Ghi ch繳 廕積 thnh vi礙n
Go Back   4vn.eu > Gi廕ξ Tr穩 > Games > B廕τ Tin Game
G廙i 廙 Ti M廙i Tr廕 l廙i
 
i廙u Ch廙nh
  #1  
Old 29-11-2015, 11:25 PM
vndangcap02 vndangcap02 is offline
Nh廕計 M繫n Tu Luy廙n
 
Tham gia: Nov 2015
Bi g廙i: 3
Th廙i gian online: 2 gi廙 29 ph繳t 26 gi璽y
Xu: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
T廕ξ game ma ao cho i廙n tho廕【 java

Game nh廕計 vai Ma ao Ki廕禦 Hi廙p l m廙t Game Offline mang 廕衫 b廕τ s廕畚 c廙 trang. Game l m廙t c璽u chuy廙n di c籀 th廕負 c廙吧 nh廙疸g anh h羅ng 瓊 i vo m廙t th廙i huy hong c廙吧 l廙ch s廙. V廙n d藺 c獺i th廙i kh廕畚 huy hong 廕句 瓊 mang 廕積 cho h廙 nh廙疸g v廙 tr穩 獺ng n廙 trong x瓊 h廙i.
Game Ma ao Ki廕禦 Hi廙p c籀 nh廙疸g n廙i b廕負 g穫 廙 b廕》 獺ng chヾi

1. H廙 th廙ng nh璽n v廕負 phong ph繳:
B廕》 s廕 th廙a th穩ch ch廙n cho m穫nh m廙t nh璽n v廕負 ph羅 h廙φ 廙 thay b廕》 b廕眩 廕吟 hnh tr穫nh chinh ph廙卉 th廕 gi廙i 廕υ m trong 籀, ch穩nh b廕》 l ngが廙i c籀 quy廙n l廙帷 t廙i thが廙τg nh廕另
2. C獺c Item a d廕》g

V廙i r廕另 nhi廙u Item m廙i, h廕軟 r廕彫g nh璽n v廕負 c廙吧 b廕》 s廕 が廙θ mang tr礙n m穫nh nh廙疸g b廙 gi獺p c觼ng nhが nh廙疸g thanh ao, thanh ki廕禦 ch籀i l籀a m bao NPC kh獺c ph廕ξ ngが廙》g m廙
3. Chi礙u th廙妾 廕雷 m廕眩

V廙i nh廙疸g chi礙u th廙妾 廕雷 m廕眩 trong Game Ma ao Ki廕禦 Hi廙p, b廕》 s廕 c廕σ th廕句 th繳 v廙 khi chヾi Game, v穫 m廙i nh璽n v廕負 l m廙i anh h羅ng kh獺c nhau n礙n s廕 c籀 nh廙疸g chi礙u th廙妾 kh獺c nhau.
4. Game nh廕計 vai chヾi mが廙ㄅ, kh繫ng lag
Xem th礙m : tai game dau truong thu
Game t穩ch h廙φ cho nhi廙u d簷ng i廙n tho廕【, k廙 c廕 nh廙疸g d簷ng m獺y y廕簑 nh廕另, v廕軌 n礙n b廕》 廙南g bn khon l chヾi c籀 gi廕負 hay kh繫ng? M h瓊y bn khon r廕彫g chヾi bao l璽u th穫 ch獺n. M穫nh xin 廕σ b廕υ bが廙c vo Game Ma ao l c獺c b廕》 ang bが廙c vo m廙t th廕 gi廙i v繫 c羅ng huy廙n di廙u.C獺c ch廙 廙 kh獺c c羅ng chuy礙n m廙卉 ny:

Ti s廕τ c廙吧 vndangcap02

Tr廕 L廙i V廙i Tr穩ch D廕南
Tr廕 l廙i

T廙 kh籀a が廙θ google t穫m th廕句
game dau kiem java, game ki瘱 dao cho java, game ma dao, game ma java, ma ao 1 java, ma ao java, ma dao java, tai game java ma dao, tai game ma, tai game ma dao, tai game ma dao 1, tai game ma dao 1 java, tai game ma dao 3, tai game ma dao cho java, tai game ma dao java, tai ma dao 1 cho java, tai ma dao cho java, tai game ma ao java, tai ma ao java

i廙u Ch廙nh


穢2008 - 2014. B廕τ quy廙n thu廙c v廙 h廙 th廙ng vui chヾi gi廕ξ tr穩 4vn.eu
Di廙n n ph獺t tri廙n d廙帶 tr礙n s廙 籀ng g籀p c廙吧 t廕另 c廕 c獺c thnh vi礙n
T廕另 c廕 c獺c bi vi廕篙 t廕【 4vn.eu thu廙c quy廙n s廙 h廙真 c廙吧 ngが廙i ng bi
Vui l簷ng ghi r繭 ngu廙n g廙c khi c獺c b廕》 s廙 d廙叩g th繫ng tin t廕【 4vn.eu