Ghi chú đến thành viên
Go Back   4vn.eu > Kiến thức > Tin học > Tủ sách Tin học
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 26-04-2008, 03:16 PM
phamquochuy264 phamquochuy264 is offline
Nhập Môn Tu Luyện
 
Tham gia: Apr 2008
Bài gởi: 15
Thời gian online: 8 giờ 46 phút 37 giây
Xu: 0
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Giáo trình Oracle SQL, PL/SQL cơ bản

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. NGÔN NGỮ SQL
1.1.1. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ SQL
1.1.2. Chuẩn SQL
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU
1.2.1. Các thành phần logic trong database
1.2.2. Các đối tượng trong database
1.2.3. Các nhóm lệnh SQL cơ bản
1.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC HÀNH
1.3.1. Mô hình dữ liệu
1.3.2. Cấu trúc bảng dữ liệu
CHƯƠNG 2. LỆNH TRUY VẤN CƠ BẢN
2.1. CÂU LỆNH TRUY VẤN
2.1.1. Quy tắc viết lệnh
2.1.2. Câu lệnh truy vấn cơ bản
2.1.3. Các thành phần khác của mệnh đề SELECT
2.1.4. Phân biệt giá trị dữ liệu trả về
2.1.5. Giá trị NULL
2.2. SQL*PLUS, CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC LỆNH SQL VỚI DATABASE
2.2.1. Câu lệnh tương tác của SQL*Plus
2.2.2. Phân nhóm câu lệnh trong SQL*Plus
2.2.3. Chi tiết các lệnh SQL*Plus cơ bản
2.3. BÀI TẬP
CHƯƠNG 3. TRUY VẤN DỮ LIỆU CÓ ĐIỀU KIỆN
3.1. CÁC GIỚI HẠN TRONG TRUY VẤN DỮ LIỆU
3.1.1. Mệnh đề WHERE
3.1.2. Các toán tử sử dụng trong mệnh đề WHERE
3.1.3. Ví dụ sử dụng các toán tử điều kiện
3.2. SẮP XẾP DỮ LIỆU TRẢ VỀ
3.2.1. Mệnh đề ORDER BY
3.2.2. Sắp xếp nhiều cột dữ liệu trả về
3.3. BÀI TẬP
CHƯƠNG 4. CÁC HÀM SQL
4.1. TỔNG QUAN VỀ HÀM SQL
4.1.1. Cấu trúc hàm SQL
4.1.2. Phân loại hàm SQL
4.2. HÀM SQL THAO TÁC TRÊN TỪNG DÒNG DỮ LIỆU
4.2.1. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu số
4.2.2. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu ký tự
4.2.3. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu thời gian
4.2.4. Các hàm chuyển đổi kiểu
4.3. HÀM THAO TÁC TRÊN TẬP HỢP
4.3.1. Các hàm tác động trên nhóm
4.3.2. Mệnh đề GROUP BY
4.4. MỘT SỐ HÀM MỚI BỔ SUNG TRONG Oracle9i
4.4.1. Hàm NULLIF
4.4.2. Hàm COALSCE
4.4.3. Câu lệnh case
4.5. BÀI TẬP
4.5.1. Hàm trên từng dòng dữ liệu
4.5.2. Hàm trên nhóm dữ liệu
CHƯƠNG 5. LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU MỞ RỘNG
5.1. KẾT HỢP DỮ LIỆU TỪ NHIỀU BẢNG
5.1.1. Mối liên kết tương đương
5.1.2. Mối liên kết không tương đương
5.1.3. Mối liên kết cộng
5.1.4. Liên kết của bảng với chính nó (tự thân)
5.1.5. Cách biểu diễn kết nối mới trong Oracle 9i
5.1.6. Các toán tử tập hợp
5.2. LỆNH TRUY VẤN LỒNG
5.2.1. Câu lệnh SELECT lồng nhau
5.2.2. Toán tử SOME/ANY/ALL/NOT IN/EXITS
5.3. CẤU TRÚC HÌNH CÂY
5.3.1. Cấu trúc hình cây trong 1 table
5.3.2. Kỹ thuật thực hiện
5.3.3. Mệnh đề WHERE trong cấu trúc hình cây
5.4. BÀI TẬP
CHƯƠNG 6. BIẾN RUNTIME
6.1. DỮ LIỆU THAY THẾ TRONG CÂU LỆNH
6.2. LỆNH DEFINE
6.3. LỆNH ACCEPT
6.4. BÀI TẬP
CHƯƠNG 7. TABLE VÀ CÁC LỆNH SQL VỀ TABLE
7.1. LỆNH TẠO TABLE
7.1.1. Cú pháp tạo bảng
7.1.2. Tính toán kích thước table (tham khảo)
7.2. MỘT SỐ QUY TẮC KHI TẠO TABLE
7.2.1. Quy tắc đặt tên Object
7.2.2. Quy tắc khi tham chiếu đến Object
7.3. Các Kiểu dữ liệu cơ bản
7.3.1. Kiểu CHAR
7.3.2. Kiểu VARCHAR2
7.3.3. Kiểu VARCHAR
7.3.4. Kiểu NUMBER
7.3.5. Kiểu FLOAT
7.3.6. Kiểu LONG
7.3.7. Kiểu DATE
7.3.8. Kiểu RAW và kiểu LONG RAW
7.3.9. Kiểu ROWID
7.3.10. Kiểu MLSLABEL
7.3.11. Chuyển đổi kiểu
7.4. RÀNG BUỘC DỮ LIỆU TRONG TABLE
7.4.1. NULL/NOT NULL
7.4.2. UNIQUE
7.4.3. PRIMARY KEY
7.4.4. FOREIGN KEY ( Referential )
7.4.5. CHECK
7.5. LỆNH DDL CAN THIỆP TỚI TABLE
7.5.1. Chỉnh sửa cấu trúc table
7.5.2. Các lệnh DDL khác
7.5.3. Chú dẫn cho table
7.5.4. Thay đổi tên object
7.5.5. Xóa dữ liệu của table
7.6. THÔNG TIN VỀ TABLE TRONG TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU
7.7. BÀI TẬP
CHƯƠNG 8. CÁC LỆNH THAO TÁC DỮ LIỆU
8.1. THAO TÁC DỮ LIỆU TRONG TABLE
8.1.1. Thêm mới dòng dữ liệu
8.1.2. Cập nhật dòng dữ liệu
8.1.3. Lệnh Merge
8.1.4. Xóa dòng dữ liệu
8.1.5. Lỗi ràng buộc dữ liệu
8.2. LỆNH ĐIỀU KHIỂN GIAO DỊCH
8.3. BÀI TẬP
CHƯƠNG 9. SEQUENCE VÀ INDEX
9.1. SEQUENCE
9.1.1. Tạo Sequence
9.1.2. Thay đổi và huỷ sequence
9.2. INDEX
9.2.1. Tạo index
9.2.2. Sử dụng index
9.3. BÀI TẬP
CHƯƠNG 10. VIEWS
10.1. VIEWS
10.1.1. Tạo view
10.1.2. Xóa các view
10.2. BÀI TẬP
CHƯƠNG 11. QUYỀN VÀ BẢO MẬT
11.1. QUYỀN - PRIVILEGE
11.2. ROLE
11.3. SYNONYM
CHƯƠNG 12. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PL/SQL
12.1. TỔNG QUAN VỀ PL/SQL
12.1.1. Cú pháp lệnh PL/SQL
12.1.2. Khối lệnh PL/SQL
12.2. LỆNH LẬP TRÌNH PL/SQL ĐƠN GIẢN
12.2.1. Lệnh IF
12.2.2. Lệnh lặp LOOP không định trước
12.2.3. Lệnh lặp LOOP có định trước
12.2.4. Lệnh lặp WHILE
12.2.5. Lệnh GOTO, nhảy vô điều kiện
12.3. GIỚI THIỆU CURSOR
12.4. CÁC KIỂU DỮ LIỆU THÔNG DỤNG
12.4.1. Kiểu dữ liệu Table
12.4.2. Kiểu dữ liệu Record
12.4.3. Sao kiểu dữ liệu một dòng
12.4.4. Sao kiểu dữ liệu của một cột
12.4.5. Lệnh SELECT INTO
12.5. BÀI TẬP
CHƯƠNG 13. GIỚI THIỆU PROCEDURE BUILDER
13.1. CÁC THÀNH PHẦN TRONG PROCEDURE BUILDER
13.1.1. Object Navigator
13.1.2. Program Unit Editor
13.1.3. Store Program Unit Editor
13.1.4. Database Trigger Edditor
13.2. CÁC HÀM, THỦ TỤC
13.2.1. Tạo hàm, thủ tục trên Client
13.2.2. Tạo hàm, thủ tục trên Server
13.2.3. Dò lỗi đối với các hàm, thủ tục
CHƯƠNG 14. GIỚI THIỆU CÁC THỦ TỤC, HÀM VÀ PACKAGE
14.1. THỦ TỤC
14.1.1. Tạo thủ tục
14.1.2. Huỷ bỏ thủ tục
14.1.3. Các bước lưu giữ một thủ tục
14.2. HÀM
14.2.1. Tạo hàm
14.2.2. Thực hiện một hàm
14.2.3. Lợi ích của việc sử dụng hàm
14.2.4. Một số hạn chế khi sử dụng hàm trong câu lệnh SQL
14.2.5. Huỷ bỏ hàm
14.2.6. Hàm và thủ tục
14.3. PACKAGE
14.3.1. Cấu trúc của package
14.3.2. Tạo package
14.3.3. Huỷ package
14.3.4. Lợi ích của việc sử dụng package
14.3.5. Một số package chuẩn của Oracle
CHƯƠNG 15. DATABASE TRIGGER
15.1. TẠO TRIGGER
15.1.1. Phân loại trigger
15.1.2. Lệnh tạo trigger
15.1.3. Sử dụng Procedure builder để tạo trigger
15.2. QUẢN LÝ TRIGGER
15.2.1. Phân biệt database trigger
15.2.2. Thay đổi trạng thái của database trigger
15.2.3. Huỷ bỏ trigger
15.2.4. Lưu ý khi sử dụng trigger
PHỤ LỤC
A - TÀI LIỆU THAM KHẢO
B - DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Nhà xuất bản vnoug.org

Code:
http://www.box.net/shared/rf3br0pidpCác chủ đề khác cùng chuyên mục này:

Tài sản của phamquochuy264

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Từ khóa được google tìm thấy
,

Ðiều Chỉnh


©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™