếng nói khiêm tốn chớ không phải thiệt học trò Thúc Đương đâu) tuy rằng ở đất Trường An, phò tá Thủy Hoàng, hưởng việc giàu sang, chẳng dè mới đây chịu lấy cái khổ vô cùng". Thúc Dương hỏi: "Khổ ấy vì đâu mà ra vậy? '. Tử Lăng sa nước mắt, bèn đem việc binh đánh Dịch Châu, đầu đuôi thuật lại cho Thúc Dương nghe, và bị Tôn Tẩn dùng trận hỏa công, đốt chết quân binh vô số và nói: "Nay tôi muốn đến Đông Hải đặng thỉnh thầy tôi xuống mà giúp sức, đi ngang qua báu sơn này (là núi báu, iếng kính trọng) xảy gặp Châu đạo huynh, nói đây có động của thầy, nên tôi vào ra mắt". Thúc Dương nghe rồi nạt lớn lên, trợn mắt dựng mày, giận lắm nói rằng: "Nếu vậy thì đạo huynh mắc thằng cụt phải không?". Tử Lăng hỏi: "Đệ tử bị nó làm hại, vì cớ nào mà thầy có sắc giận dữ như vậy?". Thúc Đương nói: "Ta cùng thằng cụt ấy, vốn có cái cừu một trời dông dài, thằng Cụt ấy nó chẳng qua là con thứ ba của Tôn Tháo, ở phủ Yên Sơn tên là Tôn Tẩn, vào núi Vân Tịch, động Thủy Liêm học nghệ, vốn học trò của Vương Thuyền quỷ cốc, lúc trước ở nước Ngụy, đất Hà Nam, cùng với Bàng Quyên thù oán, rồi bị Bàng Quyên dùng kế chắt đứt mười ngón chân, hóa ra một thằng vô dụng, lúc nọ vua Tể Mẫn Vương sai đại phu là Bốc Thương, lén đem về nước, phong làm Nam quận vương chức Á phụ đề binh qua Hà Nam trả thù, nó thiệt là thằng xảo kế rất nhiều, dùng kế giảm táo (là bớt xếp lửa) gạt Bàng Quyên đến đường Mã lục, bị loạn tên mà chết, vậy nên thằng cụt nồi danh thiên hạ, bảy nước chư hầu đều nhượng nước Tề là nước trên, đến sau Tề Xuân vương giá băng (chết) Mẫn vương vô đạo, mê đám nàng Trân Phi, chẳng xem việc triều chánh, ba lần xua Tôn Tẩn, lửa đốt cung Tuyền Dương, sau nước hiệp binh đánh vua vô đạo, lúc ấy Yên Chiêu Vương, nơi điện Kim Thai tôn soái, trọng dùng Nhạc Nghị, dấy binh đánh Tề, phá đất Quận Hải và đất Lâm Tri, nơi rừng Hạnh Điệp, giữa đường gặp giết Trân Phi, phơi nắng Mẫn Vương, các quan văn võ nước Tề, bảo phò ấu chúa, đồn binh núi Thiên La, bang Hồng Từ, Nhạc Nghị lãnh binh vây khốn Hồng Từ, Viên Thuật xông ra đối địch, bị thần sa của Nhạc Nghị mà thác, lúc ấy Tôn Tẩn xuống núi. Nhạc Nghị có đâu mà cự lại Tôn Tẩn, cho nên nó bị bắt đem về núi đánh hai chục côn. Nhạc Nghị chịu sao nổi, túng phải năn nỉ ở làm tôi tớ, vậy chớ đạo huynh có biết thầy của Nhạc Nghị là ai không?". Tử Lăng nói: "Đệ tử đâu rõ đặng". Thúc Đương nói: "Vốn là anh của tôi, ở động này tu luyện, hiệu là Bá Đương, cùng với Vương Thuyền, Vương Ngao bạn học đồng thầy, anh tôi hay đặng cớ sự như vậy, nổi giận xuống núi, cùng với Tôn Tẩn giao chiến, chẳng dè ra trận rủi bị Tôn Tẩn làm thua, túng phải khai sát giới (là sanh lòng chém giết), bày ra cái trận kêu là Âm hồn trận, mà vây Tôn Tẩn, rồi bị Mao Toại trộm thuốc linh dơn cứu nhưng mà cũng không ra khỏi đặng, đến sau anh em Vương Thuyền thỉnh Chưởng giáo Nam Cực xuống núi, dùng câu tiên bài (là cái bài để bắt các tiên) mà anh bắt tội, đánh tám mươi trượng, lột mất đinh thượng tam huê (là ba cái bông trên mão) thành ra xác phàm mà chết nơi Hồng Từ Cốc, hóa ra làm con hạc trắng một chân, cũng vì Tôn Tẩn làm ra cớ sự như vậy, tôi cùng nó cừu sâu như biển, nếu không nói ra có khi đạo huynh chẳng biết". Tử Lăng nói: "Nguyên lai thầy với Tôn Tẩn có cừu sâu, nay đệ tử muốn thỉnh thầy xuống núi ra mắt Thủy Hoàng, toan mưu ra kế mà bắt Tôn Tẩn, một là cùng huynh trưởng trả thù, hai nữa là rõ tài thần thông của thầy, dẹp an sáu nước, để tiếng lại ngàn thu'. Lúc ấy Châu Tần hai vị chơn nhơn ngồi một bên nói tiếp rằng: "Nếu tổ sư bằng lòng giúp sức cùng tôi, thì tôi tình nguyện xuống núi, thì anh em tôi rán sức giúp giùm". Thúc Đương nói: "Hai vị nếu quả thiệt bằng lòng giúp sức cùng tôi, thì tôi tình nguyện chẳng chung trời, vậy thì chúng vị ở đây vài ngày, rồi đi một lượt với nhau". Tử Lăng nói: "Cứu binh như cứu lửa, xin hai thầy kịp xuống cho mau". Châu, Tần hai vị chơn nhơn nói: "Hãy chờ một chút, đặng chúng tôi về động lấy pháp bửu, qua Dịch Châu giao chiến". Thúc Đương nói: "Có đi thì đi cho mau, lại cho chóng, kẻo chờ đợi lâu ngày". Hai vị chơn nhơn cáo từ về động, giây phút đều đến núi Dược Lâm, cùng với Thúc Đương hộ thân bửu bối, ra động cỡi mây bay thẳng qua Dịch Châu, giây phút đến nơi, Tử Lăng nói: "Xin chúng vị hãy ở đây chờ một chút, để tôi vào trước thỉnh vua Tần bày giá nghinh tiếp, mới rõ lòng trọng kẻ hiền tài". Tử Lăng nói rồi thẳng vào viên môn, qua Lam kỳ giữ gìn ngó thấy Kim Tử Lăng thì mặt vui phơi phới, hỏi rằng: "Quốc sư đi đâu mà về vậy?". Tử Lăng nói: "Tôi đi thỉnh chơn nhơn đã đến, ngươi mau mau vào báo". Lam kỳ quan vội vàng vào trướng tâu cùng Thủy Hoàng. Hoàng nghe nói rất mừng mà rằng: "Trẫm ngở kà Quốc sư đã bị lửa cháy rồi, hay đâu còn sống".

Liền truyền chỉ mời vào. Lam Kỷ trở ra truyền lệnh, Tử Lăng theo vào đến trướng chầu lạy xong rồi, tâu rằng: "Tôi có thất cơ bị thua, ngửa trông lượn thánh bao dung". Thủy Hoàng nói: "Thắng bại binh gia lẽ thường, trẫm tha khanh vô tội". Tử Lăng tạ ơn tâu rằng: "Lúc tôi bị thua, rồi tuốt đến thánh sơn, thỉnh đặng ba vị chơn nhơn xuống núi giúp bệ hạ đặng bắt Tôn Tẩn trả thù, còn ở ngoài dinh chờ lệnh". Thủy Hoàng nghe nói rất mừng mà rằng: "Nếu có chơn nhơn đến đây, vậy thì mở hoắc cửa dinh, đặng trẫm dẫn bá quan ra nghinh tiếp". Tử Lăng lạy tạ, văn võ ra đến dinh tiếp rước, ba vị chơn nhơn xem thấy Thủy Hoàng bèn dẫn bọn Cam La, Chương Hàng, cùng một phe văn võ ra đến dinh tiếp rước, ba vị chơn nhơn xem thấy Thủy Hoàng ra đnh, vội vàng bước ra lạy ra mắt, và nói rằng: "Chúng tôi có tài đức chi, dám đâu làm nhọc đến thánh chúa phải ra dinh tiếp rước". Thủy Hoàng nói: "Nước trẫm thiệt rất may, nên có tiên trưởng xuống phàm giúp sức". Nói rồi mời ba vị chơn nhơn vào Kim dinh huỳnh la bửu trướng, phân chủ khách ngồi uống trà, và bày chỗ động núi, cùng là tên họ đạo hiệu, lại hỏi Thủy Hoàng rằng: "Mấy ngày rày có cùng Tôn Tẩn giao chiến chăng?". Thủy Hoàng thở dài đáp rằng: "Trẫm đâu dám phát binh, thằng Tôn Tẩn ấy thần thông quảng đại, nguy kế rất nhiều, hôm trước bị một trận hỏa công của nó, trẫm đã kinh lòng vỡ mật, ba quân bài, trông chờ Trường An binh cứu, đặng chúng nó định quyết hơn thua, nếu thua một lần nữa, thì phải lui về Hàm Dương, chẳng dám mong tưởng đến việc gồm thâu sáu nước". Thúc Dương nói: "Xin bệ hạ hãy an lòng, nay tôi xuống đây, quyết bắt cho đặng Tôn Tẩn, mà trả thù cứu xưa". Thủy Hoàng nói: "Việc ấy đều nhờ nơi phép diệu của chơn nhơn". Bèn truyền bày tiệc thiết đãi. Thủy Hoàng ở nơi đại tướng, cùng ba vị chơn nhơn và quan lớn nhỏ uống vùi rất vui, đến tối tiệc tan ba vị chơn nhơn vào trướng an nghỉ một đêm, qua ngày thứ hừng sáng, Thủy Hoàng lên trướng văn võ chầu lạy xong rồi, ba vị chơn nhơn cũng vào trướng mà ngồi. Thúc Đương tâu rằng: "Ngày xưa xin Thánh thượng cho tôi ra cùng Tôn Tẩn giao chiến".

Châu chơn nhơn nói: "Có đâu phải nhọc đến tổ sư ra trận, để cho tôi ra đánh trận đầu". Thủy Hoàng cười nói: "Nhờ chơn nhơn ra sức, trẫm trông nghe tin tức". Châu Huệ Trân hăm hở xuống trướng, sửa mão đạo quan, cột dây tư điều, miệng niệm chơn ngôn, lấy tay chỉ qua phía nam kêu rằng: "Khước lực (là con thú dùng cỡi cho đỡ chân) của ta ở đâu?". Xảy thấy một trận gió thổi tới ù ù, giữa thinh không hay xuống ba con thú rất kỳ lạ, một con bát hoa mai huệ lộc (con nai mình có bông), một con kim tiền báo (con beo có đốm tròn như đồng tiền), một con bạch ngạch hổ (là con cọp trắng trán, đều ngoắt đuôi nhìn chủ, con mai huệ lộc thì tới trước Huỳnh Thúc Dương, con kim tiền báo thì nhìn Tần đạo nhơn, con bạch ngạch hổ quỳ trước. Chân chơn nhơn, làm cho ba quân người người kinh sợ chẳng xiết. Châu Huệ Trân thót lên lưng cọp ra dinh, dạy quân dịep miễn chiến bài, rồi phát ba tiếng pháo, tuốt đến dinh Yên, nói với quân giữ cửa rằng: "Quân! Bây mau vào báo với Nam quân vương Tôn Tẩn hay rằng: "Nay có ta là Châu chơn nhơn đến đây kêu đánh, bảo Tôn Tẩn phải ra cho ta nói chuyện". Quân vào báo, Tôn Tẩn nghe báo, liền sai Tôn Yên ra dinh đối địch, và dặn rằng: "Khi nãy quân báo nói có tên đạo nhân, phải giữ gìn yêu thuật tà phép, cho hết lòng cẩn thận". Tôn Yên vâng mạng đề kích lên ngựa phất cờ nổ pháo, hai bên có hai cây cờ trắng, giục ngựa bạch long câu, tới trước trận. Huệ Trân ngó thấy nạt lớn rằng: "Tiểu tướng khoan tới, hãy thông tên họ đã. Tôn Yên hươi kích chỉ và hỏi rằng: "Thằng đạo nhân kia, mi là người nào mà nhìn không biết ta là Tôn Yên bên Dịch Châu đây?". Đạo nhân cười rằng: "Ta ơ động Hỏa vân tu luyện nhiều năm, đạo hiệu Huệ Trân, cũng là người đạo đức, có đâu biết được mi là đứa tiểu bối vô danh, kíp mau kêu thằng cụt mi ra đây, hãy còn đánh được ít hồi, chớ mi là thằng tiểu bối, khổ gì ra mà chịu chết". Tôn Yên nghe nói nạt rằng: "Giả Trương đạo chạy đâu, hãy coi ta lấy đầu mi". Vừa nói vừa hươi kích ngay chơn nhơn đâm tới, chơn nhơn hươi gươm rước đánh, đánh đến hai mươi hiệp, chưa định ăn thua, Tôn Yên thấy khó hơn yêu đạo, bèn ráng sức tinh thần, hươi kích vùn vụt, tợ núi thương nhấp nháng, đâm dưới đánh trên, nhộn nhàng túi bụi, làm cho Huệ Trân sức mỏi gân yếu, khó nổi trở đương, đâm bạy một thương bỏ chạy. Tôn Yển chẳng bỏ, giục ngựa đuổi theo. Huệ Trân quay đầu ngó thấy rất mừng, vội vàng thò tay vào túi, lấy ra một cái Tỉ hồ lô, cầm nơi tay, giở ra, miệng niệm chơn ngôn, nạt lớn rằng: "Thằng tiểu bối, chớ ham rượt, hãy coi bửu bối của ta". Tôn Yên đang giục ngựa rựơt theo, nghe nói bửu bối, liền dừng ngựa xem coi, thấy Huệ Trân cầm hồ lô vụt ra ít cái, thì xông ra một lằn khói đen, kế đó lửa cháy rần rần, Tôn Yên bị một trận hẩn hỏa cả thua chạy dài. Huệ Trân đắc thắng về dinh, Thủy Hoàng chúc mừng thưởng công.

Lúc ấy Tôn Yên thua chạy về dinh, vào trướng quỳ xin tội, Tôn Tẩn nói: "Thắng bại là việc thường, ngươi có tội chi đâu, về trướng an nghỉ?" tôn Yên lui ra, kế quân vào báo nói: "Nay có một đao nhân ở bên dinh Tần đến, hình dung quái lại, tướng mạo dữ dằn, cỡi một con thú rất kỳ, cầm cây Lang nha bổng, mười phần lợi hại đang ở trước dinh kêu đánh, xin Vương gia toan liệu". Tôn Tẩn nghe báo, kinh nghi chẳng xiết, nói rằng: "Sao mà lại đến một người đạo nhân, chẳng biết trong dinh nó còn đạo nhơn nhiều ít". Bèn hỏi: "Có ai dám ra chăng?". Xảy nghe một tướng, tiếng như Chuông đồng, xông ra xa nói: "Tôi xin đi". Tôn Tẩn xem thấy Lý Tòng thì nói: "Ngươi có ra trận phải tiểu tâm cẩn thận". Lý Tòng lãnh binh trở về nai nịt tề chỉnh, đi bộ chẳng cỡi ngựa, tay cầm đại đao, xông ra trước dinh xem thấy một người đạo nhơn, mười phần dự tợn, đầu đội kim niếp, mặc áo bát quái bào, tóc bỏ râu dựng, mắt như lục lạc, răng lựa lưỡi cưa, cỡi con kim tiền báo, tay cầm lang nha bổng, liền nạt rằng: "Thằng cỡi beo kia! Mi có tàichi hòng dám đến dinh ta mà khiêu chiến, hãy thông tên đã, chớ cái đao ta chẳng chém con quỷ vô danh". Tần đạo nhơn nghe hỏi ngước mặt xem thấy, một người cao lớn dềnh dàng, tay cầm đồng đao mình cao trượng hai, tướng đi dữ tợn, cẳng bước như bay, giống tạc Thiên thần xuống thế, thì đáp rằng: "Ta chẳng phải người nào đâu, vốn là Linh Cầu chơn nhơn ở núi Linh Cầu, động Linh Cầu, đại hớn (là người cao lớn mạnh dạn) còn mi tên gì?". Lý Tòng cười lớn rằng: "Nguyệt chướng, đến ta mà mi nhìn cũng chẳng được, ta là học trò của ông Liễu nhứt chơn nhơn, ở động Thiên Thai, hổ tướng Lý Tòng là ta đây. Yõêu đạo! Lẽ thì mi ở chốn thâm sơn, dưỡng tánh tu lòng, vui chơi ngay tháng, vì làm sao xuống núi phò tá Thủy Hoàng, đem mình đến nạp, thiệt rất nên đáng tiếc".

Nói về Tần Mãnh nghe Lý Tòng nói mấy lời, thì cả giận đáp rằng: "Thất phu, mi ỷ mi là cao lớn dềnh dàng, buông lờ nói phách, chớ ta coi mi chẳng qua là một đứa mọi của người, đến đây mà làm con quỷ mở đường, bộ mi tài cán bao nhiêu, dám ra cùng ta đối trận". Lý Tòng nghe nói giận lắm, lướt tới hươi đao nhắm ngay đầu Tần Mãnh đâm tới. Tần Mãnh vội vàng rước đánh, đánh đến ba mươi hiệp. Lý Tòng giả thua bỏ chạy, Tân Mãnh xem thấy cười ngất, nói rằng: "Thằng lớn này không quen đánh giặc, mi biết chạy, ta lại không thể lượt sao". Nói rồi giục beo đuổi nà theo, Lý Tòng quay lại ngó thấy trong bụng rất mừng, liền vén chiến bào, lấy ra một cái kêu là bá luyện chùy, cầm saÜn nơi tay, Tần Mãnh rượt tới rất gần, Lý Tòng liệng ra một chùy, lúc ấy Tần Mãnh đang rượt, bỗng thấy một lằn sáng bay lại gần đầu, liền cúi sấp lên lưng beo, nghe một tiếng chùy rồi co giò phóng theo như gió thổi. Tần Mãnh chờn vợn gần rớt xuống beo, nằm yên trên thổ huyết chạy dài. Lý Tòng rượt tới, trong lòng nghĩ thầm rằng: "Ta tuy bị thương, song phép báu hãy còn, cùng chưa dùng đến, chi bằng ta cho nó một cái, một là rõ phép đạo tiên, hai là lấp che tai mắt ba quân, ba nữa thua mà trở nên thắng, như vậy chẳng là hay hơn". Nghĩ rồi thò tay vào túi, lấy ra một cục đá, kêu là ngũ quang thần thạch, quay lại thấy Lý Tòng rượt tới chẳng xa, bèn liệng ra một cái, đánh nhằm mặt Lý Tòng, choáng váng mặt mày, nhức nhối khó chịu, lật đật co giò phóng riết về dinh, Tần Mãnh thâu thần thạch, rồi cũng về dinh.
Tài sản của truongkimthang

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 25-07-2008, 07:50 PM
truongkimthang truongkimthang is offline
Phá Quan Hạ Sơn
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Tp.HCM
Bài gởi: 40
Thời gian online: 23 giờ 38 phút 57 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Hồi Thứ Bốn Mươi BốnHuỳnh Thúc Đương năm nẻo phục binh,
Tôn Bá Linh một cờ phá phépNói về Lý Tòng thua chạy về trướng là: "Cháu ôi! Không xong rồi, bị người ta đánh gần chết đây này! Thầy ra cho mau mà coi". Tôn Tẩn ngó thấy mặt mày sưng vù, dầu tích rất nặng hỏi rằng: "Vì sao mào để cho người đánh thân thể như vầy?". Lý Tòng bèn đem liệng chùy đánh nhằm đạo nhơn, rồi rượt theo nó, không đề phòng, bị nó đánh một cục đá, mà thuật lại cho Tôn Tẩn nghe. Tôn Tẩn nói: "Không hề chi". Bèn kêu: "Khoái Văn Thông, cháu hãy ra đây bác biểu". (vì sao mà Tôn Tẩn kêu Văn Thông bằng cháu, vì Văn Thông là học trò của Mao Toại, còn Tôn Tẩn cùng Mao Toại kết làm anh em bạn nên xưng là bác cháu) Tôn Tẩn dạy rằng: "Cháu mau vào lấy một hờn linh đơn, hòa với nước mà thoa cho Lý Tòng. Văn Thông vân mạng, lấy thuốc thoa nơi dấu sưng, tức thì tiêu hết như cũ; Lý Tòng tạ ơn lui ra, Tôn Tẩn thấy Lý Tòng bị thua, trong lòng buồn bực chẳng vui, với Tôn Tẩn là vị bốc tiên tri, há đi chẳng biết Huỳnh Thúc Đương xuống núi hay sao? Nguyên vì năm nạn chưa mãn, nạn thứ nhứt là chặt chân, nạn thứ nhì là Bàng Quyên dùng binh đầu thất tiễn, nạn thứ ba là Liệt tịch trận, ấy là số mạng Tôn Tẩn phải chịu lấy mấy nạn đó, cho nên chẳng dám trái trời.

Nói về Thủy Hoàng ở nơi bửu trướng, bày yến cùng Châu Huệ Trân ăn mừng, ngày thứ Vương Tiển vào ra mắt tâu rằng: "Bệnh tôi đã lành nay xin ra đối trận, quyết bắt Tôn Tẩn trả thù một gậy ngày trước". Chưa dứt lời, Thúc Đương bước ra cản rằng: "Điện tây hầu chẳng cần ra trận làm chi, tôi xuống núi chưa lập đặng công gì, hôm nay xin ra mắt bắt thằng Cụt đặng giao cho Điện tây hầu, chém tha mặc tình liệu định". Vương Tiển vội vàng xưng tạ rằng: "May nhờ phép lực tổ sư, mà trả thế cái thù một gậy cho tôi, thì ơn ấy chẳng dám quên". Thủy Hoàng mừng thầm hỏi rằng: "Chơn nhơn ra trận muốn dùng bao nhiêu người ngựa? '. Huỳnh Thúc Đương nói: "Binh đủ ba ngàn mới dùng bao nhiêu ngựa?". Huỳnh Thúc Đương nói: "Binh đủ ba ngàn mới dùng?". Thủy Hoàng truyền chỉ chọn ba ngàn binh, giao cho Huỳnh chơn nhơn điều khiển, Thúc Đương lãnh chỉ ra trướng, nói với Nguyên Soái rằng: "Xin Nguyên soái hãy dẫn năm trăm binh mai phục phía đông, còn điện tây hầu lãnh năm trăm binh mai phục phía tây, Triệu tướng quân, lãnh năm trăm binh mai phục phía bắc, kim quân sư, lãnh năm trăm giữa trung ương mai phục, nay tôi quyết cùng Tôn Tẩn giao chiến, nếu mà thắng đặng, thì chúng tôi kéo binh phá vào đại dinh của nó, còn như thua thì ắt nó rượt theo, chúng tương cũng đánh vào dinh nó, làm cho nó đầu đuôi không tiếp ứng đặng, ắt là một trận phá đặng thành công". Kim Tư Lăng, Chương Hàng, Vương Tiển, Triệu Cao và Vương Bôn đều lãnh lệnh chia nhau mai phục, Huỳnh Thúc Đương từ giã Thủy Hoàng rồi lãnh năm trăm người ngựa cùng Châu, Tần hai vị chơn nhơn, tay cầm trà điều trượng, ra dinh tuyền lệnh phất cờ gióng trống, nhắm dinh Yên kêu lớn rằng: "Quân bây vào báo nói: Có quân sư nước Tần, thỉnh ba động chơn nhơn, ở núi Dược Lâm tới đánh, hãy mời Nam quân vương ra đây ta hỏi". Quân vào phi báo. Tôn Tẩn nghĩ thầm rằng: "Nay nó đến đấy ắc việc chẳng lành, nếu lành thì không đến, vậy mình phải đề phòng hay hơn". Nghĩ rồi mình rút binh tiễn sai Tôn Yên, Lý Tòng, Triển Năng, Triển Lực, Triển Thắng, lãnh binh ra dinh năm dặm, mai phục bốn phía, hễ nghe tiếng sấm nổ làm hiệu, nhắm trong dinh đánh vào. Vây khổn binh Tần, giết cho nó chẳng còn manh giáp. Chúng tướng vân kế chia nhau: "Cháu hãy lãnh bùa này, ra khỏi dinh năm dặm lên chỗ gò cao, hễ bên dinh Tần lập bày đội ngũ, thì chúa hãy đốt đạo phù này, nghe giữa thinh không tiếng sấm nổ lên thì chạy về dinh". Văn Thông lãnh mạng lui ra, Tôn Tẩn bước ra xuống thanh sa trướng sửa áo thanh bào, cột dây tư điều, cầm gậy thót lên lưng trâu, dẫn Mã Trân, Giải Tính cùng tám vị môn đồ, trăm năm gia tướng, phát pháo mở hoặc cửa dinh, lúc ấy Huỳnh Thúc Đương nghe pháo nổ, ngước mặt xem, thấy hai cây cờ dẫn tiên kỳ rẽ làm hai bên, ở giữa một đội quân binh, tám viên đại tướng ra khỏi dinh phân đứng hai hàng, người hùng phong vũ vũ, đội mũ mặc giáp, kẻ đỏ người xanh, kẻ tía người vàng, mười phần nghiêm chỉnh, rồi nghe một tiếng pháo nổ, ở sau một cây cờ trắng, có ba chữ vàng: Nam quân vương, dưới cờ lộ ra một con bàn đốc thanh ngưu, ngồi một người tiên nhơn rõ ràng là Tôn Tẩn chẳng sai, Huỳnh Thúc Đương coi rồi nghĩ thầm rằng: "Hèn chi thằng Cụt tiếng vang thiên hạ, quả thiệt điều binh có phép, cũng chúng chẳng đồng". Bèn lấy cây trà điều trượng chỉ lên rằng: "Thằng cụt, mi chạy đi đâu, ta chờ đây đã lâu, sao chẳng xuống trâu là lạy ta?". Tôn Tẩn cười rằng: "Sư thúc đã đến đây, tôi không hay biết chẳng làm đặng trọn lễ, cầu xin miễn chấp". Thúc Đương nói: "Thằng khốn khiếp, người đồn ngươi nhiều điều xảo trá, hôm nay thiệt không sai, ta ở trước dinh khiêu chiến, có lẽ nào quân nhơn không báo cho ngươi hay rằng: Có ta đến kêu đánh sao, mà ngươi lại dám dẫn binh tướng, diệu võ giương oai, phát pháo ra dinh, ta tưởng có khi ngươi muốn cùng ta đối địch chăng?

Lại tâu với Chiêu Vương sớm nạp tờ hàng, muôn việc điều thôi, bằng có chút chi chống trả, thì ngươi phải chết nơi trước mắt, ngươi hãy nghĩ xét lại cho kỹ". Tôn Tẩn cười đáp rằng: "Sư thúc, trăm thắng, ngươi ở núi Dược Lâm tu luyện, khổ gì mà nghe chi cái lời nói, đến nỗi núi cùng ta giao chiến, lời tục bất lưu tình". Nghĩa là: "Trước trận chẳng nhượng cha, cất tay chẳng vị tình". Thúc Đương giận lắm nạt rằng: "Đồ khốn khiếp, ai cần mi nhượng ta sao?". Nói rồi giục Mai huê lộc, hươi cây trà điều nhắm ngay đầu Tôn Tẩn đánh xuống, Tôn Tẩn hươi gậy lên đỡ, cười nói rằng: "Sư thúc, xin hãy dừng tay, vốn tôi cùng sư thúc chẳng có lỗi chi, nhân nhà tôi, cha, anh bốn mạng, đều bị Vương Tiển sát hại, cháu tôi là Tôn yên vâng lịnh tổ mẫu nó, lên núi Thiên Thai, năn nỉ tôi xuống núi, cực chắng đã tôi mới đến đây, thoảng như sư thúc có cái cứu cha, anh làm vậy, thì há chẳng lo mà trả sao? Nay tôi cũng không nói đến việc trả cứu Cha, miễn là xin hài cốt cha, anh đem về mai táng, rồi cùng nước Tân giải hòa, tôi sẽ trở về thiên thai, chẳng muốn lưu truyền hồng trần, lẽ thì sư thúc đem lòng thương tôi mới phải, vì thấy tôi cùng Vương Tiển có cứu giết cha. Sư thúc đã chẳng có lòng vì cháu mà rửa oán thì chớ sao lại trở lại trước trận muốn cùng tôi giao chiến, sư thúc nghĩ đómà coi có ai phải ai không cho biết, nếu tôi ra tay trước thì còn chi cái tình nghĩa". Thúc Đương nói: "Cái thằng khốn khiếp! Mấy lời mi nói đó, đều là những việc tư kỷ của mi mà thôi, há chẳng biết Tần Thủy Hoàng gồm thâu sáu nước, chẳng phải tự tư khởi mình, vốn là vân phật điệp, cùng sắc chỉ Ngọc Hoàng, nay ngươi ỷ có ba bốn thiên thơ, gậy đánh Vương Tiển, lửa đốt Tử lăng, sao chẳng sợ ngũ lôi đánh giết, phen này ta xuống núi đây, nguyên vì có ý khuyên dứt ngươi cho tiêu trừ tai họa, không dè ngươi dám cả gan khua môi múa mỏ, tính lý khó dung". Nói dứt lời hươi trà điều trượng đánh xuống.

Tôn Tẩn hươi gậy trầm hương đánh với ba người. Thúc Đương cỡi nai huê lộc, tay cầm trà điều trượng đánh phía trước, Châu Huệ Trân múa liên huê kiếm đánh ngang hông, còn Tần mãnh cầm lang nha bồng, ở sau đánh tới, ba tên đạo nhơn liều chết phủ vây Tôn Tẩn, Tôn Tẩn quả thiệt võ nghệ tinh thông, nào có lo sợ, hươi múa cây gậy, đỡ cây trà điều, đánh lang nha bổng, hất liên huê hiếm, trên dưới qua lại mau lẹ dường như tên, gió bay không lọt, mưa tuôn chẳng thấu, gậy múa lăng xăng, xem như rồng lộn, đánh riết ba tên đạo nhơn ngăn đỡ không kịp, coi bộ gần thua, Huệ Trân bèn lấy hồ lô vụt ra vài cái, lửa cháy rần rần, Tần Mãnh thì lấy đá ngũ quang, nhắm ngay Tôn Tẩn liệng tới. Thúc Đương xem thấy rất mừng, cầm cây trà điều trượng miệng niệm chơn ngôn, tức trà điều trượng biến ra con rồng, bay bổng trên Tôn Tẩn thấy ba tên đạo nhơn đều phép thuật thì mỉm cười mà rằng: "Đồ yêu đạo cậy có phép mọn, sao dám khi ta, nếu chọc cho ta giận, ắt ba đứa bây thác hết chẳng còn, song ta là người xuất gia tu hành, lấy lòng từ bi làm gốc, chẳng nỡ sát hại, chi bằng làm cho nó biết rằng talợi hại thì thôi". Nghĩ rồi lấy cớ vàng phất lên ba cái, nạt rằng: "Đồ tà thuật, sao không trở lại còn đời chừngnào". Tức thì ngọn lửa liền cháy lại ào ào, đốt cái hồ lô, còn đá ngũ quang trở lại đánh Tần Mãnh, mặt núi sưng vù, rồng kia nhắm Thúc Đương bay lại, làm cho ba tên đạo nhơn thất kinh, hồn phách đều bay, vội vàng dẫn năm trăn ngàn binh, nhắm dinh Tần chạy tuốt, Tôn Tẩn lấy gậy hươu sau lưng một cái, tám vị học trò người ngựa đều xao động, ngó thấy ba tên đạo nhơn thua chạy, thấy mình rượt theo, liền ngục ngựa rần rần, rượt giết binh mã.

Nói về Chương Hàng, Vương Tiển, Triệu Cao, Kim Tử Lăng, Vương Bôn, năm viên tướng Tẩn, dẫn hai ngàn năm trăm binh mã mai phục bốn phía, ngó thấy Huỳnh Thúc Đương thua chạy, Tôn Tẩn rượt theo, dinh trại bỏ trống, đều kéo binh phất cờ la hét, đánh vào dinh yên, xem thấy dinh Yên chẳng xa, đốc quân rượt tới, rượt chừng nào càng xa chừng nấy, chúng tướng đà mỏi mệt, thấy tòa dinh ở trước mặt, cách chừng một lằn tên, mà chạy hoài không tới, Vương Tiển thất kinh hỏi: "Bọn ta trúng kê Tôn Tẩn rồi". Kim Tử Lăng nói: "Quả thiệt không sai, vậy trở lại cho mau, kẻo lầm gian kế nó". Chúng tướng nghe nói, liền truyền lịnh thối binh, nguyên lai binh đi đây, là quán ngày trước bị Tôn Tẩn giết còn sót lại đó, nên nghe nói trúng kế Tôn Tẩn, thì hãi kinh bỏ chạy.

Lúc ấy, Khoái Văn Thông đang ở trên gò cao, thấy binh Tần vào nơi trọng địa, liền đốt lịnh phù, tức thì giữa thinh htông nổ ba tiếng sấm, rúng động núi non, chúng tưởng hãi kinh, ngước mặt lên xem, nói với Vương Tiển rằng: "Mặt trời tỏ sáng, mây gió cũng không, vì sao lại có sấm sét nổ vang? '. Triệu Cao nói: "Không phải sấm sét đâu, có khi trống của trời đánh, nên nghe vang như vậy". Nói về những tướng bên yên, nghe tiếng sấm nổ liền nổi trống chiên, phất cờ la hét, áp tới phủ vây.

Lúc ấy chúng tưởng bên Tần, nghe súng nổ rổi, thấy bốn phương tám hướng, đều có binh Yên, dường như lở núi đổ sông; rần rần kéo tới, chúng tưởng cả kinh thất sắc, có đâu dám cự, rủ nhau chạy hết. Tôn Yên, Lý Tòng rượt tới, cả giết một trận, hai ngàn năm trăm binh chết hơn tám phần, bọn Chương Hàng ra sức chết đánh phá trùng vây. Tôn Yên cùng chúng tưởng ở sau rượt tới, bọn Chương Hàng chạy thẳng bao xa, ngước mặt xem thấy một tòa dinh bàn, Vương Tiển hỏi: "Chẳng biết dinh nào đó vậy? Chương Hàng nói:Ấy là dinh của Tôn Tẩn, vì làm sao mà đóng ở chỗ này? Xem thấy trước cửa viên môn, đao thương chơm chởm, gươm giáo như rừng, chẳng dám chạy tới trước, bèn quày ngựa nhắm phía đông bỏ chạy, đang chạy xảy thấy trước mặt có một tòa dinh, Vương Tiển hỏi Tử Lăng rằng: "Phía đông chẳng biết ai mà đóng dinh chỗ này?". Tử lăng nói: "Cũng là dinh của Tôn Tẩn đó". Chương Hàng nói: "Thôi rồi, có dinh Tôn Tẩn đón đường, làm sao mà đi đặng?". Liền quày ngựa đi qua phía bắc.

Nói về Tôn Tẩn dùng phép độn giáp, phủ vây tướng Tần làm cho Huỳnh, Châu, Tần ba tên đạo nhơn cả thua trốn chạy, rồi dẫn tám học trò cùng năm trăm nhân mã đón đánh binh Tần.

Nói về Chương Hàng, Triệu Cao, Kim Tử Lăng, Vương Tiển và Vương Bôn, thâu góp binh tàn, nhắm về phía bắc trốn chạy, bỗng thấy trước mặt bụi bay mù mịt, bọn Chương Hàng không rõ binh mã xứ nào, xa xa xem thấy một cây cờ lớn, có đề ba chữ Nam quận vương, dưới cờ lộ ra một người đạo nhân, cầm gậy cỡi trâu, đâu kia đi lại, thì hãi kinh nói: "Không xong, quả thật Tôn Tẩn đến rồi". Chúng run rẩy lập cập, Tử Lăng nói: "Các ngươi đều là người vô dụng hết, đã trúng ngụy kế Tôn Tẩn rồi, bốn phương tám hướng đều là dinh trại của nó, vây bọn ta ở giữa chốn này, đánh thì cũng chết, không đánh cũng chết, chi bằng đánhnhàu ra thì chết cho rạng danh, họa may thoát khỏi được chăng?". Tôn Yên rượt tới, Tôn Tẩn đốc chúng tướng phủ vây năm viên tướng Tần rất gấp.
Tài sản của truongkimthang

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 25-07-2008, 07:52 PM
truongkimthang truongkimthang is offline
Phá Quan Hạ Sơn
 
Tham gia: Jun 2008
Đến từ: Tp.HCM
Bài gởi: 40
Thời gian online: 23 giờ 38 phút 57 giây
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Hồi Thứ Mười LămThúc Đương đốt nhang cầu đạo hữu,
Thiên Dân hóa phép bố trận đồNói về Tôn Tẩn vây phủ binh Tần, đánh nhau một trận, binh Tần cả thua bị chết rất nhiêu, còn lại một trăm kỵ (là quân cỡi ngựa) bọn Chương Hàng liều mình ra sức đánh phá trùng vây chạy khỏi. Tôn Tẩn cả được trọn thắng, kéo binh về thì thấy Khoái Văn Thông đã bày tiệc saÜn mà ăn uống.

Nói về bọn Chương Hàng thua chạy về dinhm tra điểm quân sĩ, chết hơn hai ngàn, kéo nhau vào trước Thủy Hoàng mà xin tội, Thủy Hoàng giận nói: "Trẫm thường khuyên bọn ngươi không nên khinh động, mà chẳng chịu vâng lời lành, lại đến cao sơn thỉnh ba vị đạo nhân phụ giúp, trẫm ngỡ là có phép lực gì giỏi, ai dè không hơn được Tôn Tẩn mà trái lại còn bị nó đánh giết cả thua, hao tổn bao nhiêu người ngựa, còn mặt mũi nào vào đây thấy trẫm". Tử Lăng cúi đầu chịu tội chẳng dám nói chi, kế ba vị đạo nhân vào trướng ra mắt. Nguyên mấy lần trước, hễ khi nào Thủy Hoàng thấy ba vi đạo nhân đến thì vội vàng quỳ xuống ngai nghinh tiếp, nắm tay dắt vào, hôm nay thấy ba người bị thua chạy về, thì có ý khi dễ, gật đầu mời ngồi. Ba vị đạo nhân mặt mày hổ thẹn, túng thế phải bước tới làm lễ ra mắt, rồi ngồi xuống. Thủy Hoàng chẳng thèm mời uống trà cũng không truyền dọn tiệc, bèn hỏi rằng: "Chân nhân ra trận thắng bại thế nào". Ba vị đạo nhân mặt mày sượng trân, gượng gạo đáp rằng: "Bệ hạ đã rõ biết rồi, còn hỏi mà làm chi, khi nãy trước trận bị thua mà về, lẽ nào quan lược trận lại không thông báo, vì Tôn Tẩn thần thông quảng đại, tôi không hơn đặng, phải thua mà về, còn đang toàn mưu định kế trả thù rửa hận". Thủy Hoàng cười gằn rồi nói rằng: "Ối thôi, toan mưu gì định kế chi, số mình biết người, và Tôn Tẩn ngụy kế rất nhiều. Chân nhân đâu hơn cùng nó đối thủ làm gì, mà làm cho hao binh tổn tướng của ta, chi bằng nghe theo lời trẫm, Chân nhân xin về cổ động đặng cố tu chân luyện tánh, còn trẫm thì rút binh về nước, ấy là chước vẹn toan đó". Thúc Đương nghe nói đỏ mặt tía tai, thẹn thùa chẳng xiết, tâu rằng: "Bệ hạ! Xin chớ ưu phiền, tôi cùng Tôn Tẩn gây nên cứu sâu như biển, tuy tài tôi không bằng nó, nậy để tôi thỉnh một vị đạo nhân, đặng cùng nó định bề cao thấp". Nói rồi hối quân dọn bày hương án, Thúc Đương quỳ xuống đốt hương, nhắm núi Vạn Huê sơn cúi lạy, khói hương nghi ngút, bay bổng trên không, thẳng tới núi Vạn Huê Sơn.

Nói về núi Vạn Huê, động Đại thạch, có một vị lão tổ, họ Ngụy hiệu Thiên Dân, ngày kia đang ở trên Tam thanh đại điện đọc kinh, lão tổ tiếp lấy đầu khói, kê nơi mũi hửi, rồi rõ biết sự tình, bèn tưởng lại rằng: "Huỳnh Thúc Đương đã khai sát giới thì chớ, sao lại kêu ta xuống hồng trần làm chi, nếu mình đóng cửa chẳng quản được việc người, lại e trái tình ngày trước giao kết với nhau, chi bằng xuống núi cho trọn niềm bằng hữu". Nghĩ rồi trở vào sau động lấy ít vật bửu bối, đem theo liệu dụng, rồi thót lên Mai huê lộc, dặn dò đồng nhi gìn giữ cửa động, ta xuống núi ít ngày sẽ trở về, dặn rồi bay bổng trên mây nhắm Dịch Châu thẳng tới, giây phút bay tới dinh Tần, xuống mây thẳng tới cửa dinh. Quân giữ cửa xem thấy một đạo nhân thì hỏi rằng: "Người đạo kia ở đâu mà đến?". Ngụy Thiên Dân đáp rằng: "Phiền người vào báo giùm, tôi ở núi Vạn huê, tên Ngụy đạo nhơn đến xin ra mắt". Quân nhơn lật đật chạy vào thông báo. Thủy Hoàng nói: "Ngụy đạo nhơn ấy là người thế nào?". Thúc Đương cả mừng nói rằng: "Người đạo huynh của tôi đó, vốn là một vị thiên la đại tiên, nay khứng lòng phụ giúp thì có lo gì Tôn Tẩn chẳng chết". Thủy Hoàng nói: "Quả nhiên tiên đến đây, hãy truyền mở cửa dinh, trẫm phải bổn thân nghinh tiếp". Rồi thúc Đương cùng Châu, Tần hai vị đạo nhơn theo Thủy Hoàng ra đến cửa dinh rước Ngụy Thiên Dân vào trong đại trướng mời ngồi. Thủy Hoàng xem kỹ tên đạo nhơn ấy thiệt là mặt mày xinh đẹp, đạo cốt tiên phong, có ý mừng thầm, Ngụy Thiên Dân hỏi Thúc Đương: "Chẳng hay hiền đệ xuống núi cùng Tôn Tẩn đối trận thắng bại thế nào?". Thúc Đương buồn bực đáp rằng: "Nhắc tới thằng cụt chân, thiệt khiến cho người thêm giận, tưởng lại lúc trước anh tôi nơi Hồng Từ cốc bị nó làm hại, ngày nay em xuống đây mà trả thù, may chút nữa thì đã chết nơi gậy nó, cực chẳng em phải đốt hương thỉnh cầu huynh trưởng đến giúp sức cùng em, xin anh có ra tài phép gì giúp em trả thù, ơn ấy dầu chết chẳng quên". Thiên Dân nghe rồi nổi giận lắm nói rằng: "Tôn Tẩn buông lung như thế thiệt khiến cho người rất nên giận dữ. Hiền đệ! Em hãy an lòng có sợ chi nó thần thông quảng đại, để anh làm cho nó phải chết liền trước mắt". Chúng đạo nhơn nghe nói, vui mừng chẳng xiết. Thủy Hoàng lên trướng, có quân thám thính vào báo rằng: "Mông tướng quân về Trướng An điều binh này đã đến, binh hùng sâu chục muôn, chiến tướng ngàn viên, đem hết binh mã trong nước đến đây, còn ở ngoài cửa chờ lệnh cho vào. Mộng Điềm vào trướng lạy tạ ra mắt xong rồi tâu rằng: "Tôi vâng chỉ về Trường An, điều thủ binh mã sáu mươi muôn, chiến tướng tám viên, phó tướng ngàn viên". Thủy Hoàng cả mừng nói: "Tốt lắm, trẫm nay bị Tôn Tẩn giết binh mã chết hơn phân nửa, đang lúc binh vi tướng quả, nay có cứu binh đã đến, thì trẫm nào có lo chi".

Bèn truyền chỉ tám tướng vào ra mắt. Chúng tướng vâng chỉ vào trướng, tung hô xong rồi, Thủy Hoàng xem khắp, đều là tôi lương đống, bọn anh hùng, bèn truyền chỉ đứng dậy xưng tên ta rõ. Tám tướng cúi đầu tâu rằng: "Bọn tôi là Anh Bố, Bành Việt, Đổng bá, Tư Mã Hán, Đinh Công, Ung Kế, Ngụy Báo và Lý Thiệt". Thủy Hoàng nghe nói, trong lòng cả đẹp truyền bày tiệc thết đãi, rồi lạy tám tướng vào dinh an nghỉ.

Lúc ấy Ngụy Thiên Dân, Huỳnh Thúc Đương, Châu Huệ Trân, Mãnh cùng Kim Tử Lăng vào trướng ra mắt Thủy Hoàng mời ngồi, bèn quay lại nói với Thiên Dân rằng: "Hôm nay trong nước trẫm mới đến binh hùng sáu chục muôn, chiến tướng ngàn viên quyết đạp bằng đất Dịch Châu, thì cũng cậy nhờ chước mầu kế diệu chơn nhơn, bắt cho được Tôn Tẩn, trẫm cảm ơn sâu". Thiên Dân nói: "Xin bệ hạ an lòng, mặc chớ lo lường, chẳng phải tôi dám khoe khoang lỗ miệng, nếu muốn bắt Tôn Tẩn, thì chẳng cần phải dụng binh mã làm chi, để tôi ra phép mọn, bày một trận nhỏ, dẫu nó là người đại tiên đi nữa, cũng không thoát khỏi tay tôi". Thủy Hoàng cả mừng nói: "Chẳng hay chơn nhơn muốn dùng vật chi yểm trấn, hãy xin sai người dự bị cho saÜn".

Thiên Dân nói: "Xin bệ hạ sai người ra phía đông, cất một cái tòa cao đài, cao ba trượng sáu thước, rộng hai trượng bốn thước, trước đài đào một cái hầm, mỗi phía một trượng tám thước sâu một trượng hai thước, trước hầm ấy dựng một cây cờ đỏ, trên vẽ hình Châu tước, phía sau hầm một cây cờ đen, vẽ thần Huyền võ, bên tả một cây cờ xanh, họa tượng Thanh long, bên hữu một cây cờ trắng vẽ hình Bạch hổ, bên tả pháp đài thì đựng một cây cờ trắng, bên hữu một cây cờ xanh, phía sau một cây cờ vẽ thất tinh, trên pháp đài để một cái bàn sơn son đỏ, dọn hương đăng huê chúc, châu sa, bạch cập, giấy vàng, và lấy đất nắn một cái hình Tôn Tẩn cầm gậy cỡi trâu, mình mặc bào xanh, chân mang giày da cá, cũng làm ra hình dạng cụt chân, bề dài bảy tấc, đến canh ba ứng dụng, và chọn bốn mươi chín người cao lớn mạnh dạn, mỗi người thì cầm cây cờ, trên viết bốn chữ: "Tôn Tẩn chi hồn, phía đông pháp đài thì làm một cái cửa, kêu là tru tiên môn, dùng bốn mươi chín con chó đen, bốn mươi chín con gà đen, bốn mươi chín con trâu đen, bốn mươi chín con ngựa đen, một người đàn bà chửa, cùng những thú ấy giết rồi chôn dưới đất, còn phía tây làm một tòa cửa, kêu là trảm tiên môn, dùng chó đen, ngựa đen, gà đen y số như trước và một người con trai, giết rồi chôn ở cửa phía tây, phía nam lập một tòa cửa kêu là triệt tiên môn, dùng chó, gà, trâu, ngựa đen như trước và môt đứa con gái, cũng giết chôn nơi cửa phía nam, bên bắc làm một tòa cửa, kêu là hãm tiêu môn, dùng chó, trâu, gà, ngựa đen như trước và một người mồ côi, giết chôn ở cửa ấy, lấy tám đấu huỳnh sa (cát vàng) để trên pháp đài ứng dụng, không đặng thiếu trễ". Thủy Hoàng nói rằng: "Trận ấy kêu là trận chi?". Thiên Dân nói: "Ấy là ngũ hành kim sa tru tiên trận, hễ người phàm vào trận, giây phút chết liền, còn đại la thiên tiê, chẳng qua năm đêm năm ngày, luyện đủ mười tám hột kim sa, liền tiêu ra máu mủ mà chết, dẫu có phép ngũ độ (là độn trong đất, nước, cây, vàng, lửa) cũng không ra khỏi đặng". Thủy Hoàng nghe nói cả mừng, truyền chỉ cụ bị những đồ ứng dụng saÜn sàng, và lập pháp đài cho chóng, rồi dạy Vương Tiển dẫn ba ngàn binh ra cửa đông đóng binh, Chương Hàng dẫn ba ngàn binh ra cửa tây đóng đinh, Anh Bố thì lãnh ba ngàn binh ra cửa bắc đóng đinh. Yên Dịch lãnh ba ngàn binh ra cửa bắc đóng đinh; điều khiển xong rồi, đến tối có quan Đương Thực tâu rằng: "Pháp đài làm rồi, các việc đều đủ, nên tôi phải vào mà thỉnh lệnh". Thủy Hoàng vòng tay nói với Ngụy Thiên Dân rằng: "Pháp đài cùng các vật saÜn rồi, xin chơn nhơn hãy làm phép". Thiên Dân dạy đem nước tới trước án tiền, mời Thủy Hoàng rửa mặt, thành tâm đối hương, chúc cao trời đất, còn tôi thì trước cáo thượng thiên, lạy rồi đứng dậy. Ngụy Thiên Dân cùng mấy vị đạo nhơn, khẩn vái một hồi, chờ đến canh ba sẽ làm phép, Thủy Hoàng nghe nói, vội vã truyền bày hương án, kiền thành vái lạy, chúc cáo thượng thiên, lạy rồi đứng dậy. Ngụy Thiên Dân cùng mấy vị đạo nhơn, khẩn vái một hồi, chờ đến canh ba, Ngụy Thiên Dân từ biệt Thủy Hoàng, dẫn Huỳnh Thúc Đương, Tần Mãnh, Châu Huệ Trân, bốn mươi chín tên quân dưới đài, tay cầm cờ, nhắm trên đài mà phất, hễ nghe trên đài Kêu Tôn Tẩn, thì mọi người đều nói Tôn Tẩn đến rồi, phép ấy kêu là kiến hồn, chẳng đặng trái lệnh. Ngụy Thiên Dân dạy Huỳnh Thúc Đương, Châu Huệ Trân, Kim Tử Lăng, Tần Mãnh ở dưới pháp đài, niệm chú cầu hồn, còn mình thò tay trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, tên là trang tiên hạp, rồi lấy hình Tôn Tẩn bằng đất để trên bàn tay, dùng châu sa, vẽ một đạo linh phù nơi bụng Tôn Tẩn bằng đất rồi đểvào hộp trên vẽ ít đại linh phù, đốt hương bắt ấn, đạp la bộ đầu, còn bốn vị đạo chơn kia, niệm chú cầu hồn miệng kêu Tôn Tẩn. Tức thì quân nhơn dưới đài đều ứng tiếng đáp rằng: "Tôn Tẩn tới rồi". Ngụy Thiên Dân đốt một đạo linh phù miệng niệm thần chú, bỗng nghe giữa trời, tiếng nổ liên thinh, xem thấy một vầng sao, bay dật dờ khi lên khi xuống. Thiên Dân rút gươm chỉ lên nạt rằng: "Xuống cho mau". Tức thì vì sao liền rớt trong hộp, nhập vào thây đất ấy. Thiên Dân đậy nắp hộp, niệm phong ba đạo linh phù, rồi miệng niệm thần chú đốt bùa, xảy thấy trên mây bay xuống một vị Thái Bạch tinh quân. Thiên Dân nói: "Xin phiền tinh quân ở giữa trung ương pháp đài, gìn giữ cái trang tiên hạp, trong ấy có vì sao bổn mạng của Tôn Tẩn, phải cho hết lòng giữ chắc, nếu mà Tôn Tẩn thoát khỏi thì cứ theo thiên thơ biếm truất". Thiên Dân đốt một đạo quân nữa, bắt ấn đạp la bộ đầu, bỗng thấy kim pháp, tay hữu nắm cây phương thiên kích, sa xuống trước đài, hỏi rằng: "Chơn nhơn có việc chi khiến". Thiên Dân nói: "Xin phiền tôn thần, hễ gặp Tôn Tẩn vào trận bị kim sa chôn lấp, thì tôn thần dùng huỳnh kim pháp đè lên, chẳng nên để cho nó chạy thoát". Lý Thiên Vương đáp rằng: "Xin vâng pháp chỉ". Thiên Dân bèn đối bùa niệm chú, tức thì bay xuống một vị linh tiên điện Cao nguyên soái, tóc bới hai chòm, tay cầm phong kiếm. Thiên Dân nói: "Phiền tôn thần, nếu gặp Tôn Tẩn trận, bị kim sa rồi thì tôn thần qua phía đông, hầm tru tiên trấn giữ, chớ để cho nó chạy thoát". Cao nguyên soái, lãnh lệnh lui ra, Thiên Dân miệng niệm chơn ngôn, đổi đao linh phủ, bay xuống một vị linh tiêu điện, Vương nguyên soái, mình ngồi sài cang, tay cầm côn ngô kiếm, đến trước pháp đài, cúi mình ra mắt, Thiên Dân nói: "Xin phiền Nguyên soái qua phía tây, hầm tru tiên trấn giữ chẳng nên cho Tôn Tẩn chạy thoát.

Vươngnguyên soái lãnh lệnh lui ra, Thiên Dân đốt một đạo linh phủ, thấy bay xuống một vị Lý Nguyên soái, hình dung cổ quái, mặt mày dữ tợn, đứng trước pháp đài chờ lệnh. Thiên Dân nói: "Xin phiền nguyên soái qua phía nam, hầm trụ tiên trấn giữ". Và đốt một đạo linh phù, thỉnh một vị Dương nguyên soái, mình ngồi đảo thố, tam cầm tay tiêm đao, tới trước pháp đài nghe lệnh. Thiên Dân nói: "Xin phiền Nguyên soái qua phía bắc, hầm trụ tiên trấn giữ". Dương nguyên soái vâng lệnh lui ra, Thiên Dân điều khiển xong rồi, bèn lấy bốn đạo linh phù cầm nơi tay, miệng niệm chơn ngôn đốt hết một lượt, xảy thấy giữa thinh không, mây đencuồn cuộn, sát khí đằng đằng, khôi giáp rỡ ràng, gươm đao chớp nháng, có bốn vị đại thiên vương rần rộ bay xuống, vị thứ nhứt mình cao hai trượng bốn thước, mặt như cua biển, tóc cứng tợ kim, mắt như lục lạc, tay cầm thanh vân kiếm: Vị thứ hai, mình cao hai trượng tóc đỏ, râu hồng, bốn răng cửa đều lộ, tay cầm hỗn ngươn toán; vị thứ ba, mình cao hai trượng sáu, mặt trắng giáp bạch, tay cầm tỳ bà; vị thứ tư mình cao hai trượng bốn thước, giáp bào đen, mặt như da sắt, đều rập lên hỏi rằng: "Chẳng hay chơn nhơn có việc chi sai khiến?". Thiên Dân thấy bốn vị thần đến, rất nên hung ác liền vội vàng cúi mình làm lễ, nói rằng: "Xin phiền bốn vị đại vương, trấn giữ bốn cửa nơi trận tru tiên, nếu Tôn Tẩn đến đánh, thì cho vào chớ chẳng cho ra, xong việc rồi tôi sẽ đưa về, các thần quý vị". Bốn vị thiên vương vâng chỉ lui ra, Thiên Dân lấy ra bốn bửu bối, nói với Thúc Đương rằng: "Đạo huynh hãy đem cây tru tiên kiếm và đạo phu này qua cửa tru tiên, đến khi Tôn Tẩn vào trận rồi, ắt có người đến phá trận, đạo huynh hãy đốt linh phù, tự nhiên cây gươm ấy bay bổng trên không, xa trăm bước, chém đặng đầu người, rồi người ra tài phép của ngươi, dàn binh tướng nơi dinh phía đông rượt giết binh mã Lâm Tri, chẳng đặng trái lệnh.

Thúc Đương tiếp lấy phù kiếm, qua phía trấn giữ, Thiên Dân nói với tử Lăng rằng: "Đạo huynh hãy cầm kim chung này, treo nơi cửa trảm tiên môn, và lãnh một đạo búa, hễ Tôn Tẩn vào trận rồi thì ắt có người đến phá trận, khi ấy ngươi sẽ đốt phù, gõ luôn ba tiếng kim chung, thì những tướng vào trận đều bắt xây xẩm mày mặt, té nhào xuống đất, rồi ngươi ra phép thần thông của ngươi, dẫn nhơn mã dinh phía tây, rượt chém binh tướng Lâm Tri, chẳng được trái lệnh". Tử Lăng lãnh kim chung cùng linh phù, qua cửa tây trấn giữ. Thiên Dân nói với Tần Mãnh rằng: "Đạo huynh hãy đem cái ngọc khánh này, treo nơi cửa triệt liên môn, và một đạo linh phù, hễ Tôn Tẩn vào trận rồi, thì đốt bàu đánh ba tiếng khánh, chẳng luận tiên phàm, đều phải hôn mê té nhào xuống đất, rồi ngươi kéo binh dinh phía nam, rượt theo mà giết binh Lâm Tri, chẳng nên chậm trễ". Tần Mãnh tiếp lấy khánh phù lui ra. Thiên Dân nói với Huệ Trân rằng: "đạo lãnh đạo linh phù, hễ Tôn Tẩn vào trận, thì có người đến tiếp ứng, ngươi hãy đốt bùa phất cờ lên, chẳng luận tiên phàm, đều phải tan hồn mất phách, chừng đó ngươi sẽ dùng phép lực, dẫn binh ra phía bắc, đánh giết tướng Lâm Tri". Châu Huệ Trân lãnh cờ bùa lui ra.

Thiên Dân lấy một đạo bùa cầm nơi tay, miệng niệm chơn ngôn, dùng lửa đốt lên, bỗng thấy một đội âm binh phi sa tẩu thạch, đầu trâu mặt ngựa, đứng phân hai hàng ở giữa một vị quỷ vương, mình cao trượng sáu, mặt như sắc đất, bốn răng đều lộ, đầu mọc hai sừng, bên tả mang cung, bên hữu mang tên, tay cầm lang nha bổng, mười phần hung ác, đến giữa pháp đài cúi mình thi lễ, hỏi rằng: "Pháp sư có việc chi sai khiến". Thiên Dân nói: "Nay bốn cửa trận tru tiên đều có oan hồn, chó đen, gà đen, trâu đen, ngựa đen, và quỷ hồn đàn bà chửa, cùng con trai, con gái, xin cậy tôn thần bốn cửa tuần do, hễ Tôn Tẩn vào trận rồi, thì dẫn chúnt quỷ hồn ngăn giữ, chận chẳng cho trở lại, nếu trái lịnh cứ theo thiên thơ biếm truất". quỷ vương vâng chỉ lui ra, Thiên Dân lấy hai cây cờ nhựt tinh, thì viết bốn chữ: "Ngọc thố tan hình, lấy một cái hộp đựng mười tám hột kim sa, còn một thạch tám đấu chia ra mười tám chỗ, đề phòng ứng dụng, các việc bày trí xong rồi, bèn cầm cây cờ thất kinh hươi phất ba lần, tức thì trong trận tru tiên âm phong thảm thảm, oán khí đằng đằng, trời đất tối tăm, thiên hôn địa ám, Thiên Dân bước xuống pháp đài, bới đầu đội mão, vào trướng ra mắt Thủy Hoàng, sửa soạn sáng ngày cùng với Tôn Tẩn đối tài.

Nói về Tôn Tẩn đang ngồi trong dinh, vận động ngươn thần qua đếncanh ba, xảy đâu trong lòng hồi hộp, bứt rứt tâm thần ngồi đứng chẳng an, thịt nhảy tưng bừng, tóc như người giựt, bên tai nghe có tiếng kêu réo om sòm, vội vàng lần tay đoán quẻ, trước biết nguồn cơn, thở dài một tiếng mà nói rằng: "Nạn ta đã đến rồi". Bèn hỏi: "Bây giờ tới phiêu trò nào chầu chực đây?". Khoái Văn Thông thưa rằng: "Có cháu hầu đây?". Tôn Tẩn nói: "Cháu hãy đi cùng ta". Văn Thông nói: "Đang lúc nửa đêm bác đi đâu bây giờ? . Tôn Tẩn nói: "Cháu hãy theo ta ra ngoài trướng". Nói rồi bước xuống thanh sa. Văn Thông theo ra sau khỏi trướng. Tôn Tẩn ngước mặt lên xem thấy thất kinh, hồn bay ngàn dặm, giây lâu tỉnh lại, than rằng: "Tai nạn đến rồi, số trời khó trốn". Văn Thông lấy làm lạ, hỏi rằng: "Vì sao mà sư bá xem trời, lại có việc chi kinh sợ lắm vậy?". Tôn Tẩn nói: "Cháu hãy coi sao bổn mạng của ta đi đâu mất rồi". Khoái Văn Thông nghe nói ngước mặt lên xem, tinh đâu đầy trời tư bề chói rạng, mà chẳng thấy sao bổn mạng của sư bá mình. Tôn Tẩn nói: "Sao bổn mạng của ta bị người thâu rồi". Văn Thôngnói: "Sao bổn mạng của sư bá ai mà dám thâu". Tôn Tẩn nói: "Cháu không rõ đặng, nhơn vì Huỳnh Thúc Đương bị thua, nay nó lên núi tru tiên, tuy rằng yêu đạo rất nên độc ác, song cũng bởi đại nạn của ta tới rồi, nólàm phép cầu hồn mà thâu sao bổn mạng ta, trong bốn ngày mạng ta phải khốn chẳng còn, công ta tu luyền bấy lâu, một ngày mạng ta phải khốn chẳng còn, công ta tu luyện bấy lâu, một mảy hết rồi, tranh danh đoạt lợi có chi đâu, nếu ngày mai nạn lớn khó gìn, dẫu mà danh vào bực tiên cũng uổng, chẳng làm gì". Văn Thông nói: "Nếu nó vào bực tiên cũng uổng, chẳng làm gì". Văn Thông nói: "Nếu nó bày trận ra mà ta đừng phá, thì có sợ chi mà sư bá phải lo sợ lắm vậy". Tôn Tẩn mỉm cười nói rằng: "Trận tru tiên này, vì chẳng phải tầm thường như mấy trận khác đâu, đi cũng chết không đi cũng chết, ta tưởng khi có người đến cứu chẳng không, nay có một lá thiệp này, ta giao cho ngươi, nếu ta vào trận ba ngày rồi ngươi sẽ giở thiệp ấy coi đó mà làm, còn việc binh tinh ta giao cho ngươi chưởng quản, chẳng nên phát binh sai tướng ra trận, hãy ghi nhớ lời ta". Dặn dò rất thiết, rồi vào trướng lấy một lá thiệp giao cho Văn Thông, Văn Thông lãnh thiệp xong rồi kế trời vừa sáng, Tôn Tẩn lên trướng, bỗng có quân báo rằng: "Góc bên đông nam dinh Tần bày một trận, mười phần nghiêm chỉnh nên tôi phải vào thông báo, xin vương gia liệu định". Giây phút quân kỳ bài vào báo nữa rằng: "Bèn dinh Tần có vị đạo nhơn cỡi nai cầm trượng ở trước cửa dinh kêu đánh, và mới vương gia ra nói chuyện!". Tôn Tẩn nghe nói truyền đánh trống nhóm tướng, chẳng chúng tướng lớn nhỏ kéo vào ra mắt. Tôn Tẩn nói với chúng tướng rằng: "Từ lúc ta xuống núi Thiên Thai đến nay ngỡ là trảcái thù cho cha, anh được, chẳng dè gặp lấy Huỳnh Thúc Đương, nó thinh thằng yêu đạo, ở núi vạn Huê Sơn, là Ngụy Thiên Dân xuống đây bày một trận tru tiên, nơi góc đông nam, nó đang ở dưới dinh khiêu chiến, phen này ta ra trận ắt là hung nhiều kiết ít, chúng vị tướng quân phải cho hết lòng, gìn giữ đại dinh, chúng ngươi chẳng nên trái lệnh". Tôn Yên nói: "Vì cớ nào tam thúc sợ nó lắm vậy, tôi tưởng một cái trận này có khó chi, tôi chẳng dám khoe khoang lỗ miệng, lúc nọ trên núi Kinh Kha ngũ hổ quân tôi đơn thương độc mã, đạp phá trận ngũ hổ quân vương của nó, đánh giết binh Tần vỡ mật một ngày một đêm còn chẳng vây tôi được huống chi tam thúc thầnthông quảng đại, chẳng những là một trận mà thôi, dẫu có trăm trận đi nữa cũng không làm gì, tam thức sợ nó làm chi". Tôn Tẩn nói: "Ngươi chưa rõ, trận này chẳng phải như khác đâu, kêu là Kim sa tru tiên trận, trong trận có thiên thần tướng, âm linh quỷ hồn, yêu pháp tà bửu, rất nên lợi hại". Lý Tòng nói: "Đệ tử theo thầy xuống núi, nguyên vì báo phò sư phụ đến đây, hôm nay thầy vào trận tôi tình nguyện theo thầy bảo hộ, có sợ gì thêm thần thiên tướng, duy có một cây đao của tôi dẫu nó có bày trận thâu ngưu (là nói trận lớn nuốt trâu được) đi nữa, thì cũng chặt nhào, máu trôi như biển, xin cho tôi đi cùng". Tôn Yên cùng các vị học trò, đều rập đầu lên nói rằng: "Tôi xin theo vào trận".
Tài sản của truongkimthang

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Từ khóa được google tìm thấy
, , , , , hoi thu 12, , , , , , , , phong kiem xuan thu 4vn, phong kiem xuan thu.4vn

Ðiều Chỉnh


©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™